Český jazyk

 1. Slovanské kořeny našeho písemnictví
 2. Zlidovění literatury v době husitské
 3. Humanismus a renesance ve světové a naší literatuře
 4. Literatura doby pobělohorské se zaměřením na dílo JAK
 5. Národní obrození, vývoj obrozeneckého divadla
 6. Myšlenky slovanské vzájemnosti v dílech obroz. autorů
 7. Revoluční romantismus, jeho projevy v díle K. H. Máchy
 8. Počátky českého realismu
 9. Význam lidové slovesnosti, její vliv na lit. umělou
 10. Tradice naší humoristické a satirické literatury
 11. Vývoj dramatu v 19. století
 12. Literární cíle májovců
 13. Charakter literární tvorby ruchovců a lumírovců
 14. Kritický realismus ve světové a naší literatuře
 15. Historické náměty a jejich zpracování v naší literatuře
 16. Básnické směry 90. let a přelomu století
 17. Obraz I. světové války v evropské a naší literatuře
 18. Charakter naší meziválečné prózy
 19. Básnická a divadelní avantgarda v meziválečné literatury
 20. Literatura pro děti a mládež
 21. Protiválečná a protifašistická lit. naše a světová
 22. Obraz II. svìtové války v naší próze a poezii
 23. Vývoj české literatury poválečné doby
 24. Kulturní život mého města, poválečné drama
 25. Současná česká literatura na základě vlastní četby, TV zpracování atd.