Slaný

Podle zprávy v kronice Václava Hájka z Libočan byla osada Slaný založena roku 750 služebníkem knížete Nezamysla jménem Holot, který pod horou nalezl slaný pramen a z popudu samotného knížete v jeho blízkosti založil osadu solnařů nebo solivarů. Vedla tudy také stará obchodní stezka z Žatce a Loun do Prazy.
Nedaleko slaného pramene zřídili ostrovští benediktini špitál a nejspíš roku 1136 tu postavili chrám sv. Gotharda. Osada se brzy stala místem trhovým a sídlem "cúdy slanské", přináležející kraji pražskému.
První dochovaná písemná zmínka o Slaném je z roku 1239, v listině papeže Řehoře IX. Data o povýšení Slaného na město jsou dvě a sice 1295 a 1305, kdy král Václav II. na magdeburském městském právu vysadil město Slaný. V té době bylo také město Slaný obestaveno hradbami a branami a stalo se městem hrazeným.
V květnu 1371 vypukl na městském trhu požár, který zachvátil všechny domy na náměstí. V nastalém zmatku ucpaly povozy a tlačící se lid brány tak, že v ohni zahynulo na 2 000 osob a popelem lehlo prakticky celé město. K jeho obnovení přispěl Karel IV., když městu propůjčil nové výsady a rozmnožil jeho příjmy.
Husitské války vtáhly město do proudu svých událostí od samého počátku. Slaný těžce doplatilo na spory vzniklé mezi Tábory a Pražany. Roku 1425 se Slánští přiklonili k mírnější straně Pražanů a Táboři spolu se Sirotky po dvanáctidenním obléhání dobyli město zradou. Až do bitvy u Lipan roku 1434 bylo Slaný městem táborským. Po porážce Táborů se Slánští poddali prozatimní zemské vládě. Jiří z Poděbrad si zavázal Slaný milostmi a byl tu ve velké úctě. V letech 1461 – 1472 byly kolem města obnoveny hradby a postaveny některé brány a bašty. Roku 1482 utvořila města Žatec, Louny a Slaný brannou jednotu a v tomtéž roce byl ve Slaném konán sněm strany podobojí.
Při událostech „šmalkaldského povstání“ roku 1547 se aktivně účastnilo i město Slaný a bylo za to potrestáno ztrátou statků v 15 okolních vsích a pokutou 2500 kop grošů.
Snad nejvíc doplatilo město na události pobělohorské. Slánští se účastnili vzpoury roku 1618 a hostili ve svých hradbách rodinu „zimního krále“ Fridricha Falckého. Královský místodržící Jaroslav Bořita z Martinic, pán na blízkém Smečně, využil bezohledně poskytnuté příležitosti k získání slánského panství. To mu bylo roku 1623 za 200.000 kop zastaveno a roku 1638 se stalo skutečným majetkem Martiniců. Během třicetileté války bylo město téměř zničeno. Leželo na cestě z Německa do Prahy a bylo mnohokrát navštíveno Švédy, Sasy a císařskými vojsky, kteří strádající obyvatelstvo oloupili o vše cenné a co zbylo, zničily několikeré požáry. Tři kříže byly vztyčeny na Slánské hoře za doby protireformace, jako důkaz úplného pokatoličení jeho obyvatel a připomínají dodnes doby nezměrného utrpení, kterým Slaný prošlo po Bělohorské bitvě. Nástupce Jaroslava Bořity z Martinic, Jiří Bořita, vrátil městu roku 1651 některé svobody a další z Martiniců, Bernard Ignác založil ve Slaném roku 1655 františkánský klášter a roku 1658 piaristickou kolej.
Od roku 1794 bylo Slaný opět svobodným městem. Krajské zřízení, které Slaný ztratilo ve prospěch Rakovníka, bylo roku 1787 opět vráceno do Slaného.
Od roku 1884 do roku 1918 město znovu zdobí název královské město Slaný a k tomuto názvu se město navrací i po listopadové revoluci roku 1989.
Slánská hora tvoří přírodní dominantu města Slaný. Dozvukem sopečné činnosti je výskyt pramenů slané vody, který vedl k pojmenování hory i města založeného na jejím úpatí. Bohužel slané prameny se do dnešní doby nezachovaly.
Z opevnění se na severní straně zachovala Černá bašta. Z původních čtyř bran opevnění města - Pražské, Lounské, Velvarské a Fortny se dodnes dochovala pouze jedna brána, a to brána Velvarská. Je vyzdobená kamennými zemskými a šlechtickými erby a znaky cechů, datovaná do roku 1461. Za své existence byla několikrát přestavována, a to po požáru v roce 1637 a naposledy pak v roce 1823 při stavbě zlonické silnice.