Mohelnice

Mohelnice je město ležící v Olomouckém kraji v okrese Šumperk na říčce Mírovce, která se nedaleko města vlévá do řeky Moravy, v nadmořské výšce 267 metrů na ploše 46.21 kilometru čtverečních. Žije zde asi 10.000 obyvatel. Podle četných archeologických nálezů byla oblast osídlena již v pravěku asi 6000 let před naším letopočtem. Ve 4. nebo 3. století před naším letopočtem obývali území města Keltové.

Na přelomu letopočtu území ovládaly Germánské kmeny.

V 9. století se v oblasti dnešního města usadili Slované, kteří zde zřídili zemědělskou osadu.

První písemná zpráva o Mogilnici se objevuje roku 1131.

Ve 13. století byla osada přemístěna na vyvýšeninu. Roku 1247 v ní prokazatelně stál kostel Nanebevzetí Panny Marie. Z roku 1266 pochází první zpráva o hrádku Mírov. V listině z roku 1273 je Mohelnice nazývána městem. Roku 1275 již byla v Mohelnici farní škola, zřejmě první škola na severní Moravě. Stál zde také vodní mlýn a malý hrad či pevnost.

Roku 1307 a 1312 bylo město postiženo morovými epidemiemi. Roku 1322 získalo město právo být obehnáno hradbami a vodním příkopem.

Roku 1424 byla Mohelnice dobyta husitskými vojsky, která město vyplenila, pobořila, vypálila a zabila stovky obyvatel. Zničen byl také kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl goticky opraven a sv. Tomáši z Canterbury zasvěcen až roku 1480. Z naprosté zkázy se město dlouho nemohlo vzpamatovat. V roce 1499 získala Mohelnice právo konat výroční trh na svátek sv. Martina.

K opravám bylo přistoupeno až v 16. století. Roku 1522 byl postaven mlýn s pilou, brusírnou a valchou. Během 1. poloviny 16. století bylo opraveno opevnění a postavena Severní brána nazývaná Dolní, která se dochovala dodnes. Ve městě žilo asi 1.500 obyvatel. Roku 1566 bylo Mohelnici uděleno právo na další výroční trh. V roce 1568 město vyhořelo, o dva roky později dostalo právo používat červený pečetní vosk. Roku 1584 byl dokončen kostel sv. Stanislava.

Roku 1623 byla Mohelnice dobyta protihabsburskými vojsky. V témže roce postihla město Morová epidemie, při které zemřela více než třetina obyvatel města. V roce 1642 bylo město vypáleno Švédy. Zřejmě roku 1643 postihla Mohelnici další morová epidemie. Ve 40. letech byla Mohelnice opakovaně dobývána a pleněna. Roku 1650 vyhořel farní kostel a roku 1662 lehla popelem polovina města. V roce 1667 bylo město postiženo povodní z Mírovky a roku 1676 přišla další povodeň z protržené hráze Mírovského rybníka.

Roku 1713 byla zahájena textilní výroba. V roce 1714 zemřelo mnoho obyvatel na morovou nákazu. Na památku morové epidemie byl v roce 1717 postaven morový sloup. V roce 1739 polovina města opět vyhořela a popelem lehnul i kostel sv. Stanislava. Za válek o rakouské dědictví před polovinou 18. století byla Mohelnice několikrát napadena a vypleněna – pruským knížetem, pruským oddílem i ruskými vojsky. Po ujasnění vlastnických vztahů a skončení válek se začalo město rozvíjet. Roku 1747 byl znovu vysvěcen zrekonstruovaný kostel sv. Stanislava. V roce 1750 město v Lokaidově domě zřídilo radnici. Roku 1757 bylo město vypleněno pruskými vojsky. Roku 1775 byl otevřen poštovní úřad. Na konci 18. století měla Mohelnice asi 2.700 obyvatel.

Roku 1801 byl postaven zdobný dům nazývaný Zámeček. V roce 1813 přišel menší požár, o dva roky později vyhořel Dolní mlýn. Roku 1828 proběhla výstavba silnic. Rok 1832 přinesl epidemii cholery. V roce 1833 byla zprovozněna dostavníková linka mezi Prahou a Olomoucí, která projížděla Mohelnicí. Roku 1841 postihl Mohelnici obrovský požár, při kterém shořelo 191 domů. V roce 1845 byla postavena železnice, která nahradila dostavník. Od roku 1848 měla Mohelnice telegrafní stanici. V tomto roce vyhořelo asi 60 obydlí. Roku 1849 přišla další epidemie cholery, na kterou zemřelo asi 300 lidí. Další vlna nemoci přišla roku 1851 a znovu v roce 1855. Následoval požár roku 1856, tři požáry roku 1857 a další epidemie cholery roku 1866. V 60. letech 19. století proběhla výstavba kanalizace a roku 1874 byla otevřena měšťanská škola. Postupně vznikaly mnohé spolky, výrobny a továrny, došlo k opravě vodovodu, regulaci říčky Mírovky i k výstavbě silnic. Koncem 19. století byla zbořena většina hradeb. Tehdy zde žilo asi 4.300 obyvatel.

Od roku 1904 fungovala v Mohelnici elektrotechnická továrna, v roce 1906 byl postaven evangelický kostel a od roku 1910 měla Mohelnice elektrický proud z místní elektrárny. Roku 1910 byla zbořena větší část hradeb. Počátkem 2. světové války bylo město obsazeno říšskými vojsky a osvobozeno 9. května 1945. Tehdy mělo přes 5.500 obyvatel. Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, počet obyvatel klesl ke čtyřem tisícům a uvolněné domy rychle zabydleli Češi. Roku 1950 zde žilo téměř 5.000 obyvatel. Vznikaly školy i různé podniky, roku 1952 byl do města zaveden plyn. V 60. letech došlo k opravě kostelů, proběhla oprava a nová výstavba sportovišť. V 70. letech vznikl autokemp, letní kino, roku 1972 byl dostavěn městský obchvat a v roce 1976 bylo k Mohelnici připojeno 6 okolních obcí. Roku 1976 byly k Mohelnici připojeny okolní obce. V témže roce došlo ke zboření bývalého mlýna ze 13. století. Postupně docházelo k bourání mnoha starých domů a k výstavbě nových. Roku 1980 byly k Mohelnici připojeny 3 další vesnice. Až po roce 1989 došlo k většímu rozvoji města, přičemž největší prospěch měla výstavba jižního silničního obchvatu města.

Nejstarší památkou města je farní kostel sv. Tomáše z Canterbury, jehož nejstarší části pocházejí z roku 1247. Významné jsou také pozůstatky městského opevnění z poloviny 16. století. Dochovaly se části hradeb s jedinou půlválcovou baštou a zachovanými fragmenty Moravičanské a Třebovické brány. V Mohelnici se nachází také kostel sv. Stanislava z let 1577 – 1584 a v městských sadech památník děkana Lautnera z roku 1685 postavený na památku nejznámějšího čarodějnického procesu – věznění a upálení Kryštofa Aloise Lautnera. Velkou morovou epidemii roku 1715 připomíná morový sloup z roku 1717.