Frýdek-Místek

Město Frýdek-Místek leží na severovýchodě Moravy na soutoku Ostravice a Morávky v nadmořské výšce 290 metrů.
Již v polovině 13 století se v povodí Ostravice nacházelo několik osad, které za svůj vznik vděčí důležité obchodní stezce z Olomouce do Krakova. Roku 1256 byla řeka Ostravice stanovena jako hranice mezi Moravou a piastrovským opolským knížectvím. V roce 1267 se v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu objevuje první zmínka o obci Friedeberg, který byl tehdy trhovou vsí ležící na moravském břehu Ostravice.
Informace o založení Frýdku se nedochovaly. Již před rokem 1325 se objevují zprávy o Frýdeckém hradě. Ten byl postaven na obranu nejzápadnějšího těšínského pomezí na hranici Moravy a Slezska. Z listin vyplývá, že Frýdek byl založen Janem Lucemburským jako město a byl postaven na místě bývalé vsi Jamnice v letech 1327 – 1335, tedy asi o 100 let později než sousední Místek. Moravský břeh řeky Ostravice trpěl válkami a na konci 14. století byl dokonce zničen Friedeberg. Na jeho místě bylo založeno městečko Newenstetil, tedy Nové Městko nebo Místko.
Roku 1402 byl Místek a přilehlé panství připojen k Těšínsku.
Vzniklo panství frýdecko-místecké, které bylo v 16. století ohroženo řadou sporů. Místecké panství mělo být odtrženo od Moravy a připojeno k Těšínsku. Roku 1580 mělo celé panství 22 obcí a v nich 681 usedlostí. Ve Frýdku jich bylo 163 a v Místku 104. Větší Frýdek byl sídlem majitele panství, měl četná práva a velké množství řemesel, zatímco Místek byl spíše zemědělský. Roku 1581 koupil biskup Stanislav Pavlovský od Jiřího z Lohova celé frýdecko-místecké panství. V roce 1584 prodal biskup Pavlovský frýdecké panství Bartoloměji Bruntálskému z Vrbna a místecké panství připojil k panství hukvaldskému.
Za Pražmů, kteří vlastnili Frýdecké panství v 18. století, se objevovaly vlny nespokojenosti s poddanstvím. Po Pražmech panství vlastnili Habsburkové.
V 19. století začaly v obou městech vznikat textilní továrny. Ve Frýdku byla první založena roku 1832. Později vznikaly i železářské hutě. Až do roku 1850 patřilo Místecko k hukvaldskému panství.
Až do roku 1928 tvořila zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem řeka Ostravice. V úterý 14. března 1939 začala německá armáda obsazovat Ostravsko. V Místku se Němci pokusili o převzetí textilní továrny, kde se nacházela kasárna, ale velitel s vojáky přesto jejich odporu čelili. Dne 1. ledna 1943 spojili nacističtí úředníci obě města do jednoho a nově vzniklé město nazvali Frýdek. Vznikly tak mnohé spory o pojmenování města. Až roku 1950 byla města sloučena definitivně a s platností od 1. ledna 1955 začal být používán název Frýdek-Místek. Dne 12. února 1992 získal Frýdek-Místek nový městský znak.
V obou městech je k vidění hodně zajímavého. Frýdek má cenné historické jádro a zámek na strmém břehu Ostravice. Nad zámkem se nachází poutní chrám P. Marie Frýdecké. Neopomenutelný je také původně gotický farní kostel sv. Jana Křtitele a pozdně renesanční kostelík sv. Jošta.
Místek má taktéž své historické jádro a cenné církevní památky. Nejvýznamnější je rokokový farní kostel sv. Jana a Pavla. Nedaleko od něj stojí kostelík Všech svatých. Nejstarším kostelem je kostel sv. Jakuba.