Domažlice

V bezprostřední blízkosti města byly nalezeny zbytky bronzových předmětů z mladší doby bronzové. Koncem 9. století vznikla původní celní osada. Ležela blízko státní hranice na křižovatce prastarých obchodních stezek.
V letech 1262 – 1265 založil český král Přemysl Otakar II. nad osadou hrazené královské město. Bbylo opevněno dvěma desítkami půlválcových věží, věžovými branami a mohutnými příkopy.
V 80. letech 13. století byla dokončena stavba augustiánského kláštera. Tím byla završena středověká podoba Domažlic. V té době se zde také nacházel městský hrad.
Koncem 15. století a v průběhu 16. století se Domažlice hospodářsky i kulturně rozvíjely.
Po roce 1620 utrpělo město ztráty konfiskací majetku. Za třicetileté války došlo k velkému úpadku města. Roku 1683 postihl město velký požár.
V roce 1747 vypuknul ve městě další velký požár. Až poté začal vzestup města. Byly zbořeny hradby se dvěma branami a město se začalo rozrůstat.
Během 19. století již ve městě vládl čilý život. Od roku 1861 byla v provozu železnice. Ve městě se nacházely dva pivovary, mlýny, rafinerie cukru, cihelny, přádelna mykané příze, továrna na kalouny, výrobna punčoch a perleťových knoflíků a další podniky.
Události roku 1938 na město velmi dolehly. Tehdy byla mnichovským diktátem odtržena velká část pohraničí. Až v květnu 1945 přinesla městu i chodskému kraji svobodu americká armáda.
Chodský hrad byl v Domažlicích založen v 60. letech 13. století společně s městem. Nacházel se v jihozápadním nároží. Měl obdélný půdorys. Jižní a západní stranu hradu tvořila městská hradební zeď. Hrad byl navíc posílen válcovou věží. Svou funkci plnil do počátku 16. století. V průběhu času zpustl a také vyhořel. Až v letech 1726 - 1728 byla na jeho zříceninách postavěna čtyřkřídlá budova využívaná pro potřeby království a později i města. Roku 1995 postihl hrad požár. Během dalších let byl opravován a dnes zde sídlí Muzeum Chodska.
Společně s městem byl založen klášter Augustinů eremitů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Jeho založení je datováno k roku 1287. Jednalo se o skromný objekt založený králem Václavem II. Roku 1421 byl klášter zničen husity, kostel zůstal zachován. V 15. a 16. století byl klášter v rozvalinách. Klášter navíc několikrát vyhořel, přesto byl průběžně obnovován. Roku 1671 byl barokně přestavěn klášterní kostel. Patrové budovy kláštera seskupené kolem čtvercového dvora pochází ze 17. století a z poloviny 18. století.
Součástí městských hradeb byly tři brány. Severní Týnská brána byla zbořena v roce 1838 a západní Hořejší brána byla zbořena roku 1841. dochovala se pouze Dolní brána s raně gotickým portálem. Dříve se tato brána nazývala také Pražská. Vznikla společně s hradbami v 60. letech 13. století. Zůstala ušetřena výraznějších úprav a do dnešních dní se dochovala v původním stavu. Z opevnění je možné v dnešních dnech vidět ještě takzvanou Jižní branku. Ta nikdy nedosáhla významu ostatních tří bran. Od jihu, kde stojí, totiž do města nevedla žádná významná komunikace. Branka sloužila jen pro spojení města s předměstím. Přesto je významná už jen tím, že se dodnes zachovala – je přístupná starou rázovitou kamenitou uličkou. V blízkosti Branky, Chodského hradu, Dolní brány a ve Seidlově parčíku je také možné vidět nezachovalejší zbytky hradeb, které byly v minulosti chráněny 22 vysokými polokruhovými baštami. Hradby byly vysoké asi 7,7 metru a široké skoro 2,5 metru a byly postaveny ve dvou souběžných pásech. Zvenku se navíc nacházel hluboký příkop.
Na náměstí se nachází také arciděkanský kostel Narození Panny Marie. Jeho součástí je impozantní válcová věž. Byla vybudována jakou součást raně gotického chrámu. Jiný kostel s takovou věží však v Čechách neexistuje, proto je pravděpodobné, že zde byly spojeny v jeden celek různé stavby. S datováním věže jsou velké problémy, protože nemá v Čechách obdoby. Je považována za součást raně gotického opevnění města. Věž je vysoká 56 metrů a od své svislé osy je odchýlena o 70 centimetrů. Vnější průměr zdiva dosahuje 8 metrů, síla zdí v prvním patře se přibližuje 280 centimetrům. Věž má 12 pater spojených jednoduchými dřevěnými schody.
Městská památková rezervace Domažlice zahrnuje mimo jiné také více než 200 historických domů. Většina z nich má sklepní a přízemí prostory, které je možné datovat až do období středověku. Koncem 15. století a v průběhu 16. století probíhaly pozdně gotické a renesanční přestavby. Z této doby pochází většina domovních portálů. Mnoho těchto domů, doplněných podloubím, se nachází na náměstí. Zůstaly zachovány také domy v bočních ulicích. Nejzachovalejší je fronta domů v Hradské ulici, části Vodní ulice a severní fronta domů ve Spálené ulici. Řada domů v bočních ulicích si dosud udržela malebné nádvorní štíty se starými dřevěnými pavlačemi.
Domažlice se mohou chlubit také městským podzemím, které obsahuje 2 – 3 patra sklepů a je částečně vyhloubené do jílu.
S historií města je úzce spjato i Chodsko. V Domažlicích lze dodnes vidět chodské kroje a keramiku.