Náchod

Zámek v Náchodě byl původně raně gotický, středověký hrad. Byl založený v polovině 13. století, pravděpodobně roku 1254 Hronem z rodu Načeraticů. Pravděpodobně současně s hradem bylo založeno i město Náchod. K nejvýznamnějším majitelům patřili například český král Jan Lucemburský v letech 1316 - 1325, od roku 1367 do roku 1390 Anna kněžna Svídnická. Roku 1441 hrad vyhořel současně s městem. V roce 1456 hrad dobyl budoucí český král Jiří z Poděbrad. Roku 1544 panství zakoupil bohatý rod Smiřických ze Smiřic.
V letech 1566 - 1614 byl hrad za vlády Smiřických přestavěn italskými staviteli na renesanční zámek. V roce 1634 se stává majitelem italský šlechtic a vojevůdce císařských vojsk Ottavio Piccolomini. Nechal přebudovat opevnění. Soustředil sem k zvelebení sídla obsáhlou část mobiliáře, z části dodnes dochovaného. V letech 1650 - 1659 probíhala rozsáhlá přestavba. Část zámku byla zvýšena o patro, byly vyzdobeny interiéry a severně od zámku byl postaven takzvaný zámek Piccolominský s kaplí.
V letech 1729 - 1730 byla postavena úřednická budova v předhradí. V polovině 18. století byl upraven Španělský sál a další prostory starého zámku. Byla postavena nová jízdárna a založena francouzská zahrada. Ke kulturnímu rozkvětu náchodského panství došlo především v letech 1792 - 1839, kdy zde vládli Petr Biron vévoda Kuronský a Zaháňský a jeho nejstarší dcera Kateřina Vilemína kněžna Zaháňská. V zámeckých prostorách se pořádala divadelní představení a koncerty. V 19. století byl založen park.
Posledními majiteli do roku 1945 byli představitelé německého knížecího rodu Schaumburg - Lippe. V roce 1945 byl zámek konfiskován a nyní je majetkem České republiky. Správou tohoto majetku je pověřen Státní památkový ústav v Pardubicích.
Původní hrad byl nevelkých rozměrů. Dochovalo se z něj pouze ohrazení vnitřního hradu a velká válcová věž. Dnes je zde rozsáhlý zámecký komplex s pěti nepravidelnými nádvořími, ke kterým přiléhá starý zámek Smiřických, Piccolomská stavba i úřednická budova.
Zámek Smiřických je trojkřídlý, dvoupatrový, kolem nepravidelného nádvoří. Byl bohatě zdoben arkádami. Nejvýznamnější je barokní Španělský sál, který prostupuje dvěma patry v celé šíři budovy. Piccolominský trakt je dvoukřídlý. Byl přistavěn v pravém úhlu k severní části zámku Smiřických s nímž uzavírá velké, protáhlé, vpředu otevřené nádvoří.
Francouzská zahrada byla založena asi roku 1751 na terase po východní straně kanceláří. Leží na půdorysu nepravidelného mnohoúhelníku.