Bruntál

Bruntál byl založen v roce 1213 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem. Jeho hlavním úkolem bylo zabezpečit hranice, ale v okolí se také nacházelo velké množství rud, které vedly k založení města. První zmínka pochází z roku 1223 a je spojená s listinou, v níž král Přemysl I. Otakar udělil této obci městská práva. Z roku 1287 pochází nejstarší dochovaná listina s pečetí, kterou vydala zdejší městská rada. Na znaku se objevuje postava horníka. Město bylo zeměpanským majetkem a mělo proto mnohé výsady. Již v roce 1295 v Bruntále stál kostel sv. Václava a o rok později zde byla založena mýtní stanice k výběru cla. O další dva roky později, roku 1298, vypukl ve městě požár.
Roku 1325 byla městu knížetem Mikulášem potvrzena jeho práva. Koncem 14. století již byl Bruntál správním centrem celé oblasti.
V 50. letech 15. století se město dostalo do zástavy Bernarda Bírky z Násilé. V roce 1466 však tato zástava přešla na pány z Vrbna. Ti poté zahájili stavbu bruntálského hradu. V roce 1474 bylo město postiženo válkou, kterou rozpoutal uherský král Matyáš Korvín za účelem zisku území.
Roku 1506 získali dědictvím páni z Vrbna celé panství. Již v roce 1513 však bylo panství rozděleno mezi různé členy rodu. Roku 1535 udělil král Ferdinand I. Bruntálu další privilegia v podobě dvou jarmarků. O deset let později postihla město morová epidemie. V roce 1557 se měšťané vzbouřili proti robotě. Někteří byli potrestáni vězením a město bylo zbaveno některých privilegií. Již o rok později však císař Ferdinand I. udělil městu další práva, mezi kterými byl také další jarmark. Roku 1577 navštívil město císař Rudolf II. a udělil městu 4. jarmark.
Roku 1614 zemřel poslední z bruntálských pánů z Vrbna. Do roku 1617 poté panství drželi páni z Bogdunčovic a nakonec ho získal Jan z Vrbna na Heralticích. Ten však po porážce stavovského povstání roku uprchl ze země a ještě v témže roce, tedy roku 1621, daroval císař Ferdinand II. zkonfiskované panství řádu německých rytířů. Poté město bylo krátce obsazeno a roku 1622 správu panství převzal řád německých rytířů. Poté však bylo město dále sužováno nepříjemnostmi. V roce 1633 postihla město neznámá epidemie, roku 1642 a znovu o rok později vtrhli do města Švédové. Roku 1645 švédská armáda město velmi poničila, o další dva roky později byl Bruntál postižen další epidemií a ještě o rok později dokonal zkázu zničující vpád švédů. Poté se město začalo pomalu vzmáhat a v roce 1672 mu byly poskytnuty hospodářské výhody. O dva roky později získalo město svatostánek v podobě nově vysvěcené kaple sv. Michala.
Rok 1714 přinesl do českých zemí další morovou epidemii, která ve velké míře zasáhla také Bruntál. O rok později byl na její památku postaven morový sloup. V roce 1731 byla zahájena stavba kláštera a kostela. O deset let později, roku 1741 bylo město obsazeno pruským vojskem. Roku 1748 postihl město rozsáhlý požár. O dalších deset let později, tedy v roce 1758, byl dokončen poutní kostel Panny Marie Pomocné. Rok 1764 přinesl městu další požár. Celé 18. století tedy přineslo městu velké pohromy a také mnoho nových barokních staveb nebo v barokním slohu přestavěných. Ve městě také postupně vznikaly různé továrny, jednou z nejdůležitějších je chemická, která byla založena v roce 1786.
Město se rychle rozvíjelo a v polovině 19. století se Bruntál stal okresním městem. V roce 1866 bylo město obsazeno pruským vojskem. Přesto byly v 19. století založeny továrny a roku 1872 byla do města zavedena železnice. Postupně vzniklo velké množství škol, byla zde také založena nemocnice a pozvolna se rozvíjel i kulturní život obyvatel.
Po roce 1918 byla zahájen a rozsáhlá výstavba, která byla v říjnu roku 1938 razantně ukončena příchodem nacistických vojsk. Válečné osudy všech měst českých pohraničních měst byly stejné a osvobození přišlo až 7. května 1945.
Bruntál má řadu historických památek. Nejstarší památkou je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož gotické kněžiště pochází ze 13. století. V 16. století prodělal renesanční úpravy a věž byla pokryta sgrafity, které ji zdobí dodnes. Další cennou budovou je Gabrielův dům, jehož štít pochází z poloviny 16. století, kdy město vzrůstalo. Nachází se na rohu náměstí. Z roku 1674 pochází hřbitovní kaple sv. Michala. Jedná se o osmibokou ranně barokní kapli. Ze 17. století pochází bývalý panský dům, který se nachází na Žižkově náměstí. V letech 1731 – 1757 byl postaven komplex kláštera piaristů s kostelem Panny Marie Utěšitelky. Je to největší budova pocházející z období barokní výstavby. ? Na místě dřevěné potní kaple z roku 1653 byl v letech 1755 – 1765 postaven další kostel. Jedná se o poutní kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu. Roku 1760 byla od města ke kostelu vysázena čtyřřadová lipová alej, jejíž délka dosahuje téměř jednoho kilometru.Roku 1887 byl u Kobylího rybníka postaven neogotický evangelický kostel, který patří také mezi cenné památky Bruntálu. K novějším památkám patří rodný dům zpěvačky Teresy Kronesové, Mildnerova nebo budova Společenského domu.