Bor u Tachova

Zdejší kraj byl osídlen již v průběhu 12. století. V první polovině 13. století patřilo Borsko Ratmírovi ze Skviřína. Buď on nebo jeho synové Bohuslav a Ratmír položili základní kámen hradu. Nový hrad Bor ležel v blízkosti křižovatky obchodních cest spojujících Čechy s Norimberkem a Domažlice s Tachovem. Přístup do hradního areálu vedl po úzké rybniční hrázi od městečka. Proti příjezdové cestě vedoucí od Skviřína se tyčila mohutná válcová věž. Její zdi byli tlusté až 3,5 metru. Stávala ve východní části obdélné hradní dispozice, jejíž západní stranu vyplňoval palác. Zbytky jsou však po mnoha přestavbách téměř k nepoznání.
Roku 1263 je Bor poprvé zmiňován v písemných pramenech. K roku 1282 je poprvé připomínán kostel.
Roku 1331 obdrželo městečko první významná privilegia.
Na počátku 16. století se hrad dočkal rozsáhlé přestavby. Středověký hrad byl přestavěn ve velkolepý komplex budov připomínajících zámek. Přestavba je datována rokem 1515. Tento letopočet se nachází na portálku v chodbě západního křídla. Nádvořní fasádu jižního křídla dodnes zdobí řada dveřních a okenních portálů. Prostory jižního křídla byly zaklenuté sklípkovými klenbami. Zcela nově byl použit mohutný schodišťový šnek. Navenek se projevoval jako polygonální věžička. Také kaple byla doplněna o sklípkovou klenbu. Dokonce i věž byla přestavěna. Byla doplněna vysokou cihelnou helmicí, jejíž hrany zvýraznily řady terakotových krabů. Kolem roku 1515 byl také postaven Borský špitál. Jeho součástí se stala i starší stavba kaple sv. Jana Křtitele. Kaple byla tehdy obnovena a získala sklípkovou klenbu ve tvaru hvězdice, která se dochovala dodnes. Roku 1526 byla ke kostelu přistavěna mohutná hranolová věž. Koncem 16. století se zámek dočkal renesanční přestavby.
Ratmírovi potomci, páni z Boru a pozdější Švamberkové vlastnili město až do roku 1650. Tehdy ho prodali Zikmundu Bedřichovi von Götzen. V 17. století již byl Bor běžně nazýván městem. Roku 1668 byla naproti zámecké věži založena Isabelou von Götzen rozenou Trčkovou z Lípy založena loreta.
V první třetině 18. století byl v prostoru před nynějším hřbitovem postaven kostel sv. Wolfganga. Páni von Götzen odprodali Bor roku 1720 Löwensteinům. Roku 1726 postihl město jeden z největších požárů. Vyhořela při něm také celá radnice a městský archiv. V 18. století proběhly na zámku barokní přestavby. Vznikl prostorný barokní sál s lunetovými klenbami. Nacházel se v první patře jižního křídla. Vnější opevnění bývalého hradu přestalo plnit svou funkci. Příkopy a valy postupně ustupovaly rozsáhlému parku. Roku 1738 byl zbořen starý kostel a na jeho místě byl v letech 1739 – 1750 vystavěn kostel nový zasvěcený sv. Mikuláši. Z této doby pravděpodobně pochází nástěnné malby. Roku 1786 byl výnosem císaře Josefa II. zrušen kostel sv. Wolfganga. Jeho budova byla upravena na sýpku. Koncem 18. století byl Bor malým městečkem oválného půdorysu. Vnější opevnění města tvořily rozsáhlé rybníky. Bor byl obklopen hradební zdí a příkopem. Drobné zbytky hradeb se dochovaly dodnes. Město mělo dvě brány a fortny. Náměstí mělo protáhlý tvar a bylo ulicového typu. Na náměstí se nacházel velký kostel obklopený zdí. V předměstí stával malý kostel se hřbitovní zdí. Před dolní brankou se nacházel zámek obklopený příkopem. Také zde stával pivovar, sýpka na obilí a malý kostel bez zdi. Koncem 18. století začal upadat zájem o zdejší poutní místo – loretu.
Počátkem 30. let 19. století byly prováděny další úpravy zámku. Romantická přestavba proběhla v duchu pseudogotického slohu. Staré budovy obepjala řada arkýřů, věžiček a cimbuří. V polovině 19. století je zdejší loreta uváděna jako pustá. Kněz Andreas Riedl v průběhu 19. století vrátil loretě její slávu.
Löwensteinové drželi Bor až do roku 1945. Tehdy připadl objekt státu. Zámek byl později využíván pro potřeby armády, města a školství. Dne 2. května 1945 byla při ostřelování Boru americkou armádou poničena loreta. V 60. letech 20. století došlo k definitivnímu zboření bývalého kostela sv. Wolfganga. Počátkem 90. let 20. století byl zámek vyklizen a po nenechán napospas svému osudu. Po roce 1989 došlo k obnovení poutí a o něco později také k postupné renovaci lorety. Roku 1997 se městu podařilo vyřešit spory a za podpory státu bylo zahájeno statické zabezpečení a základní opravy. Od roku 2003 je po rekonstrukci přístupná veřejnosti zámecká věž.