Strakonice

Strakonice jsou město ležící v Jihočeském kraji. Jsou hlavním městem okresu Strakonice. Leží na soutoku Volyňky s Otavou.

Oblast Strakonic byla osídlena již v době pravěku. Své hradiště zde měli také Slované.

Ve 2. polovině 12. století zde šlechtický rod Bavorů nechal postavit hrad s hranolovou věží. Vznikl hlavní palác, řádové budovy a kostel.

První písemná zpráva o Strakonicích pochází z roku 1235. Roku 1243 daroval Bavor I. část hradu, konkrétně budovu a kostel, řádu johanitů maltézského řádu. Když vlastnil panství Bavor II., nastal největší rozvoj Strakonic. Ve 2. polovině 13. století byl hrad Bavorem II. goticky přestavěn. Na jihu a západě bylo postaveno opevnění, vznikla gotická věž Rumpál a také nový hradní palác. V průběhu 13. století byl postaven také gotický hřbitovní kostel sv. Václava. Město samotné vznikalo postupným sloučením samostatných osad Strakonice, Bezděkov, Lom a Žabokrty.

Již na samém počátku 14. století se ve Strakonicích vařilo pivo. V roce 1367 potvrdil Bavor IV. Strakonicím mnohá privilegia. Během 14. století byl hrad rozšířen a nově opevněn. Také byl postaven kostel sv. Vojtěcha, nynější kostel sv. Prokopa. Roku 1367 bylo Strakonicím uděleno právo vařit pivo.

V roce 1402 se celý strakonický hrad stal majetkem johanitů. Roku 1421 se Strakonice staly majetkem velkopřevorského řádu.

Prvním majitelem města byl počátkem 16. století Jan z Rožmberka, který nechal na severu města postavit hradby s příkopem. V hradbách byla malá branka. Na východě se nacházela Pražská brána a na západě stála brána Horažďovická. Celé opevnění bylo doplněno několika baštami. Počátkem 16. století nechal Jan z Rožmberka přestavět hrad v pozdně gotickém slohu. Vznikla věž Jelenka a hradní palác získal druhé patro. Roku 1525 bylo městu uděleno právo používat městský znak. V roce 1583 byl postaven kostel sv. Markéty.

Za třicetileté války byl hrad několikrát obléhán. Poprvé byl dobyt v roce 1619 stavovským vojskem Arnošta z Mansfeldu a roku 1641 dobylo hrad švédské vojsko. Škody napáchané vojsky nechal opravit Rudolf Colloredo-Wallsee. V roce 1649 byl založen měšťanský pivovar. Roku 1694 johanité opustili hrad, který začal chátrat. Také význam města upadal.

Za Ferdinanda Leopolda Dubského z Třebomyslic proběhla v letech 1714 – 1721 barokní přestavba hradu. Byl postaven nový barokní hradní palác spojený krytou chodbou s kostelem. V letech 1730 – 1740 byl na Velkém náměstí postaven barokní mariánský sloup.

Roku 1868 byla dokončena železniční trať z Plzně do Českých Budějovic.

Až do roku 1925 vlastnili hrad johanité maltézského řádu. V letech 1925 – 1937 proběhla rozsáhlá rekonstrukce hradu. V roce 1948 byl areál hradu zestátněn. Roku 1977 byl přes řeku Otavu postaven Palachův most, který nahradil dva starší železniční mosty. Roku 1992 získaly Strakonice právo používat prapor. V roce 1995 byl zámek prohlášen za národní kulturní památku.

Nejvýznamnější památkou Strakonic je hrad. Ten má tři nádvoří. Na jeho prvním nádvoří se nachází kostel sv. Prokopa. Sídlí zde Základní umělecká škola a Zámecká galerie. Na druhém nádvoří se nachází věž Rumpál, kapitulní síň a sídlí zde Muzeum Pootaví. Na druhém a třetím nádvoří sídlí knihovna.

U Rennerových sadů se nachází zbytky jedné z bašt městského opevnění.

Z významných městských budov jmenujme dům č.p. 1, který dříve sloužil jako radnice, dům č.p. 54 nazvaný U Hroznu, budovu České spořitelny, Masné krámy nebo Papežovy domy. Zajímavý je také Mariánský sloup na Palackého náměstí.