Litomyšl

Renesanční zámek Litomyšl pochází z let 1568 - 1581. Byl postaven za vedení císařských stavitelů G. B. Aostalliho, který zde působil v letech 1568 - 1575, a U. Aostalliho, jehož působnost se datuje do let 1575 - 1581. Spoluúčast na stavbě měl polír Giovanni a Niccola a kameník Giovanni Battista. Do novostavby byly pojaty starší budovy, jak nasvědčuje nepravidelnost severního a východního traktu. Zámek patrně stojí v líci bývalého biskupského paláce, jehož opevnění splynulo v těchto místech s hradební zdí. Požár roku 1775 zámek značně poškodil. Většina místností byla upravena v 90. letech 18. století. V této době bylo také zřízeno zámecké divadlo. Roku 1908 byl zámek znovu opravován. Sgrafita na fasádách byla opravována v letech 1935 a 1953.
Zámek tvoří čtyřkřídlý, dvoupatrový blok kolem dvou nádvoří. Fasády zámku jsou pokryty sgrafitovou rustikou od Šimona Vlacha. Průčelí zámku jsou završena renesančními štíty, členěnými drobnými pilířky. Okna jsou sdružená, obdélná. V průčelí jižního křídla se nachází vrata z roku 1768 a také hlavní bosovaný portál se znaky Vratislava z Pernštejna a Marie Manrique de Lara.
Kolem tří stran nádvoří jsou arkády, v přízemí na pilířích a v patrech na sloupech. Čtvrtá, severní strana nádvoří je v přízemí rustikovaná a v patrech zdobená figurálním sgrafitem s výjevy z antické historie, ze Starého zákona a lovecké scény.
V přízemí západního křídla se nachází zámecké divadlo. Na jeho úpravě se v letech 1796 - 1797 podílel litomyšlský truhlář V. Bonaventura, řezbář J. Bartoš, štafír J. Birno a malíř. D. Dvořák. Dekorace pochází od vídeňského dvorního malíře J. Platzera. Toto divadlo je jedním z nejstarších dochovaných divadelních celků v Evropě.
V severozápadní části 1. patra se nachází tzv. bitevní sál a velká jídelna, která byla upravena F. M. Kaňkou ve třicátých letech 18. století.
Ve 2. patře ve střední části, která je pouze spojovací chodbou, je oboustranně otevřená arkáda na sloupech.
V jihovýchodním nároží zámku se nachází kaple sv. Michaela z let 1574 - 1577. Kaple je přístupná renesančním portálem z arkád chodby v 1. patře. Je obdélná, prostupující dvěma patry, má vysoká okna s jednoduchými kružbami. Loď je sklenuta valeně s výsečemi. Kaple má užší pětiboký presbytář s paprsčitou klenbou, vystupující ze zámeckého bloku. Na severní straně se nachází obdélná sakristie s oratoří v patře. V kapli se nachází empírový oltář z počátku 19. století s obrazem sv. Michaela. Obraz byl přemalován roku 1892 J. Scheiwlem. Dále v kapli najdeme varhany s akantovými dřevořezbami z počátku 18. století.
Roku 1725 byla na východní straně předdvoří postavena F. M. Kaňkou zámecká konírna. Po požáru roku 1775 byla J. K. Habichem opravena. Je to trojdílná budova s kruhovými vikýři a s pískovcovou sochou koněvoda z dílny M. B. Brauna z doby kolem roku 1725.
Při stavbě zámku bylo upravováno i jeho okolí. Byla založena zahrada, pro niž zřídil roku 1574 dvorní kameník a sochař A. Brocco fontátu. Roku 1726 byla zahrada rozšířena.