Moravský kras

Moravský kras je druhou nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v České republice, vyhlášenou již v roce 1965. Patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě.
Přibližně 24 km dlouhý a 2 až 6 km široký pruh zkrasovatělých vápenců devonského stáří (přibližně 350 až 380 mil. let) je situován na sever a severovýchod od Brna, v jihozápadní části Drahanské vrchoviny. Ponorné toky rozdělují území Moravského krasu do tří hydrografických soustav: severní (je odvodňována krasovou říčkou Punkvou, vznikající v podzemí soutokem ponorného Sloupského potoka a ponorné Bílé vody, ke kterým se pojí řada nekrasových i krasových toků), střední (odvodňuje ji ponorný Jedovnický a Křtinský potok) a jižní (odvodňuje ji ponorný Hoštěnický potok a Říčka (Hrádecký potok)).
Bohatá členitost povrchu Moravského krasu je jednou z hlavních příčin pestrosti květeny i zvířeny. V hlubokých, chladných a vlhkých až 150 metrů hlubokých kaňonovitých údolích je soustředěna květena horská a podhorská, kdežto na krasové plošině a skalnatých svazích se naopak setkáváme s teplomilnou a místy dokonce i stepní květenou.
Na ploše 92 km2 jsou vyvinuty povrchové i podzemní krasové jevy: poloslepá a slepá údolí s ponory a propadáními, suchá krasová údolí (žleby) s příkrými skalními stěnami, úvaly, závrty, propastmi, škrapy, vývěry podzemních vod a rozsáhlými labyrinty jeskynními s rozmanitou jeskynní výplní včetně bohaté krápníkové výzdoby často bizarních tvarů. Celkový počet registrovaných jeskyní dosahuje čísla 1100. Jeskyně Amatérská je největším jeskynním systémem České republiky. Dosahuje délky více než 30 km.
Veřejnosti jsou zpřístupněny 4 jeskyně - Balcarka, Kateřinská, Punkevní a Sloupsko-šošůvské a propast Macocha, které se nachází v severní části Moravského krasu. Významná část tohoto území se nachází v národní přírodní rezervaci Vývěry Punkvy, kde je vyloučena motorová doprava. Návštěvníci musí použít záchytná parkoviště. K usnadnění pohybu v chráněném území slouží visutá kabinová lanová dráha spojující parkoviště u Horního můstku propasti Macocha s vchodem do Punkevních jeskyní a silniční vyhlídkové vláčky přepravující návštěvníky od parkovišť v areálu hotelu Skalní mlýn a Kateřinské jeskyně k vstupu do Punkevních jeskyní a lanovce na Macochu.