Jáchymov

Na počátku 16. století bylo v místech dnešního Jáchymova objeveno bohaté ložisko stříbra. Roku 1516 bylo na místě osady Konradsgrün založena Štěpánem Šlikem hornická osada sv. Jáchyma. O tři roky později vydal Štěpán Šlik první horní řád. Roku 1520 bylo město králem Ludvíkem povýšeno na královské a svobodné horní město. Naleziště velmi kvalitního stříbra byla tak bohatá, že přilákala řadu prospektorů a horníků z Čech, ale také z Tyrol, ze Saska a z Porýní. Roku 1520 zde žilo již 4.963 osob a roku 1533 dokonce 18.000 lidí. V roce 1524 se těžilo v 613 dolech a štolách. V roce 1528 udělil Ferdinand I. Jáchymovu městský znak a dva jarmarky. Stříbro se zde také mincovalo – v mincovně hrabat Šliků byla odstartována historie Šlikovské mince, která byla označována dle svého původu jako tolar, jinak také jako Thal, Thales, Talero nebo Joachimsthal. Dolar za své jméno vděčí právě jáchymovskému tolaru. Roku 1534 byla zahájena stavba Královské mincovny. Ze 16. století pochází knihovna latinské školy, která obsahuje řadu cenných tisků chráněných renesančními vazbami. Tento cenný poklad je v Jáchymově dodnes uchován.
V roce 1671 byly Královská mincovna přeložena do Prahy a provoz mincovny v Jáchymově byl ukončen.
Na přelomu let 1716 – 1717 byla císařským dekretem zřízena báňská škola, která navázala na slávu jáchymovského rudného hornictví. V té době se zde těžilo nejen stříbro, ale také olovo, arsen, kobalt, nikl i cín. Roku 1785 pobýval v Jáchymově dokonce německý básník Johann W. Goethe.
Nejcennější surovinou se stal smolinec, ze kterého se připravoval uranit. K novému rozkvětu města vedla výroba uranových barev – uranit barvil sklo na zeleno a na žluto. V roce 1854 byla založena státní továrna na výrobu uranových barev. O šest let později byla založena stání tabáková továrna a roku 1864 vytryskl pramen na dole Svornost. Dodnes stojí u základu jáchymovských lázní. V roce 1873 postihl město velký požár, při kterém bylo zničení asi 400 domů a který změnil vzhled města. Přesto vývoj města neupadal a roku 1896 bylo uvedeno do provozu železniční spojení na trati Jáchymov – Ostrov. Roku 1898 použili manželé Curieovi odpad z výroby barev ke svým výzkumům a učinili velkolepý objev - polonium a radium.
Roku 1905 byly objeveny radioaktivní důlní vody, které přispěly k obnovení světového významu Jáchymova. O rok později zde byly založeny první radioaktivní lázně na světě. V roce 1909 se ze zbytků uranových barev začalo vyrábět radium. Již roku 1912 byl otevřen lázeňský dům Radium Palace Hotel. V roce 1925 navštívila Jáchymov Marie Curie Sklodowská a roku 1947 prezident republiky Dr. Edvard Beneš. O deset let později byla zrušena železniční trať do Ostrova. Roku 1962 proběhly jubilejní oslavy města, při nichž byla odhalena pamětní deska manželů Curiových. V roce 1966 ukončily hornickou činnost zdejší doly. Roku 1992 byl otevřen nový lázeňský ústav Curie pro domácí i zahraniční hosty.
Jáchymov je město známé snad po celém světě. Je to nejklasičtější rudní revír v české části Krušných hor a představuje tzv. komplexní zrudnění. Nachází se zde ložiska rud stříbrných, vizmutových, niklových, kobaltových a uranových. Žíly vznikly v hloubce 1.500 metrů až k povrchu za teplot nižších než 200°C a vyplňovaly pukliny. Povrchové partie žil obsahovaly rudy stříbra, směrem dolů se objevovaly rudy olova a ve větší míře rudy kobaltu, niklu a vizmutu. Nejhlubší části žil byly bohaté na rudy uranové.
