Jeseník

Ves Jeseník byla založena již před rokem 1267. Tehdy se jmenovala Frývaldov a biskup Tomáš I. ji listinou daroval služebníku Kurzikovi. Brzy bylo založeno stejnojmenné město. První písemná zmínka pochází z roku 1295, kdy mu biskup Jan III. udělil privilegia. Město se vsí leželo v údolí, kterým vedla stezka spojující Slezsko s Moravou.
Hradby kolem města nebyly nikdy postaveny, jedinou obranou byla vodní tvrz. Byla postavena na přelomu 13. a 14. století. Jako sídlo kastelána Petra z Ledelowa je uváděna v písemnostech poprvé roku 1374. Tvrz tvořila obytná věž o rozměrech 15 x 17 metru. Zdi byly silné 1,9 metru a věž dosahovala výšky 15 – 18 metrů. Celou věž obklopoval až trojnásobný vodní příkop, který tvořil hlavní obranu. Roku 1378 získali město Mušínové. Se sousedními mají-teli si však příliš nerozuměli, především Hynek Mušín podnikal bojovné výpravy do okolí.
Roku 1416 se Hynek majetku vzdal, ale přesto ho spravoval. Roku 1422 byl majetku zbaven s odůvodněním, že je kacíř. Majetek získal jeho bratranec. Obytná věž tvrze byla zbořena a byla nahrazena obytnou budovou. Čtvercový areál byl obehnán 8 metrů vysokou plášťovou zdí. Až do 30. let 15. století drželi majetek Mušínové, před rokem 1440 se Frývaldov dostal do majetku Eichelhornů. Poté byl majetek vykoupen zpět. Jako dalším majitelem se krátce objevuje vdova po Mušínovi, která roku 1463 majetek prodala Hynkovi z Mobrau. Od vdovy po Hynkovi vše koupil biskup Rudolf a roku 1469 dal vše v léno Materbz Schrommovi. Po něm získal majetek Urban Stosch a roku 1492 se majitelem tvrze stal Pavel Otwein. Již o 5 let později, v roce 1497 získal majetek Leonhard Vogel, který zde zastupoval rodinu Fuggerů.
Tvrz se stala střediskem těžby zlata, které bylo roku 1506 podpořeno privilegiem od biskupa Jana Thurzy. Těžba však nebyla úspěšná dle očekávání, proto Fuggerové majetek roku 1547 prodali biskupu Baltazaru z Promnic.
V průběhu třicetileté války bylo město kvůli neopatrnosti obyvatel několikrát poničeno požárem, tvrze se však pohromy nedotkly. Po roce 1622 si ve městě vyžádaly desítky životů čarodějnické procesy. Tvrz se roku 1641 marně pokusil dobýt švédský oddíl. Dodnes se v průčelí tvrze nachází několik kamenných koulí. Roku 1689 ještě byla tvrz vyzbrojena, ale pruská vojska ji obsadila bez boje. Poté majetek obsadil baron František Trenk. Někdy potom byl padací most přes vodní příkop nahrazen mostem kamenným.
V letech 1738 – 1745 proběhly stavební práce. Jejich součástí bylo zboření věže, přistavění druhého patra a také proražení oken. Roku 1766 se zde usadil biskup Filip Gothard Schaffgotsch. Ve 2. polovině 18. století byly větší místnosti přehrazeny na menší a složily jako kanceláře. Před tvrzí se nacházely budovy biskupského dvora.
Na počátku 19. století byl zbořen biskupský dvůr. Jako výsledek velkého rozvoje textilní výroby byla roku 1822 ve městě založena manufaktura na výrobu jemného prádla. O mnoho později než jinde, až roku 1872, byla ve městě zřízena chlapecká škola. V roce 1881 byla otevřena obecná škola, v roce 1887 dívčí a o rok později měšťanská. Školních budov byl však stále nedostatek, město se totiž rychle rozrůstalo. Roku 1888 byla do města zavedena železnice a o dva roky později byla postavena nemocnice. V roce 1899 byla nad Jeseníkem postavena rozhledna Zlatý Chlum, která se stala oblíbeným výletním cílem.
Do roku 1945 sloužila zdejší tvrz pro administrativní a hospodářské práce. Po válce ovládl město komunistický režim, který zničil a poškodil mnoho památek. Místo nich byly postaveny panelové domy, které od té doby hyzdí i samotné náměstí. V letech 1975 – 1976 byl proveden archeologický průzkum budovy. Po revoluci roku 1989 byl hlavnímu náměstí vrácen původní název – Masarykovo. Roku 1993 byla zrestaurována klášterní kaple. V červenci 1997 byl Jeseník postižen rozsáhlou povodní. V roce 2001 byly dokončeny opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie a kostel byl znovu vysvěcen. V současnosti je tvrz majetkem státního podniku Lesy České republiky a je sídlem Vlastivědného muzea. Nachází se zde expozice věnovaná historii tvrze a také geologii a mineralogii oblasti.
Nejnavštěvovanějším místem jsou lázně založené Vincenzem Priessnitzem. K další památkám města patří římsko-katolický farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, klášterní kaple nebo starý měšťanský dům nazývaný Katovna. Za návštěvu stojí také Revíz nebo jeskyně Na Pomezí a jeskyně Na Špičáku. V blízkosti se nachází také rozhledna Zlatý Chlum a Biskupská Kupa, zříceniny mnoha více či méně známých hradů nebo zatopené kamenolomy s možností koupání.