Slovensko - Bratislava

Bratislava je největší a hlavní město Slovenska. Přímo hraničí s Maďarskem na jihu a s Rakouskem na západě. Je jediným hlavním městem na světě, které hraničí se dvěma státy. Leží na úpatí Malých Karpat na severozápadě Podunajské nížiny na řece Dunaj. Žije zde asi 430 tisíc obyvatel.
První osídlení je archeologicky prokázáno již v době kamenné v období 5.000 let před naším letopočtem. V 1. století před naším letopočtem bylo Kelty postaveno sídliště na Děvínu. Po Keltech přišli Germáni.
V 5. nebo 6. století přišli na území Slované. V 7. a 8. století bylo toto území centrem Avarsko-slovanské říše.
V 9. století vznikla Velkomoravská říše a byly položeny základy hradu. Z roku 864 pochází první písemná zpráva o hradu Děvín. První písemná zpráva o městu pochází z roku 907, kdy se pod hradem střetli Bavoři a Maďaři. V literatuře je uváděno jako Braslavespurch. V 10. století se zdejší hrad stal důležitou pohraniční pevností.
V roce 1002 se v písemnostech objevuje jméno Brezalauspurch, roku 1042 Brezesburg, o tři roky později Bosenburg a o další tři roky později Brecesburg. V roce 1052 se pak objevuje Bresburc a Brezisburg. Ve 12. století začala být osídlována východní strana hradního kopce.
V letech 1241 – 1242 obléhali město Mongolové, ale nedobyli ho. Postupně do města začali přicházet německy mluvící obyvatelé. V průběhu 13. století byl postaven Františkánský kostela a Katedrála sv. Martina. V roce 1291 získala Bratislava od uherského krále Ondřeje III: mnoho privilegií. Byla začleněna mezi svobodná královská města.
Ve 14. století se rozvíjí obchod a řemesla. Byla postavena také první radnice.
Roku 1430 udělil král Zikmund Lucemburský městu mincovní právo a o tři roky později také právo používat erb.
V roce 1464 všechna práva města potvrdil Matěj Korvín. O rok později byla v Bratislavě založena první univerzita Academia Istropolitana.
Jelikož při vpádu Osmanů byl zabrán Budín, musely být úřady přesunuty do Bratislavy. Od roku 1536 tedy byla Bratislava hlavním městem Uherska a stala se sněmovním městem a sídlem mnoha úřadů. V roce 1543 se Bratislava stala sídlem arcibiskupa. Od roku 1563 byla Katedrála sv. Martina korunovačním kostelem.
Roku 1711 postihla město morová epidemie, při které zahynulo téměř 4 tisíce lidí. Událost připomíná morový sloup Nejsvětější Trojice. Roku 1741 byla korunována Marie Terezie, která o rok později přikázala zbourat městské hradby a zahájila tak rychlý stavební rozvoj města. Následovalo založení divadla a první manufaktury. Roku 1760 byl postaven Grassalkovichův palác. Význam města poklesl, když byly úřady přemístěny zpět do Budína a korunovační klenoty do Vídně.
V roce 1800 se městem prohnala ruská vojska, v roce 1805 francouzská. Roku 1809 byla Bratislava obléhána vojskem Napoleona a boje byly zažehnány mírovou smlouvou. Dne 28. května 1811 vyhořel Bratislavský hrad. Roku 1840 byla uvedena do provozu koňská železnice z Bratislavy do Svätého Jury. Bratislava se stala centrem slovenského národního obrození. Revoluce byla zažehnávána rakouskými i ruskými vojsky. Roku 1848 zde bylo přijato zrušení poddanství. V roce 1850 byla zprovozněna železnice do Vídně a Budapešti, město dostalo své rozvody plynu a v roce 1873 byla koňská železnice nahrazena parní. Roku 1886 bylo postaveno Slovenské národní divadlo. V roce 1891 byl otevřen první most přes řeku Dunaj, tehdy nazvaný po Františku Josefovi. O čtyři roky později začaly ve městě jezdit první tramvaje.
V roce 1912 vyjel do ulic města první trolejbus. Roku 1913 postihl město požár, při kterém shořelo téměř 80 domů. Od 30. října 1918 bylo město i s celým Slovenskem připojeno k Čechám, Moravě a Slezsku a vzniklo Československo. V roce 1919 byl ustanoven stávající název města – Bratislava. Dne 14. března 1939 se stala Bratislava hlavním městem nacistického Slovenského státu. Dne 4. dubna 1945 bylo město osvobozeno Sovětskými vojsky. Roku 1946 byly ke staré Bratislavě připojeny obce Devín, Dúbravka, Lamač, Petržalka, Prievoz, Rača a Vajnory. Dne 30. října 1969 byla na hradě podepsána smlouva, díky které se Bratislava stala hlavním městem Slovenské socialistické republiky. Ve 2. polovině 20. století vznikala také paneláková sídliště, například Karlova Ves, Petržalka nebo Ružinov. V roce 1971 byly k Bratislavě připojeny obce Čunovo, Devínska Nová Ves, Jarovce, Podunajské Biskupice, Rusovce, Vrakuňa a Záhorská Bystrica. Bratislava se tehdy stala druhým největším městem Československé socialistické republiky. Dne 1. ledna 1993 se Bratislava stala hlavním městem Slovenské republiky.
Roku 2002 byla Bratislava postižena ničivou povodní.
Dominantou města je Bratislavský hrad. Na hradním kopci stojí také budova arcibiskupského paláce, kde sídlí Parlament Slovenské republiky. Prezident sídlí v Grassalkovichově paláci. Jednou z nejstarších staveb města je Michalská brána, která byla součástí původního středověkého opevnění. Z dalších památek jmenujme Katedrálu sv. Martina, Františkánský kostel, Kostel sv. Alžběty nazývaný také Modrý kostelík, morový sloup Nejsvětější Trojice nebo podzemní židovský hřbitov. Ve staré radnici sídlí muzeum. Významnou dominantou města je Nový most s takzvanou UFO vyhlídkou s nádherným výhledem na město a hrad.