Labský vodopád

Nejvýznamnější česká řeka Labe pramení v rašeliništi na Labské louce. Labská louka se nachází na hřebenu Krkonoš mezi Špindlerovým mlýnem a Harrachovem. Je to rozsáhlá vrcholová plošina při státní hranici s Polskem, která se nachází jižně od Sokolíku a Violíku. Část louky tvoří hřebenové rašeliniště a část je porostlá kosodřevinou. Roste tu vzácný ostružník moruška, pozůstatek z ledových dob.

Od pramene teče Labe k Labské boudě. Od této boudy Labský vodopád prudce spadá Labskou roklí do Labského dolu. Samotný Labský vodopád je vysoký asi 50 metrů a potom ještě 250 metrů spadá až na dno dolu. V minulosti býval vodopád mohutnější a to díky majiteli Labské boudy J. Šírovi, který nad vodopádem roku 1859 zhotovil menší nádrž, ze které pouštěl vodu skupinám turistů. Dnes má vodopád spíše kaskádovitý charakter.

Labská rokle je nejvyšší patro Labského dolu. Celou Labskou roklí zároveň s vodopádem klesá od Labské boudy úzký chodník až na dno Labského dolu. Tento chodníček je také značenou turistickou cestou vedoucí od Labské boudy až do Špindlerova mlýna.

Labský důl je divoké skalnaté údolí ledovcového původu o délce 8 km. Jeho nadmořská výška se pohybuje mezi 770 – 1.000 m. n. m.. Labský důl je sevřený svahy Medvědína, Krkonoše, Pančavské louky, Vysokého kola a Pevnosti.

V roce 1904 zřídil na severním svahu Labského dolu hrabě Harrach první přírodní rezervaci v Krkonoších. Také v současnosti je Labský důl přírodní rezervací s alpskými loučkami, porosty smrků, kosodřeviny, rašeliništi i prameništi. Roste tu řada vzácných rostlin, např, samorostlík klasnatý, dymnivka bobová, udatna lesní, křivatec žlutý, lýkovec jedovatý a meruzalka skalní.

Po dně Labského dolu protéká Labe. Nejprve se do něj vlévá Pančava, která vodopádem spadá z Pančavské louky do Labského dolu. Pak Labe protéká Labskými kaskádami a poté, co se do něj vlije říčka Pudlava, spadá ještě o kousek níže Malým Labským vodopádem. Před Špindlerovým Mlýnem se do Labe vlévá Dvorský a Medvědí potok. Potom se u Dívčích lávek Labe obrací k jihu a z leva přijímá Bílé Labe. Za Špindlerovým Mlýnem vtéká do Labské přehrady aby pak proteklo úzkou Labskou soutěskou. A poté už se vydává na svou stovky kilometrů dlouhou pouť.

Celková délka toku Labe je 1.154 kilometrů, z toho v České republice je 370,2 kilometru. Plocha povodí je 144.055 km2, z toho na území naší republiky 51.391,5 km2.