Zlenice

Hrad Zlenice byl založen po roce 1300 na skalnatém ostrohu, pod nímž ústí Mnichovický potok do Sázavy. Přesné založení hradu v současnosti lidově nazývaného Hláska je dosud zahaleno tajemstvím. První písemné prameny hovoří o roce 1318, kdy je zmiňován soudní spor Oldřicha ze Zlenic spolu se Ctiborem z Kožlí. Není však zřejmé, zda se jedná o jméno osady na druhém břehu Sázavy nebo zda prameny hovoří o opevnění, jehož terénní relikty jsou patrné dodnes, případně vztahuje-li se zpráva na hrad. Jak již bylo nastíněno, hrad dostal název podle zaniklé osady Zlenice, která ležela na druhém břehu Sázavy. Vznik hradu dnešní podoby lze však s určitostí zařadit do 1. poloviny 14. století. Podle hradu se psal až v roce 1351 Jan ze Zlenic jako předseda zemského soudu. V tomto roce dal hrad do zástavy za půjčku bratrům Štěpánovi a Ješkovi z Tetína. Zdejší úsek Posázaví patřil na počátku 2. poloviny 14. století k majetku pánů z Dubé, jimž také připadl hrad Zlenice. Ondřej IV. z Dubé a ze Zlenic držel zlenické statky v letech 1361 – 1412. Dodnes je považován za jednoho z nejvýznamnějších členů českého panstva za Karla IV. V roce 1377 se staly Zlenice královským manstvím. Smrtí Ondřeje IV. z Dubé se majitelé panství střídají příliš rychle na to, aby se hradu dostalo odpovídající péče. Osud zlenického hradu nezadržitelně naklání...
Roku 1412 hrad připadl jako léno králi. Jako další vlastníci se píší Boček starší z Poděbrad a Půta z Častolovic. Roku 1415 prodal Půta hrad Zlenice Kuneši z Konojed, který koupil rovněž právo Bočkovo. Majetkem Kunešova rodu zůstalo panství až do roku 1444, kdy ho jeho dcera Běta dala do zástavy Zdeňku Kostkovi z Postupic a Kunešovi Rozkošovi z Dubé. Mezi oběma zástavními držiteli vznikl o Zlenice dlouhý spor. Po Kostkově smrti se ujali správy statků páni z Postupic – jeho strýc Zdeněk Kostka z Postupic a o rok později Mikeš z Postupic. Roku 1456 prodal Mikeš z Postupic celé panství bratrům Burianovi, Zdeňkovi a Mikulášovi Trčkům z Lípy. Od nich odkoupil Zlenice v roce 1463 opět Zdeněk Kostka z Postupic. K úplnému zániku hradu došlo v letech 1464 – 1466 za jeho vlády. Z manského závazku byl hrad propuštěn v roce 1465 výměnou za Kostkův hrad Myšlín. Při této příležitosti se už hrad uvádí jako zbořený a opuštěný.
Založení ani zánik zlenického hradu není zcela spolehlivě vysvětlen. Nejpravděpodobněji hrad zanikl při zelenohorských válkách, které řešily vleklý spor kališnického krále a katolické Zelenohorské jednoty. Armádou krále Jiřího z Poděbrad byly v tomto regionu postupně vyvráceny nebo pobořeny hrady Stará Dubá, Konopiště, Leštno, Komorní Hrádek, Kožlí a Kostelec nad Sázavou. Pusté Zlenice byly součástí Kostkova panství Komorní Hrádek. V roce 1648 byly od Hrádku odděleny ke statku Mrači a s ním v roce 1725 koupeny ke Konopišti.
Přístupová cesta k hradu vedla od opyše přes předhradí k jádru hradu, které bylo od další plochy ostrožny odděleno širokým příkopem. Předhradí dělil od opyše val, za nímž byl příkop. Do předhradí se pravděpodobně vstupovalo věžovitou branou, jižní část předhradí vyplňovala budova o dvou prostorách. Jádro hradu mělo půdorys nepravidelného pětiúhelníku. Z předhradí byl přístup do vnitřního hradu přes široký příkop vylámaný ve skále – pravděpodobně po pevném mostě s padací částí. Most končil u brány čtvercového půdorysu, která měla příložku pro padací část mostu. Nad průjezdem, v němž jsou po stranách sedátka, bylo patrně další podlaží. Někdejší hradba, jež vycházela od brány na obě strany, je částečně zachována nad příkopem. Nejvýznamnějším objektem vnitřního okrsku hradního jádra je velká věž obdélníkového až lichoběžníkového půdorysu, dochovaná dnes až do výšky 14 m v severovýchodní zdi. Jihozápadní část je již téměř celá zřícená. V dochované části jsou patrná 4 podlaží se zbytky oken.
Stavební vývoj hradu Zlenice není dosud jednoznačně vysvětlen a nelze též jednoznačně určit ani hradní typ. Ačkoli historie zlenického hradu nepřesahuje ani dvě století. Přesto je zajímavou a pro český středověk typickou ukázkou šlechtického života. Z hradu Zlenice zůstala jen zřícenina, která se podle dominantního zbytku věže nazývá Hláska. Tato zřícenina je dnes chráněnou památkou 1. kategorie.
Skoro každý zná obrázky Josefa Lady. Na některých obrázcích je vidět zříceninu. Nejednoho návštěvníka Hrusic napadá otázka: existovala vůbec a je tady ještě? Ano – a je to právě zřícena hradu Zlenice – protože z původního hradu zbyla vlastně už jen věž, místní jí tady říkají Hláska. Jak velká ještě je na Ladových obrázcích a jak málo z ní zbylo nyní...