Pecka

Jen podle dochovaných zbytků lze soudit, že raně gotické jádro hradu vzniklo na počátku 14. století. Prvním známým držitelem hradu a patrně i jeho zakladatelem byl Budivoj z Pecky z rodu pánů ze Železnice. Ten je připomínán poprvé roku 1322.
Od roku 1407 byl hrad v držení pánů z Železnice. Roku 1432 byl dobyt a pak byl v držení mnoha majitelů. Po době husitské byl hrad za čtyřicetileté vlády Matěje Hořického z Hořic rozšířen na pohodlnější pozdně gotické sídlo.
Dědictvím i prodeji se panství dostalo v roce 1543 do rukou Jindřichu Škopkovi z Bílých Otradovic. Za tohoto panovníka byl hrad zčásti přestavěn. V držení rodu Škopků zůstala Pecka až do počátku 17. století. V tomto období došlo k pronikavé renesanční přestavbě hradu.
Od roku 1603 byl majitelem Pecky Kryštof Harant z Polžic a Bazdružic, jenž se na hrad přiženil v roce 1604. Za něj byl hrad rozšířen a vyzdoben nezachovalými malbami. Po bělohorské porážce byl oddílem Albrechta z Valdštejna zatčen a na Staroměstském náměstí v Praze s dalšími 26 českými pány 21. června popraven. Od roku 1624 tedy vlastnil Pecku Albrecht z Valdštejna. Ten daroval peckovské panství roku 1627 klášteru kartuziánů ve Valdicích.
Po zrušení kláštera roku 1782 připadl majetek náboženskému fondu, ale nebyl udržován a počala tím jeho zkáza. Roku 1830 téměř do základů vyhořel a zpustl.
Roku 1940 zde byly zahájeny zabezpečovací a restaurátorské práce, jejichž výsledkem je dnešní vzhled. Byl obnoven hlavní Harantovský sál pro muzejní expozici a trvalou výstavu plastik Bohumila Kavky. Původní hrad byl založen zhruba v dnešní rozloze. Stál na návrší v podélné dispozici a v čele na severní straně byl chráněn mohutnou štítovou zdí s velkou válcovou věží. Zeď byla silná 4 – 5 metrů. Horní část věže byla snesena roku 1664 a dnes je zastavěna. Na protilehlé jižní straně na konci ostrohu stál hradní palác chráněný druhou menší válcovou věží, dnes až na malý zbytek zbořenou. V 1. polovině 16. století zbyla zpevněna vstupní brána předbraním. Při východní hradební zdi byly postaveny arkády otevřené do nádvoří. Západní ohradní zeď starého hradu byla zbořena a mezi vstupní branou na severu a jižním palácem byl kolem roku 1600 postaven nový renesanční palác, tzv. Harantovský. Harantovský palác je dvoupatrový se zbytky sgrafit, původními malbami v místnostech, arkýřem a se zbytky renesančních krbů.