Orlík u Humpolce

Hrad Orlík, původně nazývaný Humpolec, byl postaven na lesnatém kopci necelé dva kilometry východně od města Humpolec. Nevyjasněno zůstává, zda je Orlík "nad Humpolcem" nebo "u Humpolce".
Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14. století, kdy jej vlastnil pravděpodobně Jindřich z Dubé. Jeho výstavba byla pravděpodobně podmíněna rozdělováním majetku mezi dva syny Vaňka z Dubé. Původní hrad je poprvé připomínán v 1. polovině 14. století. Tento malý hrad byl rozšiřován a opevňován koncem 14. a počátkem 15. století. Orlík je poprvé připomínán roku 1404, a to v souvislosti s jeho dobytím Jindřichem z Rožmberka. Při potyčkách mezi zastánci a odpůrci krále Václava IV. tak došel hrad k úhoně.
V průběhu 15. a 16. století vlastnily hrad s přilehlým panstvím významné rody - páni z Leskovce, Trčkové z Lípy a páni z Říčan. Ti hrad v polovině 16. století, asi roku 1569, v severní části předhradí rozšířili. Vybudovali nová opevnění a obytná křídla. Starý palác byl opraven a nově vybaven. Na severovýchodě byla postavena velká obytná budova náhradou za opuštěný středověký hrad. Od této doby byla obývána jen tato nová část a byla nazývána Orlíkem.
Na počátku 17. století bylo sídlo panství přeneseno do Herálce, panstvo sídlilo na zámku a hrad byl používán je pro hospodářské účely. Asi od roku 1601 nebo po roce 1679 byl trvale opuštěn.
Roku 1708 je uváděn jako pustý s dobrými zdmi. Téhož roku zde byla uváděna myslivna. Hrad byl tehdy ještě způsobilý k obývání.
Za třicetileté války byl však pravděpodobně pobořen. Orlík začal pustnout. Jeho vybavení bylo postupně rozprodáno a od 19. století byl hrad rozebírán za účelem získání levného stavebního materiálu.
V letech 1913 - 1918 byla bratry Kavalírovými konzervována nejprve hláska a hrad byl dále opravován. Roku 1914 proběhly na hradě vykopávky. Další vykopávky zabezpečil Klub českých turistů v letech 1939 - 1941. Byly odkryty valeně klenuté sklepy pod starým hradem, nalezeny svorníky, kachle... V poválečném období však zájem o opravy památky pominul a hrad se opět začal pozvolna rozpadat. Roku 1992 byly zahájeny rozsáhlé záchranné práce financované státem a městem Humpolec. Od roku 1997 je opravená část zpřístupněna veřejnosti.
Od východu vede k hradu cesta kolem středověké studny, která stojí na místě zaniklého poplužního dvora. Jediný nepřímý doklad o ní je prodejní listina panství z roku 1560. Studna má průměr 2,2 metru a je hluboká 19 metrů. V minulosti byla zavážena odpadem. Roku 1941 se započalo s čištěním studny zároveň s prováděním vykopávek na hradě. Ve studně byl nalezen mrtvý muž. Údajně je ve hloubce 17 metrů podzemní chodba, která by měla ústit na hradě. Její existence však není potvrzena. O něco výše se nacházely hrnčířské pece, které musely být roku 1938 z důvodu výstavby nové cesty odstraněny.
Cesta dále pokračuje přes dvojí násep a příkopy zbořenou branou do dvora předhradí. To je chráněno předním a zadním parkánem s částečně zachovanými zdmi. Na severní straně stojí velká obdélná budova, vlastní renesanční Orlík.
Vnitřní horní hrad stojí na nejvyšším místě kopce. Původní vstup byl obdélnou branou s hrotovým portálem. Západně u brány stojí veliká, hranolová věž. Je postavena nakoso rohem proti vstupu. Z paláce za věží a z obytných budov se zachovaly jen zbytky.
Na hradě je k vidění zachovalá vstupní (druhá) brána, hranolová věž, bašta, zbytky obytných budov, opevnění a podsklepených paláců a také černá kuchyně. V ní se nachází chlebová pec. O letních měsících si zde návštěvníci mohou vyzkoušet pečení chleba.