Účetnictví pro podnikatele

1. C - 2007-02-21 Účtové třídy.
2. P - 2007-02-22 Právní rámec, směrná účtová osnova, rozsah vedení účetnictví, povinný audit, základní vztahy mezi účtovými třídami.
3. C - 2007-02-28 Výrobky, nedokončená výroba.
4. P - 2007-03-01 Zásoby - charakteristika, oceňování, skladová karta, analytická evidence, způsob B.
5. C - 2007-03-07 Majetek, zvířata.
6. P - 2007-03-08 Daň z přidané hodnoty - dovoz zboží z třetích zemí, nákup zboží ze zemí EU; závodní stravování - účtování o potravinách v závodních jídelnách vlastního subjektu.
7. C - 2007-03-14 Daň z příjmu, úbytky zvířat.
8. P - 2007-03-15 Závodní stravování - stravování v závodních jídelnách jiného subjektu, stravování zaměstnanců v restauračním zařízení s využitím restauračních poukázek; materiál a zboží na cestě - nevyfakturované dodávky; zásoby vlastní výroby - oceňování.
9. C - 2007-03-21 Pořizování dlouhodobého hmotného majetku.
10. P - 2007-03-22 Zásoby vlastní výroby - oceňování, účtování; účtová třída 0, odpisy.
11. C - 2007-03-28 Mimořádné náklady, škoda, daň z příjmů, cestovné.
12. P - 2007-03-29 Odpisy, účtová třída 0 - zálohy na dlouhodobý majetek, pořízení ve vlastní režii, goodwill.
13. C - 2007-04-04 Cenné papíry, podíly, směnky.
14. P - 2007-04-05 Dlouhodobý finanční majetek - oceňování, pronájem podniku, leasing.
15. C - 2007-04-11 Leasing, časové rozlišení nákladů, kurzové rozdíly, rezervy.
16. P - 2007-04-12 Daň z příjmu odložená, zúčtovací vztahy - účtování o směnkách.
17. C - 2007-04-18 Souhrn k zápočtu, rezervy, opravné položky.
18. P - 2007-04-19 Zúčtovací vztahy - dlužné směnky k úhradě, pojistné a dávky sociálního zabezpečení.
19. P - 2007-04-26 Souhrn ke zkoušce, kurzové rozdíly, vlastní kapitál.
Účtová osnova pro podnikatele
Příklad č. 1
Příklad č. 30
Příprava ke zkoušce - účtování (časté či problémové operace).