Břevnovský klášter

Boleslav II. a svatý Vojtěch založili 14. ledna 993 první mužský klášter v čechách. Legenda praví, že jméno Břevnov dostal podle břevna, které leželo ve studánce, u které se potkali.
V roce 1040 byl klášter přestavěn Břetislavem I. V letech 1035 – 1089 byl postaven kamenný kostel, z kterého se dodnes dochovaly zbytky krypt.
Roku 1262 daroval uherský král Béla II. klášteru ostatky svaté Markéty, která se později stane patronkou zdejšího chrámu. V letech 1290 – 1332 došlo za opata Bavora z Nečtin k raně gotické přestavbě kláštera.
V 15. století byl klášter vypleněn husity. Zdejší komunita musela přesídlit do Broumova a nastal velký úpadek Břevnovského kláštera.
Také za třicetileté války došlo k poškození kláštera v důsledku nájezdů švédských vojsk. Poté však byla zahájena přestavba areálu, ale klášter nakonec poničil požár.
V letec 1708 – 1745 byl klášter barokně přestavěn podle projektu Kryštofa Dienzenhoera a jeho syna Kiliána Ignáce. V letech 1708 – 1735 byla postavena bazilika svaté markéty, v letech 1709 – 1720 byl vystaven konvent a v letech 1722 – 1725 získal svou barokní podobu opatský letohrádek vojtěška ležící u studánky v zahradě. Roku 1740 postavil Kilián Ignác vstupní bránu, která je zdobená sochou svatého Benedikta a andílky. Za bránou se nachází nádvoří, po jehož levé straně jsou sýpky a po pravé straně hospodářský dvůr přistavění k původní klášterní budově. Na druhém konci nádvoří se nachází klášterní chrám svaté Markéty a na něj navazují budovy opatské prelatury. V této podobě se klášterní areál dochoval dodnes.
V roce 1939 se Břevnovský klášter oddělil od Broumovského. Roku 1948 udělil papež Pius XII. Klášteru čestný titul Basilica minor. Roku 1950 byl klášter vyklizen Státní bezpečností, řeholníci byli vyhnáni a činnost kláštera zakázána. Areál poté využívalo Ministerstvo vnitra a Státní ústřední archiv jako depozitář. V roce 1990 byl majetek navrácen benediktinskému řádu a o rok později byl prohlášen za národní kulturní památku. Ke svému tisícímu výročí byl celý klášter opraven a stal se arciopatstvím. V roce 1997 navštívil klášter papež Jan Pavel II.