Chomutov

Název Chomutov pravděpodobně vznikl z poplatku za koňský chomout. To byl poplatek za spřežení, které projelo daným místem. V 10. nebo 11. století bylo na důležité cestě z Lipska do Prahy založeno malé slovanské sídliště. Přesnější údaje o založení osady v místě dnešního Chomutova nejsou známy. První historická zmínka o Chomutově pochází až z roku 1252. Tehdy Bedřich Načeradec z Chomutova daroval osadu řádu německých rytířů, kteří si zde založili sídlo. Chomutov se tak stal významným tržním místem.
Městem začal být Chomutov nazýván za vlády Jana Lucemburského. Ve 2. polovině 14. století zažilo město prudký hospodářský rozkvět. Tehdy byly postaveny opevněné hradby a čtyři brány.
Řád německých rytířů postupně ztrácel význam. Roku 1410 byl v bitvě u Grunwaldu poražen a král zabavil jeho majetek. Roku 1411 tedy připadl Chomutov královské komoře a stal se zástavním městem. V době husitských válek stál Chomutov na straně odpůrců. Z tohoto důvodu bylo město roku 1421 dobyto a vypáleno a řada obyvatel byla povražděna. Roku 1457 byla Chomutovu potvrzena jeho práva. Město také získalo nový znak a pečeť. Poté přešel Chomutov do rukou rodu Veitmile a město ovládli protestanti. V roce 1571 získali město Lobkovicové z Hasištejna. Ti byli katolíci a do města povolali jezuity, kteří zde vybudovali svůj klášter. Při protikatolickém povstání roku 1591 byl dobyt zámek. Také byla zničena kolej jezuitů. Vzpoura ale byla potlačena a potrestána. Jezuité pak založili školu, která byla známá až v Sasku. Roku 1598 postihl Chomutov požár, který byl tak rozsáhlý, že prakticky celé město lehlo popelem.
Město se z ničivého požáru téměř zázračně vzpamatovalo. Roku 1605 se Chomutov vykoupil z poddanství. Poté, co majitel města upadl u císaře v nemilost a byl vyhnán, se Chomutov stal svobodným královským městem. Protestantská vláda spolu s velkým rozkvětem města netrvala příliš dlouho. Po bitvě na Bílé hoře byl majetek města zabaven a do Chomutova se vrátili jezuité. Další zkázu přivodila třicetiletá válka a morová nákaza. Napoleonské války tragédii završily.
Město se však již podruhé zázračně vzpamatovalo. V roce 1838 bylo zavedeno první veřejné osvětlení. O dva roky později, roku 1840, bylo zbořeno opevnění a město se mohlo začít rozšiřovat. O deset let později se stalo centrem soudního okresu. Ve 2. polovině 19. století se začal rozvíjet průmysl, zejména železářský. Rozvoji pomohlo vybudování železniční trati z Ústí nad Labem a později z Prahy a zastavila ho až 1. světová válka. Chomutov byl silně německý a obyvatelé se bránili začlenění do nově vzniklé republiky. Nakonec však bylo město obsazeno českou vojenskou posádkou.
Druhá světová válka se Chomutovu téměř vyhnula. Město bylo osvobozeno sovětskými vojsky 8. května 1945. Poválečné období již příliš nepřálo architektuře města, ale historické centrum se podařilo zachovat.
V samém centru města, na Náměstí 1. máje, se nachází několik kostelů a dalších historických budov. Nejstarší památkou je gotický kostel sv. Kateřiny. Pochází z 2. poloviny 13. století a byl součástí komplexu bývalého hradu. Jednalo se o kostel postavený jako klášterní kostel Řádu německých rytířů na místě panského kostela. Po roce 1411 sloužil kostel jako zámecká kaple. Samotný hrad byl přestavěn rodem Veitmile na přelomu 15. a 16. století na renesanční zámek, který pohltil hlavní loď kostela a jeho věž. Od roku 1605 zde sídlila radnice. Dodnes je zachována křížová loď z poloviny 13. století s románskými a ranně gotickými prvky a presbyterium. Nachází se zde tzv. klenotnice, vzácné fresky s letopočtem 1590. V současnosti sídlí v přízemí budovy radnice a v přilehlém jezuitském areálu se nachází chomutovské muzeum.
Přímo naproti historické radnici se nachází děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Byl vybudován po roce 1516 J. Schremlem a J. Hansem.
Městská věž těsně sousedí s budovou historické radnice. Věž byla postavena po roce 1525 v pozdně gotickém slohu. V minulosti byla mnohokrát přestavěna. Poslední přestavba v novogotickém stylu se datuje do roku 1874. Poslední přestavba v novogotickém stylu se datuje do roku 1874. Věž měří 53,7 metru. V předposledním patře věže jsou dva zvony. Menší je gotický, větší pochází z roku 1590. V současnosti je ve věži umístěna expozice věnovaná historii města. Nejdeme zde také historické dokumenty ze 17. – 19. století, které byly nalezenu v ořechu věže při poslední opravě. Z vrcholu věže je krásný výhled na město i Krušné hory.
V dolní části Náměstí 1. máje se nachází jezuitský areál a kostel sv. Ignáce. Základní kámen areálu byl položen v srpnu 1590. Jiří Popel z Lobkovic na tuto stavbu musel vykoupit 14 měšťanských domů. Rozestavěná kolej však byla v červenci roku 1591 při protijezuitském povstání vypleněna. Vůdci povstání byli odsouzeni tzv. krvavých soudem na Červeném Hrádku a byli popraveni Výstavba areálu poté pokračovala. Jako první byl postaven klášter, následovalo gymnázium s hodinovou věží, která sloužila jako astronomická observatoř. Výstavba koleje byla několikrát přerušena a stavba byla dokončena až roku 1671. V roce 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu. O dva roky později byl klášter přeměněn na kasárny a gymnázium sloužilo jako civilní škola. Zbytek areálu však pustl.
Další památkou je objekt špejcharu. Byl prvním jezuitským kostelem před stavbou kostela sv. Ignáce. Postaven byl kolem roku 1611. V současnosti se zde nachází městská galerie.
V bezprostřední blízkosti jezuitského areálu a špejcharu se nachází kostel sv. Ignáce. Byl postaven v letech 1663 – 1668 Italem Carlem Luragem. Jedná se o ranně barokní stavbu bazilikového typu s dvouvěžovým severním průčelím.
Na Náměstí 1. máje a v okolních uličkách se nachází mnoho domů, které mají gotické nebo renesanční základy. Domy na severní straně jsou propojené podloubím. Dům č.p. 4 byl první chomutovskou radnicí. Svému účelu složil od 14. do počátku 17. století. Nejstarší je gotický měšťanský dům č.p. 5. Jeho podloubí má sklípkovou klenbu. Dům č.p. 9. je jednopatrová pozdně gotická stavba se sklípkovými klenbami. V Revoluční ulici se nachází dům č.p. 32. Nese název U dvou medvídků a je starou poštou.
K dalším památkám patří špitální kostel sv. Ducha. Ve 2. polovině 18. století byl přestavěn. Najdeme ho v Hálkově ulici. Na Náměstí míru se nachází barokní sloup Nejsvětější Trojice. Byl postaven roku 1697 sochařem Ambrožem Laurentisem na základě nadace mistra cechu pekařského Wolfa.