Horní Slavkov

Městečko Horní Slavkov se nachází uprostřed lázeňského trojúhelníku mezi městy Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Leží v severní polovině chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, který náleží ke Krušnohorské oblasti Českého masivu. Celé zdejší území je významné svými bohatými surovinovými zdroji – cín, wolfram, stříbro, měď, zinek, olovo, uran, živce, rašelina, stavební kámen, jaspisy, ametysty, hadce a další. Nachází se zde také ložiska rašeliny, zdroje minerálních vod a rozsáhlé lesními porosty. Centrální část této chráněné oblasti je velmi řídce osídlena, takže jsou zde zachovány nejcennější přírodní prvky rostlinných společenstev. Ty tvoří vhodné prostředí pro vzácnou květenu jak v rašeliništích, tak i v horských vrchovištích.
Podstatou Horního Slavkova je jeho architektura. Až do poloviny 20. století se dochoval ojedinělý ráz ryze renesančního města. V současnosti je historická městská architektura v žalostném stavu a převážná část již zcela nenávratně zmizela. Při budování sídliště byla zanedbána cenná historická zástavba, což vedlo až ke zrušení existující městské památkové rezervace. Devastace města byla završena roku 1977 zbořením renesanční radnice.
Ve městě zůstalo zachováno také několik měšťanských pozdně gotických a renesančních domů. V č. p. 4 se nachází portál datovaný k roku 1519. Č. p. 6 se může pyšnit arkýřem a portálem. Dům s č. p. 214 pochází z doby okolo roku 1500. Nejcennější památkou města je dům č. p. 497, který je znám pod jménem Pluhův dům. Pochází z let 1510 – 1512.
K dalším památkám, které se do dnešních dní zachovaly, patří pozdně gotický jednolodní kostel sv. Jiří, který byl postaven kolem roku 1520. Jeho dominantou je hranolová, v patře osmiboká věž. Celý kostel byl původně opevněn. Svědčí o tom zachované střílny. V 18. století byl kostel barokně přestavěn. V kostele je zachována síťová klenba, renesanční kruchta a křtelnice. Nachází se zde také gotické sousoší Olivetské hory a 14 náhrobních epitafů ze 16. století. V blízkosti kostela stojí pozdně gotická zvonice z roku 1540. Roku 1686 byla přestavěna. Naproti ní jsou zachována gotická Boží muka se šroubovitým dříkem.
Ze 16. století pochází také zděné kruhové popraviště. Nachází se na Šibeničním vrchu. Nachází se na něm znak města a letopočet 1598. Ten sem byl umístěn při romantické úpravě v 19. století.
Na náměstí se nachází sloup Nejsvětější Trojice. Pochází z doby kolem roku 1700.
Na severozápadním okraji města stojí barokní špitální kostel sv. Anny. Byl postaven roku 1728 na starších základech.
K dalším zajímavostem patří starý mlýn nazývaný Seidelhaus. Ve městě se nachází také sloup Nejsvětější Trojice. Na mostě přes Dlouhou stoku stojí socha sv. Jana Nepomuckého.
V 50. letech 20. století bylo ve stylu socialistického realismu postaveno sídliště s kompletní občanskou vybaveností. Představuje doklad komplexní výstavby hornického městského celku v uvedeném období.