Vodopády Jedlové

Říčka Jedlová pramení na náhorní plošině v řašeliništi nazvaném Na Čihadle. Asi po čtyřech kilometrech své pouti s mírným sklonem vtéká do Jedlového Dolu. Zde se tato horská říčka zařezává do údolí a tvoří přirozené dno tohoto údolí. Na své pouti údolím se stává velmi dravou říčkou a překonává mnoho přírodních překážek v podobě balvanů a hlubokých propadů. Na své cestě tvoří překrásné peřeje a vodopády. V horní části Jedlového Dolu se v korytě řeky nachází výrazný žulový sklaní práh, který tvoří největší vodopády říčky Jedlové. Tyto vodopády jsou vysoké 12 metrů a jsou tvořeny třemi stupni, přičemž každý má výšku asi 4 metry. Říčka Jedlová tvoří přirozený předěl mezi zalesněnou oblastí Jizerských hor a její emisemi z německých a polských elektráren postiženou částí. Říčka Jedlová svou pouť končí asi po sedmikilometrové pouti v Josefove Dole. Zde tvoří levý přítok řeky Kamenice.
Přírodní rezervace Jedlový Důl byla vyhlášena roku 1992 na ploše 12,59 hektaru. Ochranné pásmo má rozlohu 78 hektarů. Zdejší oblast je chráněna především pro svou hydrologickou a geomorfologickou hodnotu. Nachází se zde také velké množství přirozených nebo přirozenému stavu blízkých porostů lesa, který je tvořen především bukem, jedlí a smrkem.
V samém centru Josefova Dolu na jeho největší křižovatce se v blízkosti nádraží nachází turistický rozcestník. Modrá a žlutá značka zde začíná svou pouť k dalšímu blízkému rozcestníku nacházejícímu se na konci obce Josefův Důl. Odtud žlutá turistická značka odbočuje směrem doprava na Protrženou přehradu a dále na Jizerku. Modrá značka odbočuje doleva a vede souběžně s naučnou stezkou dále Jedlovým Dolem.
Naučná stezka Jedlový Důl vznikla na území CHKO Jizerské hory roku 2000. Na její realizaci se podílela Společnost pro Jizerské hory, o. p. s, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a také Správa CHKO Jizerké hory. Stezka je dlouhá něco málo přes jeden kilometr. Na její trase se nachází celkem 6 zastavení, která seznamují návštěvníky s nejcennějšími částmi údolí Jedlového Dolu. Kromě uvítací tabule se zde nachází ještě dalších pět, které jsou nazvané U Jedlí, Skalní výchozy, U černé tůně, Předěl a Vodopád Jedlové.
Zastávka nazvaná U Jedlí seznámí návštěvníky se zdejším lesním porostem, který je tvořen především bukem lesním a smrkem ztepilým. Zastoupen je zde také javor klen, jedle bělokorá, jeřáb ptačí a v malé míře také jilm horský. V minulosti zde byly vysázeny také dvě dřeviny pocházející ze Severní Ameriky. Jednalo se o douglasku tisolistou a jedli obrovskou. V současnosti jsou však při lesnických pracích vysazovány pouze původní dřeviny.
U zastávky Skalní výchozy se návštěvníci seznámí s informacemi o říčce Jedlové. Z tabule zjistí mimo jiné kde Jedlová pramení a kudy protéká. Cedule seznamuje také s živočichy, kteří se zde vyskytují. Z hmyzu mezi ně patří například chrostíci a pošvatky. Dále zde žije pták se svítivě bílou náprsenkou, který se nazývá skorec vodní. K vidění je také konipas horský.
Další zastávka se nazývá U černé tůně. Kromě krásné temné tůně, kterou zde říčka vytvořila, je zde k nalezení také cedule, seznamující s historií a činností Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Tato nadace byla založena roku 1993 v důsledku silného poškození jizerskohorských lesů. K hlavním činnostem nadace patří záchrana o obnova lesa v nejcennějších oblastech Jizerských hor.
Předposlední zastávka se jmenuje Předěl. Zde stezka pomalu opouští hustý les a vstupuje do odlesněné náhorní plošiny. Lesy byly poškozeny znečištěným ovzduším, prudkým větrem, sněhem, námrazou, pozdními mrazy, ale také houbovými onemocněními, hmyzími škůdci, hlodavci a spárkatou zvěří. Hmyz, především lýkožrout smrkový, se ve zdejších poškozených lesech v 80. letech 20. století přemnožil, což vedlo k nutnosti vykácet lesní porosty o rozloze asi 80 kilometrů čtverečních.
Poslední zastavení naučné stezky se jmenuje Vodopád Jedlové. Seznamuje s flórou a faunou této oblasti. Lesní porosty jsou zde tvořeny bučinami a jedlinami. Bylinné patro je tvořeno čípkem objímavým, mléčivcem alpským a vrancem jedlovým. Ze živočichů je zde k vidění holub doupňák, sova sýc rousný a také tetřívek obecný.