Brtnice

Na ostrohu nad levým břehem Brtničky ční zámecký areál. Původní gotický hrad vznikl v 30. letech 15. století.
Koncem 16. století za Hynka Brtnického z Valdštejna přestavěl italský architekt Baltazar Maggi de Ronio hrad na prostorné renesanční sídlo. Soudíme tak podle pozdně gotických portálků v přízemí budov na třetím nádvoří. Před vstupem byla zřízena dlouhá kaštanová alej, za ní přemostěný bývalý hradní příkop. Východní palácové křídlo bylo přistavěno do výšky gotického paláce a k němu na západní straně připojeno severní křídlo s patrovou lodžií, fasády pokryla sgrafitová rustika. Za pánů z Valdštejna byl v sousedství zámku, v blízkosti vchodu do aleje, vystavěn kostel sv. Matouše.
O povznesení svého sídla se starali i noví pobělohorští majitelé, rod Collalto italského původuÚpravy zámku zahájil v letech 1627 - 1629 Giovanni Battista Pieroni, původem ze San Miniata u Florencie. Svého času to byl nejvýznamnější vídeňský císařský architekt. Hlavní úpravy zámeckého areálu probíhaly ve 2. čtvrtině 17. století za Claudia z Collalto, který sídlil na Brtnici v letech 1631 - 1661. V 60. letech 17. století vytesal pro zámek neznámý kameník několik sloupů se skulpturami světců. Největšími změnami prošlo východní palácové křídlo. V l. patře paláce byl vystavěn sál s bohatou štukovou výzdobou. Sál je zaklenutý zrcadlovou klenbou s figurální a ornamentální štukaturou. Ve druhém patře je tzv. Sál předků, o jehož původním vybavení - collaltovské galerii podobizen - si můžeme učinit představu již jen dle starých zámeckých inventářů. Z barokní etapy zámku pochází kašna z roku 1670.
Poslední stavební úpravy daly zámku dnešní podobu na konci 18. století. V l. patře paláce se nachází sál s bohatou štukovou výzdobou. Jeho stěny pokryl v letech 1723 - 1724 malíř K. F. Tepper rozměrnými plátny, která zachycují návštěvy habsburských císařů v Brtnici.
Manýristickými úpravami prošly i jiné části areálu, například brána před zámeckou alejí i tzv. císařská studna, která stávala těsně za touto vstupní branou v zámeckém parku. Fasády na 2. nádvoří jsou výsledkem regotizačních tendencí 19. století.
Roku 1935 byla přenesena kašna z aleje na třetí nádvoří.
Vlastní zámek začíná hranolovou čtyřpatrovou věží zakončenou cimbuřím. První nádvoří je ze všech stran obklopeno jednopatrovými budovami, v přízemí jsou křížové klenby s hřebínky. Další branou je přístup na druhé nádvoří, které je zastavěné pouze ze tří stran. Východní strana je otevřená do údolí městečka Brtnice. Pod úrovní terasy jsou zbytky původního opevnění, z této strany dosud stojí dvě bašty. Další branou vstoupíme na třetí nádvoří, které je tentokrát otevřeno směrem na západ. Ze tří stran jsou vyšší dvoupatrové budovy. Nejvýznamější architektonickou částí tohoto nádvoří je dvoupatrová loggie v severním křídle. V přízemí a prvním patře se do nádvoří otevírá vždy třemi arkádami na toskánských sloupech, zatímco v druhém patře s dvojnásobným počtem os nesou sloupy vodorovné kládí. Na západní straně vedle loggie vystupuje třípatrový rizalit s opěrákem, nad kterým je pamětní deska s letopočtem 1593. Připomíná Kateřinu Zajímačku z Kunštátu, manželku stavitele zámku Hynka z Valdštejna. Fasády bloku východní strany nádvoří pokrývá sgrafitová rustika, přerušená jen obdélníky renesančních oken. V prvním patře se nachází sál se štukovou výzdobou . Nyní se nazývá Sál vjezdů. Název dostal podle jedenácti rozměrných obrazů na plátně, které dekorují stěny a zobrazují vjezdy habsburských panovníků na brtnický zámek. Namalovány byly v letech 1723 - 1724 Karlem Františkem Tepplerem.
V areálu zámku se nachází kostel. Stavebníkem původní evangelické modlitebny zasvěcené sv. Matoušovi byl v roce 1588 Hynek Brtnický z Valdštejna. Byla stavěna v renesančních formách, ve kterých se ještě uplatňovaly gotické prvky. Roku 1629 započali Collaltové s přestavbou podle plánů tehdy významného vídeňského architekta G. B. Pieroniho. Ten připojil boční kaple a věž. Rekatolizační akt byl zdůrazněn novým zasvěcením kostela Nanebevzetí Panny Marie roku 1641. O něco později vznikl u kostela klášter řádu Pavlánů. Zanedlouho byl klášter zrušen a zároveň s tím také kostel. Byl však opět obnoven v roce 1831 a zasvěcen blahoslavené Juliáně z rodu Collalto. V době před první světovou válkou byl odstraněn barokní hlavní oltář a nahrazen secesním.