Kouřim

Město Kouřim leží ve Středočeském kraji v okrese Kolín. Nachází se v nadmořské výšce asi 270 metrů a zaujímá rozlohu necelých 1,5 kilometru čtverečních.

První osídlení oblasti je datováno do období 4 tisíc let před naším letopočtem.

Při stěhování národů v 6. století byla oblast trvale osídlena Slovany, snad družinou vedenou knížetem Lechem.

V 1. polovině 7. století postavil kmen Zličanů na návrší Stará Kouřim opevněné hradiště, kde se usídlil.

Roku 936 hradiště dobyl a vypálil kníže Boleslav I. Ukrutný. Území se stalo majetkem Slavníkovců, kteří za své sídelní místo zvolili ostroh nad řekou Kouřimkou. I toto druhé hradiště bylo opevněné a nacházel se zde hrad s mincovnou, kostel sv. Jiří a kostel sv. Klimenta. Roku 995 byli Slavníkovci vyvražděni a hradiště bylo vypáleno.

Roku 1223 byl zdejším pánem kníže Děpolt III. Ten však byl v tomto roce zabit v bitvě s vojskem krále Přemysla Otakara I. a kouřimské hradiště bylo opět dobyto a vypáleno.

V polovině 13. století založili kolonisté ze Saska novou Kouřim. Vzniklo zde proboštství sv. Martina a románsko-gotický chrám sv. Štěpána. Město bylo obehnáno dvojitými hradbami s cimbuřím a věžemi a bylo přístupné pouze čtyřmi branami. První písemná zpráva o Kouřimi pochází z roku 1261. Je zřejmé, že se rychle rozvíjela a byla dávána za příklad mnohým jiným městům.

Slibný vývoj města přerušily husitské války. Husité vypálili zdejší proboštství, ale jelikož město se vzdalo, války se ho více nedotkly. Po skončení válek se Kouřim opět začala rychle rozvíjet.

V roce 1525 byla postavena městská zvonice. V roce 1536 bylo poprvé vydlážděno náměstí. Roku 1547 se Kouřim zúčastnila povstání proti císaři Ferdinandu I. Habsburskému, za což byla potrestána zabavením majetku. V roce 1560 získala Kouřim svůj majetek zpět. Na přelomu století přestal postačovat stávající hřbitov, proto byl roku 1591 byl založen kostel sv. Trojice s novým hřbitovem.

Na počátku 17. století však město zasáhla třicetiletá válka. Kouřim opět přišla o majetek, který připadl Karlu z Lichtenštejna, a byla několikrát vypleněna vojsky. Po skončení třicetileté války bylo město zasaženo hladomorem, morovou epidemií a několika požáry.

Počátkem 18. století pak Kouřim zasáhla prusko-rakouská válka, která s sebou přinesla krom bojů a povstání také hladomor. Roku 1727 byla postavena kaple Panny Marie Pomocné.

Roku 1811 bylo město zasaženo rozsáhlým požárem. Následovala rozsáhlá oprava města, při které prošly zásadní proměnou domy, které přišly o svá podloubí a štíty, a byly zbořeny také tři vstupní brány do města – Kolínská, Malotická a Olešecká. Roku 1850 byla na náměstí na místě morového sloupu zřízena Mariánská kašna.

Roku 1972 byl v Kouřimi zřízen skanzen, do něhož byla převezena lidová stavení ze zátopové oblasti budované vodní nádrže Želivka. První část muzea v přírodě byla zpřístupněna roku 1976.

Nejstarší památkou města je chrám sv. Štěpána ze 60. let 13. století. Je románsko-gotický, trojlodní a tvoří dominantu města. Další takto starou památkou jsou dochované městské hradby. Jejich výstavba byla zahájena již ve 13. století, ale průběžně probíhala až do století šestnáctého. V okolí hradeb se nachází park Na Hradbách, jehož prostory v minulosti sloužily jako užitkové zahrady. V parku se nachází nejen pás hradeb, ale také částečně zřícená hradební věž. Z původních čtyř vstupních bran se dodnes dochovala pouze jedna, Pražská. Je raně gotická a dvoupatrová.

Z roku 1525 pochází 34 metrů vysoká hranolová goticko-renesanční zvonice. V jejím interiéru se nacházejí dva původní zvony zavěšené vzhůru nohama – zvon Štěpán vážící více než 1.000 kilogramů a zvon Marie o hmotnosti okolo 700 kilogramů. Roku 1591 vznikl goticko-renesanční kostel sv. Trojice se hřbitovem. Jako další památku města uveďme například barokní kapli Panny Marie Pomocné z roku 1727, která byla postavena Janem B. Santinim v prostorách středověkého popraviště a na památku pěti mnichů zde upálených. Cenné je také samotné náměstí, jehož podoba se od středověku nezměnila. Má rozlohu 1,6 hektaru a je lemováno domy s původními gotickými základy a sklepy. Pod náměstím se nacházejí rozsáhlé podzemní prostory.

V Kouřimi se nachází muzeum, které nabízí k vidění několik cenných exponátů. Nejcennější z nich je Kronika česká od Václava Hájka z Libočan, která pochází z roku 1541.

Nejnavštěvovanějším místem města je nepochybně muzeum v přírodě s expozicí hrázděných chalup. Najdeme zde roubenou rychtu z Bradlecké Lhoty, chalupu s roubeným špýcharem a poloroubený špýchar z Budče, roubenou stodolu z Durdic, roubený špýchar z Hrádku, polohrázděný dům z Jílového, roubenou kovárnu ze Starého Bydžova, roubený statek z Týřovic a roubenou stodolu ze Želejova. V muzeu najdeme i menší památky, jako například kříže, sochy, studny nebo zvoničky.