Lipová - lázně

První zmínka o obci Dolní Lipová se nachází v seznamu příjmů vratislavského biskupství, kde je obec uváděna jako Lynda. Dokument lze zařadit na konec 13. století, ale jeho originál se nezachoval.
Z roku 1372 pochází další zmínka o Dolní Lipové, která je uvedena v takzvaných Regestech zemských desek niského knížectví.
Kolem roku 1420 byla Dolní Lipová zmíněna ve Vratislavském rejstříku úroků a příjmů biskupství. Dolní Lipová poté pravděpodobně začala pustnout, protože se o ní nedochovaly žádné zmínky.
V roce 1547 převzalo zdejší panství vratislavské biskupství. Poté začali do zdejšího hraje přicházet noví obyvatelé.
Třicetiletá válka minula Dolní Lipovou bez povšimnutí, ale od roku 1622 se ve zdejších krajích rozmohlo čarodějnictví, které během dalších desítek let přineslo smrt mimo mnoha jiných i osmiletému chlapci. Roku 1638 je zmiňován v Dolní Lipové kostel sv. Kateřiny. V polovině 17. století se obec Dolní Lipová stala druhou největší obcí zdejšího kraje. Až roku 1684 byl učiněn konec čarodějnickým procesům. Osmdesátá léta přinesla také první důlní naleziště. Roku 1689 se v písemných pramenech poprvé objevuje Oberlindernwiesse, tedy budoucí Horní Lipová. Obec vznikla pravděpodobně při rozšiřování Dolní Lipové, které nastalo po třicetileté válce.
Celé 18. století přineslo Jesenicku hospodářskou nestabilitu, průchody vojsk, války a nemoci. Ještě roku 1748 nebyla Horní Lipová příliš obydlena, ale v roce 1775 byly mnoha zemědělcům prodány zdejší pastviny, což mělo za následek růst počtu obyatel. Roku 1779 navštívil Dolní Lipovou císař Josef II. a odjížděl šokován zdejší chudobou. V roce 1786 byla v Dolní Lipové otevřena jedna učebna honosně nazývaná školou a o rok později byla zahájena stavba nového kostela. Tento kostel o rozměrech 36 x 12 metru byl roku 1788 na Slezsko nezvykle zasvěcen sv. Václavovi.
Roku 1806 žilo v Horní Lipové téměř 750 obyvatel. Jedním z obyvatel Dolní Lipové byl v té době také Johann Schoroth. Dovedl vyléčit mnoho zvířecích zranění a brzy se objevili také první lidé žádající o pomoc. V roce 1836 Dolní Lipovou obývalo již přes 2.000 obyvatel a Horní Lipovou přes 1.100 obyvatel. I v dalších letech jejich počet rostl. O rok později, v roce 1837, byl položen základ zdejší lázeňské léčby. Když Schroth roku 1856 zemřel, ujal se lázní jeho syn, který zmírnil drastickou léčbu a nastal příliv pacientů. Po něm převzal lázně jeho syn, který však rozpoutal mnoho roztržek. V těchto dobách byly také postaveny soukromé léčebny, z lázní se stala akciová společnost. Na přelomu 19. a 20. století byl počet obyvatel obou obcí nejvyšší v jejich historii.
Roku 1910 obývalo Dolní Lipovou přes 3.200 lidí. Po vzniku Československa roku 1918 se celé Jesenicko stalo součástí Sudetenland. Těsně před 2. světovou válkou již žilo v Dolní Lipové 3.500 obyvatel, ale téměř 3.100 z nich byli Němci. Za okupace žily v Dolní Lipové pouze dvě české rodiny. Nedaleko Horní Lipové v takzvaném Vápenném údolí byl za 2. světové války tábor pro sovětské zajatce. Roku 1944 byl v lázních zřízen lazaret a roku 1945 se zde shromáždili uprchlíci z vybombardovaných měst. Když roku 1945 ustupovala německá vojska, zničila viadukt na železniční trati do Jeseníku a tunel na trati vedoucí na Javorník. Po odsunu německých obyvatel roku 1946 zůstalo v Dolní Lipové pouze 15 německých rodin. Osud Němců obývajících Horní Lipovou byl obdobný. Až do roku 1946 stál v čele lázní další ze Schrothových potomků. Roku 1949 byly lázně zestátněny. Roku 1960 byly obce Dolní a Horní Lipová sloučeny a začal se používat název Lipová – lázně. Došlo také k oddělení obce Ramzová, která až do tohoto roky sdílela osudy s Horní Lipovou. Dodnes se však obec skládá z katastrálních území Dolní a Horní Lipové.
Městečko Lipová – lázně leží v hornaté Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Krom překrásné přírody může nabídnout také kulturní památky. Patří mezi ně především již zmiňovaný kostel sv. Václava z roku 1787. Další památkou je budova č.p. 244 – hospoda Na Rychtě. Stavba je pozdně barokní s klasicistní architekturou. Na památku takzvané Frývaldovské stávky roku 1931, které padlo za oběť osm demonstrantů, byl v roce 1961 postaven památník. Historicky cenný je také komplex lázeňských budov.