Slavnou a bohatou historii připomíná řada památek. Výstavba renesančního města a hradu Freudenstein probíhala v přímé závislosti na bohatých nalezištích stříbrné rudy.
Nejstarší stavební památkou města je Špitální kostelík Všech svatých. Je až k nevíře, že si zachoval svůj původní vzhled. Uvnitř se nachází oltář pravděpodobně z dílny L. Cranacha, vzácné náhrobní desky a sousoší Kalvárie drážďanského sochaře K. Waltra z roku 1544.
V prvních letech vzniku města byl na vrchu nad mincovnou postaven Šlikovský hrad, tzv. Freudenstein. Od roku 1547 byl sídlem horních hejtmanů. V jeho sklepeních byly údajně prováděny první tajné ražby „hrubých“ stříbrných mincí. Za třicetileté války hrad vyhořel, zbyly po něm dvě věže. Nižší Prachárna sloužívala horníkům jako sklad střeliva, vyšší Štikovku obýval hlásný a také zde visel zvon oznamující začátek a konec směny. Po zásahu blesku roku 1964 věž vyhořela a při opravách byla značně snížena.
Z roku 1529 pochází nejstarší z jáchymovských dolů – důl Svornost. Při těžbě uranu v 19. století zde v hloubce 500 metrů vytryskl vydatný pramen, který do roku 1901 zatopil téměř celý důl. V hloubce 200 metrů voda odtékala tzv. „dědičnou štolou“ a odčerpána byla až roku 1924. Důl o rok později navštívila Marie Curie Sklodowská. V jeho podzemí se nachází zdroj léčivých radonových vod pro lázně.
Stavba Královské mincovny byla zahájena roku 1534 Ferdinandem I.. Po zrušení mincovny roku 1671 budova sloužila jako budova Báňské a hutní správy a jako sídlo prvního hornického učiliště. Od roku 1964 se v budově nachází muzeum. Jedná se o krásnou historickou budovu s nádherným arkýřem na nároží.
Dům Jeronýma Šlika z let 1540 – 1544 prošel ve 2. polovině 18. století přestavbami a začátkem 20. století byl zvýšen o jedno patro. Budova má mohutná sklepení a klenuté přízemní místnosti. Vzácný je také vstupní portál. Již v 16. století byla budova důležitým místem, v současnosti zde sídlí radnice.
Koncem 18. století byla postavena Kaple sv. Barbory. Stavba byla započata z podnětu horníků a hutníků, proto má kaple dvě věžičky. Původně stávala v místech dnešního lázeňského penzionu Satorie a roku 1916 byla přenesena.
K dalším památkám patří pozdně gotická stavba děkanského kostela sv. Jáchyma. Původně se jednalo monumentální protestantský chrám pro osmnáctitisícové město. Po bitvě na Bílé hoře byl kostel uzavřen a poté znovu vysvěcen jako katolický. Při požáru města roku 1873 vyhořel a následné úpravy stavigele Rockera pozměnily jeho vzhled. Před kostelem se nachází „Trojičný sloup“ se sousoším, který byl postaven roku 1703 jáchymovským havířstvem.
Kaple sv. Anny byla koncem 18. století postavena na místě původní dřevěné kaple poblíž Chlebného trhu, který tvořil střed Jáchymova v 16. století. Až do poválečných lest stávala v místech dnešního parčíku Na Slovanech hrázděná budova staré radnice. Nelze opomenout ani evangelický kostel z roku 1904, na jehož zdech se nachází plastiky s portréty M. Luthera a místního evangelického faráře a prvního kronikáře J. Mathesia. Uvnitř se nachází zajímavá Mathesova pamětní síň.
Na náměstí Republiky se nachází měšťanské domy č.p. 145, 146 a 270 s kamennými portály z období rozkvětu Jáchymova v 16. století a s klenutými přízemními místnostmi. U zbořeného domu č.p. 139 se nacházel portál, který je u těchto domů nově zbudovaný. Zajímavé jsou také patricijské domy na protější straně náměstí.