Nové Mlýny

Nové Mlýny leží v Jihomoravském kraji severně od Mikulova. Jde o tři přehradní nádrže na řece Dyji.

Oblast nádrží byla osídlena již v pravěku. Vedly tudy důležité stezky, například Jantarová. Již ve 12. století byla na místě obce Mušov osada. Na konci 12. století byl v Mušově postaven románský kostel sv. Linharta. Roku 1276 se poprvé v písemnostech uvádí obec Mušov. Znovu se Mušov v listinách uvádí roku 1332. Ve 2. čtvrtině 14. století byl kostel sv. Linharta goticky přestavěn a zvětšen. Roku 1426 obcí prošla husitská vojska. V roce 1570 byl Kryštofem Kereczenym povýšen Mušov na městečko a získal právo pořádat výroční trh. Roku 1575 se Mušov dostal do rukou rodu Ditrichštejnů. Dne 11. září 1637 byla poprvé použita městská pečeť. Roku 1645 obec obsadili švédové, po jejich odchodu zde zbylo jen několik obyvatel a zanikla fara. Roku 1727 proběhla výstavba silnice z Vídně na Brno, která procházela kolem Mušova. Ve 2. polovině 18. století prošel kostel sv. Linharta barokní přestavbou, při které získal svou severní věž. V roce 1804 postihl Mušov požár a roku 1831 epidemie cholery. Druhá epidemie cholery přišla roku 1850. V roce 1862 postihla Mušov povodeň, při níž se zřítilo mnohodomů. Roku 1865 vznikla v Mušově nová fara.

Roku 1908 byla na mušovské návsi postavena socha Josefa II. V letech 1911 – 1912 byl kostel sv. Linharta přestavěn a získal novogotický vzhled. V roce 1924 byl Mušov jako první obec na Mikulovsku elektrifikován. Roku 1942 přišel kostel rozhodnutím Říšského úřadu pro kovy o své tři zvony. Ve 40. letech 20. století postihlo povodí Dyje několik povodní a objevily se první plány na výstavbu přehrady. Na jaře roku 1956 postihly povodí Dyje ničivé povodně, které trvaly 2 měsíce. Druhá povodeň přišla v březnu 1965 a pokles hladiny započal až v červenci. To přimělo kompetentní osoby ke konečnému rozhodnutí o výstavbě přehradních nádrží. Roku 1966 bylo poprvé projednáváno zrušení obce. V letech 1972 – 1978 byla budována Mušovská nádrž. Obyvatelstvo Mušova bylo i přes jejich odpor vystěhováno. Někteří obyvatelé dokonce spáchali sebevraždu, ale souvislost s vystěhováním nebyla nikdy prokázána. V lednu 1980 byla rozhodnutím ministerstva vnitra obec Mušov vymazána ze seznamu obcí a postupně došlo k její likvidaci. Z obce se díky snaze památkářů dochoval pouze kostel sv. Linharta. Roku 1982 byla zahájena stavba Novomlýnské nádrže a byla dokončena výstavba nádrže Věstonické. Její napouštění začalo roku 1983, ale došlo k poškození hráze, takže hladina byla urychleně spuštěna. K definitivnímu napuštění došlo roku 1987. Tím byla zatopena obec Mušov. Roku 1989 byla dokončena a napuštěna poslední nádrž. V tomto roce také bylo rozhodnuto, že výstavba zavlažovacích kanálů nebude realizována. Roku 1994 byla oblast Věstonické nádrže vyhlášena přírodní rezervací. Roku 1999 byl na obec Ivaň bezplatně převeden dochovaný kostel sv. Linharta.

Přehradní nádrže měly zamezit záplavám a jejich součástí měly být zavlažovací kanály, které by zlepšily úroveň zemědělství v oblasti. Přehrady zaujímají celkovou plochu 3.226 hektarů.

Horní nádrž se nazývá Mušovská a je označována jako Nové Mlýny I. Byla pojmenována podle zatopené obce Mušov, která se nacházela v místě Věstonické nádrže. Mušovská nádrž byla napuštěna roku 1978. Je hluboká až 4 metry, zaujímá plochu 531 hektarů a její hráz je dlouhá 2.484 metrů. Přitéká do ní řeka Dyje. Tato nádrž je využívána k rekreačním účelům, na severním břehu nádrže se nachází rekreační oblast Pasohlávky.

Střední nádrž je takzvaná Věstonická a označuje se jako Nové Mlýny II. Napouštěna byla roku 1983, ale kvůli silnému vlnobití a poškození hráze musela být urychleně spuštěna. Tento čin způsobil ekologickou katastrofu. Úspěšné bylo až druhé napuštění roku 1987. Dosahuje hloubky až 5,3 metru a zabírá plochu 1.033 hektarů. Po její hrázi vede silnice z Dolních Věstonic do Strachotína. Jejím přítokem je řeka Jihlava a Svratka. Je přírodní rezervací s ostrůvky, na nichž hnízdí ptáci.

Třetí, Dolní nádrž, se nazývá Novomlýnská a je označována Nové Mlýny III. Byla napuštěna až roku 1989. Tato nádrž je ze všech největší, zaujímá plochu 1.668 hektarů a dosahuje hloubky až 7,8 metru. Slouží pro rekreaci, rybolov, výrobu elektřiny a zavlažování.

V oblasti, kde se dnes rozprostírají nádrže, se před zahájením stavby nacházely nejrozsáhlejší lužní lesy celé střední Evropy. Desítky hektarů těchto lesů padlo nádržím za oběť. Jejich poslední pozůstatky se dochovaly na soutoku Jihlavy a Svratky. Tato lokalita je vyhlášena přírodní památkou Dolní mušovský luh.

Na jednom z ostrovů Věstonické nádrže se nachází archeologická lokalita s více než 2.000 hroby z období Velké Moravy. Je zřejmé, především kvůli blízkosti Dolních Věstonic, že cenných artefaktů z dávné historie se na dně nádrže nachází nepřeberné množství.

Za oběť nádržím padla obec Mušov. Její pozůstatek, kostel sv. Linharta, stojí na jednom z ostrovů Věstonické nádrže. Tento ostrůvek bývá nazýván Kostelní.