Tochovice

V Tochovicích byl již roku 1331 založen ostrovský benediktinský klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově nad Davlí. Benediktinský klášter však ještě v tomto roce pronajal Tochovice rychtáři Buzkovi.

V první polovině 15. století byla v Tochovicích postavena tvrz. Roku 1436 byly Tochovice králem Zikmundem zastaveny Janu a Václavu z rodu Zmrzlíků ze Svojšína.

Zmrzlíkové ze Svojšína ztratili Tochovice v roce 1515. V tomto roce se v písemnostech jako majitel uvádí Oldřich Vranovský z Valdeka. Roku 1520 byla zdejší tvrz dobyta, vypálena a zbořena. Tochovice opět získal ostrovský klášter a v roce 1532 byly veškeré tochovické statky prodány rytíři Janovi z Vitence. Ten však panství zadlužil a zadlužené statky roku 1548 koupil Jiří z Lokšan.

Vnukovi Jiřího z Lokšan byl roku 1622 za účast na stavovském povstání majetek zkonfiskován. O rok později získal Tochovice Přibík Jeníšek z Újezda. I dále se majitelé panství často střídali.

Roku 1728 přešly Tochovice dědictvím na hraběte Viléma Albrechta Krakovského z Kolovrat, který je roku 1733 přenechal Anně Marii z Újezda. Ta panství v roce 1739 prodala Janu Václavovi Šenovicovi z Ungerswertu a po něm panství zdědila jeho dcera Josefa.

Od roku 1802 byl majitelem Tochovic hrabě Jan Prokop Hartman z Klarštejna, v roce 1808 byly prodány Dorotě Bironové a pak dědictvím přešly na její dceru Dorotu Talleyrand-Périgordové. Ta zřejmě nechala na místě tvrze postavit empírový zámek. Jelikož však nebyla s majetkem spokojená, převzal v roce 1815 panství Josef Vratislav z Mitrovic. Po smrti jeho manželky přešly Tochovice na jejich dceru Josefínu, manželku knížete Karla II. Schwarzenberka.

Schwarzenberkové vlastnili panství až do roku 1949. Roku 1989 byl majetek navrácen dědičce Schwarzenberků Anně Bucherové.

Tochovický zámek je jednopatrový, trojkřídlý, zakrytý mansardovou střechou. Průčelí zámku je otevřeno směrem k anglickému parku. V hlavním křídle jsou průjezdy. Fasáda je členěna pilastry s římsou a štítem. V místě levého západního křídla dříve stávala tvrz. Toto křídlo je tvořeno otevřenou arkádou. Protější křídlo sloužilo v minulosti jako konírna.