Turnov

Město Turnov je historickým a kulturním centrem malebné oblasti, která byla v minulosti svými obdivovateli a návštěvníky nazvána Českým rájem. V roce 1955 zde byla vyhlášena první Chráněná krajinná oblast v republice. Rozmanitost přírodních krás se zde snoubí s bohatstvím historických památek. Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj sídlí právě v Turnově.
Turnov byl založen v polovině 13. století Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů na ostrohu nad řekou Jizerou. Pozdějšími pány města se staly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí. Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár roku 1707 město také ohrozil. Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla. V 16. století zde pracovala řada brusičských dílen, které upravovaly a brousily zdejší a dovážené drahé kameny. Již v 17. století zde vznikaly první sklářské hutě na výrobu „pálené skelné kompozice“ , tj. zhotovení umělých drahokamů ze skla. Obchod s drahokamy kvetl zejména v 18. a 19. století, kdy se vyvážely do celého světa. Tradice výroby šperků se v Turnově rozvíjí dodnes. Je zde i střední umělecko-průmyslová škola na zpracování kamene, kovu a výrobu šperku, která byla založena již roku 1884 a byla první v Evropě.
Existenci kostela sv. Matěje na Hruštici, můžeme předpokládat již v 1. polovině 13. století, a to v souvislosti se zdejším sídlem Jaroslava z Hruštice. Zdaleka viditelný kostel byl původně gotický. Poslední úpravy proběhly roku 1894. Vnitřní zařízení vyrobili řezbáři Petr Bušek a synové ze Sychrova.
Kostel sv. Jana Křtitele pochází z druhé třetiny 13. století a je tedy raně gotický. Historické prameny dokládají existenci ještě starší románské stavby z přelomu 12. a 13. století. Proto lze pova-žovat kostel za nejstarší stavební památku Turnovska. Najdeme ho na kraji města v Nudvojovicích. Koncem 19. století byl natolik sešlý, že se v roce 1894 započalo s obnovou. Z původní stavby se dochoval jižní portál a spodní část severního portálu v průčelí. Většina vybavení pochází z dílny Petra Buška z Husy u Sychrova a vznikla v souvislosti s obnovou kostela.
Chrám Narození Panny Marie patří k největším novogo-tickým chrámovým stavbám ve střední Evropě. Byl postaven jako jeden z prvních kostelů tohoto slohu v Čechách. Původní chrám ze 13. století byl založený Havlem z Lemberka a jeho manželkou sv. Zdislavou. Několikrát vyhořel a počátkem 19. století byl pro špatný stav zbourán. Brzy ho však nahradil chrám nový, postavený v letech 1825 – 1853. Tato mohutná novogotická trojlodní bazilika byla zasvěcena „Narození Panny Marie“. Jeho nedostavěná věž se stala charakteristickou dominantou města. Interiér je rovněž novogotický. Ke kostelu přiléhá hřbitov, kde najdeme umělecky cenné náhrobky, z nichž mnohé nesou jména významných osobností Turnovska.
Počátky Chrámu sv. Mikuláše jsou spojeny se samotným vznikem města Turnova. V písemných pramenech je poprvé zmiňován v roce 1357. Mohutná 25 metrů vysoká čtyřhranná věž tvoří jednu z dominant města. Původně gotický kostel ze 14. století byl zcela zničen při požáru v roce 1538. Byl přestavěn renesančně, ale v roce 1707 shořel kromě věže znovu. Barokní přestavba byla dokončena roku 1722, ale výzdoba byla doplňována po další desetiletí. Ze 16. století se zachovaly historicky velice cenné renesanční náhrobky čtyř členů rodiny Vartenberků, tehdejších majitelů Turnova. Bohatě zdobený interiér byl v roce 1994 restaurován. Přilehlá barokní fara, která vznikla přestavbou původní školy, pochází z roku 1708.
Židovský hřbitov v Turnově je jediným zachovalým hřbitovem tohoto druhu v Semilském okrese. Židovské osídlení v Turnově vzniklo před rokem 1526, nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce. Pískovcové náhrobky tvoří pravidelné řady ve směru západ-východ s nápisy obrácenými k jihu. Zachované náhrobní nápisy představují důležitý historický pramen a často vynikají svými básnickými kvalitami. Zatímco starší náhrobky jsou popsány výhradně v hebrejštině, již ve čtyřicátých letech 19. století se objevují nápisy v němčině a na přelomu 19. a 20. století se zde objevuje i čeština. Pamětní deska obětem druhé světové války, zničená pravděpodobně při stavbě silnice, byla nedávno obnovena a umístěna uvnitř rekonstruované budovy. Do západní zdi je zasazený hřbitovní domek, který byl postaven roku 1800.
Radnice je dominantou jižní strany náměstí a byla postavena již v letech 1526 – 1527. Původně raně renesanční stavba byla o sto let později přestavěna v pozdně renesančním slohu. Po požárech v letech 1643 a 1707 byla radnice vždy obnovena. Další velké úpravy proběhly až v 19. století. Roku 1894 byla přestavěna novorenesančně a z původní výzdoby zbyl jen erb se znakem města.
Kostel sv. Františka s klášterem založil v roce 1651 Maxmilián z Valdštejna. V letech 1707 a 1803 byl objekt dvakrát zničen ohněm. Nynější podobu získal během poslední přestavby v letech 1803 – 1822. V roce 1842 byla přistavěna novorománská zvonice. Průčelí kostela zdobí portál s kamenným erbem Valdštejnů, nad ním ve výklenku socha sv. Františka z Assisi. Prostory sousedního kláštera zdobila mistrovská díla turnovského malíře první poloviny 18. století Jana Jiřího Hertla. Tyto památky barokního malířství jsou uloženy ve sbírkách turnovského muzea. Budova kláštera je dnes majetkem České pošty, její přestavba byla dokončena v roce 1995.
Husův sbor byl přistavěn k faře Církve československé husitské v letech 1937 – 1939. Stavitelem byl Vladimír Kryš z Turnova. Interiéru kostela vévodí 4 m vysoký rubínový skleněný kříž od Zdeňka Juny s motivy Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Za pozornost stojí také figurálně zdobená boční okna.
Ve městě najdeme také Okresní muzeum Českého ráje a přímo za Turnovem ve směru na Železný brod stojí známý zámek Hrubý Rohozec.