Branná - Kolštejn

Pravděpodobně po vymření Přemyslovců se zdejšího majetku zmocnili Wüstehubové. Ti potom u obchodní stezky vedoucí z Moravy do Slezska na skalním ostrohu vysoko nad údolím říčky Branné založili strážní hrad Goldenstein. Hrad byl tvořen velkým válcovým bergfritem, která byla vysunutá na plošinu přímo nad údolí. Na západní straně ostrohu stával palác a celý hrad byl obehnán obvodovou zdí. K hlavnímu hradu na severní straně přiléhalo předhradí, které bylo uzavřeno kamennou zdí. První písemná zmínka o hradu pochází ze 3. května 1325, kdy byla na hradě sepsána listina, kterou Jan Wüstehube daroval kladskému klášteru několik obcí. Ve 30. letech 14. století však již hrad klášteru nepatřil. Roku 1339 daroval král Jan Lucemburský hrad pánům z Lipé a koncem 14. století ho získali páni z Valdštejna.
Hynek z Valdštejna si hrad zvolil jako své hlavní sídlo a psal se také z Kolštejna. Roku 1427 byl při husitských bitvách zabit. Od jeho potomků získal před rokem 1437 hrad Markvart ze Zvole. Za jejich vlády pravděpodobně hrad získal výtečné opevnění. Bylo vylepšeno opevnění předhradí a byla postavena nová obvodová zeď. Hrad se stal jen těžko dobytným.
Páni ze Zvole drželi hrad až do roku 1568, kdy sňatkem přešel na Jana staršího Černčického z Kácova. Ten ho již roku 1575 daroval Karlu staršímu ze Žerotína, který ho obratem postoupil Janu mladšímu ze Žerotína. Někdy v těchto dobách se na hradě připomínal pivovar. V 70. letech 16. století zahájili Žerotínové na místě hrad-ního příkopu a předhradí výstavbu zámku. Jednalo se o střední zámek, který byl tvořen trojkřídlou budovou. Arkádové nádvoří zámku na jižní straně navazovalo na hrad. Byla zahájena také stavba dolního východního křídla, které bylo se středním zámkem propojeno pouze zdí. Dodnes je však stále diskutovanou otázkou, zda se skutečně jednalo o zámek, protože období nasvědčuje spíše stavbě hradu. Zámecké prvky navíc budova získala až později. Původní hrad byl opuštěn a začal chátrat. V roce 1581 koupili majetek páni z Vrbna, kteří ve stavbě zámku pokračovali. Koncem 16. století se stavby ujal jiný stavitel, pod jehož dohledem byl dostavěn dolní zámek včetně vstupní Černé věže a také část západního křídla.
Drobné stavební práce probíhaly ještě počátkem 17. století. Roku 1614 byla dokončena také stavba blízkého kostela, který byl zasvěcen Zmrtvýchvstání Krista. Když zemřel Hynek z Vrbna, byl majetek prodán rytíři Hanušovi z Petřvaldu. Východnímu křídlu zámku byla přistavěna arkáda a probíhaly také práce na západním křídle, které však již nebylo dokončeno. Později byla postavena Židovská věž se vstupní bránou, která byla předsunutá před příkop. Hanuš se zúčastnil stavovského povstání. Ačkoli zemřel ještě před bitvou na Bílé hoře, bylo poté celé panství zabaveno a získal ho kníže Karel z Lichtenštejna. Za třicetileté války byla na Kolštejně stálá a velmi početná posádka. Vojsko však zámek značně poničilo.
Na zámku se poté nacházel pivovar. Kolem roku 1770 byla požárem poničena vstupní Černá věž. Při opravách bylo třetí patro obnoveno pouze částečně.
Po roce 1850 byl zrušen zdejší pivovar a v předním traktu byla zřízena škola. Po roce 1866 byly prostory zámku za různým účelem pronajímány. V zámku se nacházely nájemní byty a z bývalého rytířského sálu se stala tělocvična. Větší sály byly příčkami předěleny na menší pokoje. Roku 1876 byla stavěna silnice v blízkosti zámku a při té příležitosti byla stržena Židovská věž.
25. března 1926 kvůli neopatrnosti nájemník vyhořel téměř celý zámek. Byly provedeny pouze základní opravy a třetí patro věže již nebylo obnoveno vůbec. Poté kníže Lichtenštejn zámek prodal. Po roce 1945 změnil majitele, ale nebyl využit. V roce 1947 celá obec získala nový název. Byla pojmenována podle zdejší říčky Branná. V 60. letech ho převzal n. p. Zdravotnické zásobování Praha a byla zahájena rekonstrukce. Roku 1965 byla zabezpečena Černá věž, která hrozila sesunutím. V roce 1971 byla postavena příjezdová silnice na západní straně zámku.
Z původního gotického hradu Kolštejn se dochovaly pouze zbytky velké věže, paláce a hradeb. Zámek, který je dnes znám pod názvem Branná, se v současnosti skládá ze středního traktu, z východního traktu a z nikdy ne zcela dokončeného západního traktu. V blízkosti tohoto hradního a obrovského zámeckého areálu stojí také farní kostel, který je v současnosti zasvěcen Archandělu Michaelovi.