Zimbabwe/Zambia - Victoria Falls

Victoria Falls neboli Viktoriiny vodopády jsou jedny z největších vodopádů světa. Nacházejí se na hranicích mezi Zambií a Zimbabwe na řece Zambezi. Domorodci jim často říkají také Mosi-oa-Tunya, což znamená Kouř, který hřmí.

Archeologické nálezy nástrojů a zbraní dokládají, že okolí vodopádů bylo osídleno již ve starší době kamenné před 3 miliony let, před 50.000 lety a později v mladší době kamenné před 10.000 až 2.000 lety. Později v době železné oblast osídlili Khoisani a po nich Bantuové, Matabelové, Batswaňané a Makololové.

Roku 1715 zakreslil Nicolas de Fer mapu jižní Afriky s vyznačenou obchodní trasou a u ní ležícími vodopády. První mapu oblasti zpracoval roku 1750 Jacques Nicolas Bellin. Vodopády označil jako katarakty a zakreslil také s Portugalci spřátelenou osadu severně od nich. Ani jeden z nich však vodopády zřejmě na vlastní oči neviděl.

V polovině 19. století se o vodopádech dozvěděl skotský cestovatel David Livingstone. Nejprve měl možnost vidět vodopády Ngonye Falls jinak zvané také Sioma Falls a dopádloval na ostrov, který dnes nese jeho jméno. Vodopády samotné objevil 16. listopadu 1855 a na počest britské královny Viktorie je pojmenoval Victoria Falls. V roce 1860 se k vodopádům vrátil i s Johnem Kirkem. Spolu pak o vodopádech zpracovali detailní studii. Roku 1875 dorazil k vodopádům český cestovatel Emil Holub. Byl prvním, kdo zpracoval jejich mapu, která byla vydána v roce 1880. Jako první o nich také sepsal samostatnou publikaci – šestnáctistránkovou brožuru nazvanou „The Victoria Falls – a few pages from a diary of Emil Holub, M. D.“, která byla vydána roku 1879 v Grahamastownu. Dalším evropským návštěvníkem byl Brit Thomas Baines, který zpracoval první malby.

Kvůli přitomnosti nerostných surovin nechal Brit Cecil Rhodes okolo roku 1900 u vodopádů založit evropskou osadu, které se postupně rozvinula v město Livingstone. V roce 1905 byl nad vodopády zřízen přívoz Old Drift využívající kanoe a ocelové lano a záhy byl dokončen železniční most. Rhodes měl představu, že projíždějící vlaky budou smáčeny vodou z vodopádů, pro výstavbu tedy byla vybrána Druhá soutěska. V roce 1964 vyhlásila Severní Rhodésie nezávislost a stala se samostatným státem Zambie. Nezávislost nebyla mnohými zeměmi uznána, což vyústilo v četné sankce a Zambie musela omezit provoz na hraničních přechodech. Roku 1972 došlo k ozbrojenému konfliktu, vojáci omezovali přístup do soutěsek i k vodopádům a počty návštěvníků vodopádů začaly rychle klesat. Situace se zlepšila až roku 1980, kdy se i Jižní Rhodésie stala nezávislým státem Zimbabwe. Cestovní ruch se poměrně rychle obnovil, rozvíjet se začaly i četné adrenalinové aktivity. Roku 1989 byly Viktoriiny vodopády zapsány na seznam přírodního dědictví UNESCO.

Nad vodopády je řeka poměrně klidná, široká a v jejím korytě je velké množství ostrovů, jejichž počet přibývá s tím, jak se blíží vodopády. Dva větší ostrovy jsou přímo nad vodopády – u západního břehu je to Boaruka či Cataract Island a uprostřed řeky Livingstone Island. Viktoriiny vodopády jsou často označovány za největší na světě, zřejmě kvůli největší ploše padající vody, a srovnávány s vodopády Niagara Falls a Iguazú/Iguaçu. Na světě existují desítky vodopádů, které jsou vyšší, vodopády Iguazú navíc mají delší hranu (2.700 metrů) a Iguazú i Niagara mají větší průměrný průtok.

Hrana vodopádů je dlouhá 1.800 metrů a jejich výška 108 metrů. Útes, ze kterého vodopády padají do kaňonu, je ale vysoký až 120 metrů. Řeka dále protéká čedičovým kaňonem, který je hluboký až 140 metrů a široký 130 metrů. Průměrný průtok je 1.400 m³/s, ale během roku značně kolísá, takže v období dešťů nejsou některé části vodopádů ani vidět, zatímco v období sucha může stékat po skalách jen několik osamocených pramenů. Nejsilnější proudy mají své vlastní jméno, na západě se nachází Devil’s Cataract (Ďáblův katarakt) u nějž je vyhlídková plošina se sochou Davida Livingstona. Víc na východ se nachází Main Falls (Hlavní vodopády), Horseshoe Falls (Podkova), nejvyšší Rainbow Falls (Duhové vodopády) a na východě Eastern Cataract (Východní katarakt).

V období s malým průtokem je turisty vyhledávaný přírodně vytvořený bazének zvaný „Devil’s Pool“, tedy „Ďáblův bazén“. Nachází se přímo u hrany vodopádů a umožňuje koupání s možností vytvořit poutavé fotografie, které bývají občas vykoupeny smrtí způsobenou přepadnutím přes okraj. Při velkém průtoku se nad vodopády vznáší oblak vysoký až 400 metrů a viditelný ze vzdálenosti až 50 kilometrů.

Z hrany vodopádů padá řeka Zambezi do First Gorge, tedy První soutěsky. Jde o první soutěsku v soustavě šesti cik-cak soutěsek, které vytvořila padající voda tak, jako současnou první soutěsku. Z První soutěsky voda vtéká do Second Gorge, tedy Druhé soutěsky, která se nachází 250 metrů jižně od vodopádů a je 2,15 km dlouhá. V místě vtoku se nachází Boiling Pot, což je vír vzniklý prudkou změnou směru toku řeky. Druhá soutěska je překlenuta mostem Victoria Falls Bridge. Asi 600 metrů jižně od vodopádů se nachází 1,95 km dlouhá Third Gorge, tedy Třetí soutěska, v níž se nachází elektrárna. Fourth Gorge (Čtvrt soutěska) je 1,15 km jižně od vodopádů a měří 2,25 kilometru, Fifth Gorge (Pátá soutěska) je od vodopádů vzdálená 2,55 km a je dlouhá 3,2 km a poslední Songwe Gorge pojmenované podle malé říčky, která se zde do Zambezi vlévá, je od vodopádů vzdálená 5,3 kilometru a měří 3,3 km.

Most Victoria Falls Bridge překlenující Druhou soutěsku navrhnul G. A. Hobson. S výstavbou se započalo roku 1904 a byla dokončena již roku 1905. Most je ocelový, 198 metrů dlouhý a řeku překlenuje pomocí jediného oblouku s rozpětím 156,5 metru. Stojí ve výšce 198 metrů.

Kolem vodopádů se nachází unikátní deštný prales s rostlinami, které se jinde téměř nevyskytují. Žije zde i velké množství vzácných druhů ptáků.

Na zimbabwské straně přiléhá k vodopádům národní park Victoria Falls National Park, který má pouhých 23 kilometrů čtverečních. Na zambijské straně se severně od vodopádů nachází národní park Mosi-oa-Tunya National Park zaujímající rozlohu 66 km2. Na jeho území se nachází malý hřbitov připomínající nechvalnou minulost zdejšího přívozu Old Drift.