Třebechovice pod Orebem

Dnešní pojmenování města odvozuje svůj původ od jména Třeboch - tak zval se praotec rodu Třebochoviců. Komu tato ves náležela do 14. století, není známo. Teprve prameny ze 14. století pomáhají objasnit počáteční stadium Třebechovic.
Třebechovice byly založeny ze starší vsi před rokem 1368 pány z Dubé. Třebechovice byly městečkem od svého prvního výskytu v pramenech z roku 1368 a 1466. Městečko neslo roku 1369, 1377 a 1396 název Třebechovice, roku 1381, 1395 Třebochovice a roku 1403 Třebechovice, ale v roce 1405 Třeběchovice. Za husitských válek se začaly jmenovat Třebechovice hory Oreb nad Dědinou. Roku 1664 psány dokonce Střebechovice.
Třebechovice byly městem poddanským. Poslední Hlaváč Hynek byl držitelem Třebechovic ještě roku 1432. V roce 1450 drží Třebechovice Přibík Kroměšín z Březovic, po němž je zdědila dcera Johanka. Ta se provdala za Mikuláše staršího Trčku z Lípy.
Když roku 1527 zemřela, stal se pánem panství opočenského její syn Zdeněk Trčka. Trčkové obdarovali město mnoha výsadami a přispěli tak v 16. století k blahobytu obyvatelstva.
Roku 1634 byl po své smrti poslední Trčka obviněn, že se roku 1619 účastnil povstání proti Ferdinandu II. Trčkovo panství bylo zkonfiskováno a roku 1636 darováno císařem bratřím Jeronýmu a Rudolfu Colloredovi.
Ve feudální závislosti zůstávají Třebechovice až do zrušení poddanství roku 1849.
Nynější úřední název Třebechovic pod Orebem povolilo ministerstvo vnitra roku 1920.
Vrch Oreb má pohnutou historii. Na počátku roku 1420 se na vrchu Vinice nad Třebechovicemi sešli přívrženci učení Mistra Jana Husa, kteří tento vrch nazvali biblickým jménem Oreb. Nachází se zde "Kostelík Božího Těla na vrchu Oreb". Byl vystavěn ze dřeva roku 1528 nepochybně Zdeňkem Trčkou, pánem na Opočně. Roku 1600 kostel vyhořel, ale byl brzy znovu vystavěn. Roku 1826 byl kostel stržen, protože hrozilo sesutí. Prý ještě roku 1830 se na Orebě pěstovalo víno. Roku 1832 byl položen základní kámen nového, zděného kostela. Stavitelem pozdně renesančního kostela byl Jan Chládeček. Kostel byl dokončen v roce 1835. Roku 1884 byly zhotoveny varhany. V letech 1891 byl kostel opravován. Ve věži visely dva zvony - jeden z roku 1705 a druhý z roku 1750. Za I. světové války byly zrekvírovány. Roku 1921 byl pořízen nový zvon. V roce 1929 byl kostel opět opravován.