Vimperk

V 10. století patřil zdejší kraj kapitule pražského kostela u sv. Víta. Hranice vyžadovaly husté osídlení i dopravní spoje. Roku 1174 zde byly vybudovány vesnice a samoty. Jedna z osad dostala název Windberg. Roku 1195 byl na místě Windbergu vybudován bavorským hrabětem Albrechtem III. z Luku stejnojmenný hrad. Ten sloužil na ochranu Zlaté stezky.
Karel IV. nechal v okolí za účelem obrany postavit další hrady. Nad soutokem Třeštilky a Křesánovské postupně vzniklo důležité tržní středisko oblasti. Albrechtem IV. byla také zřízena Zlatá stezka. Po jeho smrti připadlo vimperské panství do rukou jeho nevlastního bratra Otty. Roku 1252 opět připadlo české koruně. Český král Otakar II. však později daroval Vimperk svému věrnému služebníku Purkartovi z Janovic.
Od krále Karla IV. obdržel 20. července 1359 Petr z Janovic listinu, která ho opravňovala k držení hradu Wimberka, města Vimperka a dalších statků. Jeho potomci zchudli a panství prodali v roce 1369 bohatému pražanovi Rothlöwovi. Od něj získal roku 1378 panství rytíř Kaplíř ze Sulevic.
Roku 1419 vyhnali husité ze zdejší oblasti Němce. Za odpor lehlo roku 1423 město popelem. Téměř okamžitě proběhla nová výstavba a již roku 1424 dostalo město od Konráda Kaplíře ze Sulevic několik privilegií. Později daroval král Jiří z Poděbrad Vimperk Mikuláši a Petru Kaplířovi. V té době Vimperk nebyl opevněn a při Petrových bojích s katolickým biskupem pasovským byl 18. září 1468 Bavory dobyt a vypálen. Vimperk však byl obnoven. Byla upravena tzv. Vlčkova věž a na severní straně bylo vybudováno předsunuté opevnění s velkou kruhovou věží nazývané Házelburk. Dne 24. dubna 1479 byl Vimperk povýšen na město. Poté bylo celé město řádně opevněno. V 15. století zde také byla zprovozněna první tiskárna v Čechách, kterou založil potulný tiskař Jan Alcraw. Pro rok 1485 zde byl vytištěn první český kalendář. Roku 1494 prodali Kuplířové panství i s městem rytířům z Malovců a Hradce.
Za války českých protestantů proti králi Ferdinandu I. roku 1547 bylo panství vydáno králi. V roce 1553 byl Vimperk králem Ferdinandem prodán Jáchymu z Hradce. Jáchymovi však majetek v roce 1554 odcizil Vilém z Rožmberka.
Vilémův bratr Petr Vok z Rožmberka ho prodal roku 1601 Volfovi Novohradskému z Kolovrat. Ten byl při povstání roku 1618 na straně Českých bratří a proto mu byl hrad roku 1619 zabaven. Téhož roku bylo město s hradem za cenu zboření hlavního hradu dobyto zpět. V letech 1622 – 1624 byl na místě hradu postaven Jáchymem Novohradským z Kolovrat zámek. Ten však musel roku 1630 Vimperk prodat Oldřichovi, knížeti z Eggenberga. V roce 1665 vypukl ve měste požár, který zachvátil i zámek. Ten poté dlouho chátral.
Rod Eggenbergů vlastnil Vimperk až do roku 1719. Po vymření rodu přešlo v roce 1719 panství dědictvím na rod Schwarzenberků. Ti se zasloužili o barokní úpravu zámku v letech 1728 – 1734.
Roku 1857 způsobil úder blesku další požár. Z tohoto důvodu proběhla koncem 19. století poslední rozsáhlá přestavba zámku.
Majetkem rodu Schwarnzenberků bylo panství až do roku 1947, kdy jej na základě Benešových dekretů převzal stát. V roce 1991 koupilo zámek ministerstvo životního prostředí ČR.
Vimperk je město mající velké množství památek. Nejvyhledávanější je nepochybně zámek, ve kterém se nachází vlastivědné muzeum s expozicemi sklářství, knihtisku, historie města a Správy Národního parku a CHKO Šumava. Součástí zámku je také Vlčkova věž s gotickou klenbou a také předsunutá dělostřelecká bašta severně od historického jádra hradu nazývaná Házelburk.
K dalším památkám patří kostel sv. Bartoloměje ze 13. století a kostel Navštívení Panny Marie ze 14. století, který uzavírá dolní část náměstí. Další pozoruhodností je pozdně gotická Městská zvonice z roku 1500. V Inocencově ulici se nachází srubové domy typické šumavské lidové architektury z 18. století. Neopomenutelná je také Černá zámecká brána, dům U Jelena a hlavně středověké náměstí se secesními domy a dvěma kašnami. Ve městě se nachází také Minimuzeum Zlaté stezky v gotickém sklepení pod městským informačním střediskem.