Hradešín

Hradešín je malá obec ležící ve Středočeském kraji v okrese Kolín. Leží v nadmořské výšce těsně pod 400 metrů nad mořem a žije zde něco málo přes 200 obyvatel.

Prvopočátky osídlení Hradešína sahají do mladší doby kamenné, tedy do období 5.000 před naším letopočtem. Další doklady o osídlení Kelty pocházejí z období 500 let před naším letopočtem.

Pověst praví, že zde byl roku 753 přemyslovským knížetem Nezamyslem postaven strážní hrad Sedešín.

V 10. století je zdejší hrad nepřímo zmiňován v písemnostech.

Na počátku 12. století zde, na Trstenicko-zlonické obchodní stezce, vznikla osada. Nacházel se v ní i dvůr založený velmožem Radešou, podle nějž se osada nazývala Radešín. V roce 1125 byla na místě pohanského obětiště postavena románská rotunda sv. Jiří.

Ve 2. polovině 14. století byla k rotundě na místě její apsidy (výklenku pro oltář) přistavěna čtvercová gotická kostelní loď s presbytářem ve tvaru protáhlého obdélníku. Presbytář je ze severu a východu zpevněn opěráky.

Roku 1418 se v písemnostech poprvé objevuje název vsi Hradešín, jinak je dále používán původní název osady. V 15. století se již v obci nacházela fara, která byla, zřejmě za husitských válek, vypálena husity. Dochoval se údaj, že v roce 1421 byl z Hradešínské fary vyhnán farář a v květnu roku 1434 byl pobořen kostel.

V roce 1557 byla Smiřickými k románské rotundě s gotickou lodí na jižní straně přistavěna renesanční předsíň s valenou klenbou.

Za třicetileté války byl kostel vážně poškozen. V polovině 17. století byla u jižní strany kostelní lodi přistavěna barokní sakristie s valenou klenbou. V roce 1694 se opět uvádí osada Hradešín a od té doby bylo užíváno obojí pojmenování.

Roku 1724 v Hradešíně vznikla farnost. Kostel byl v té době na pokraji zhroucení, ale ve 30. letech 18. století nechala Marie Terezie Savojská z Liechtensteinu kostel opravit. V roce 1734 byla obnovena fara a byly přistavěny kapličky sv. Jiří a sv. Jana Nepomuckého. V blízkosti kostela byla zbudována zvonice. Hradešínský kostel sv. Jiří se stal poutním místem s křížovou cestou.

Z roku 1888 pochází točité schodiště spojující rotundu s hlavní lodí. Roku 1897 byla zbořena vstupní brána s vestavěnou kapličkou sv. Jiří.

Roku 1910 byla Janem z Liechtensteinu na místě staré vstupní brány zřízena nová kazatelna. Roku 1921 bylo rozhodnuto o používání názvu obce Hradešín. Roku 1973 proběhl archeologický průzkum Hradešína, při kterém byly objeveny doklady pozůstatků prastarého sídliště. Od roku 1996 je rotunda sv. Jiří s okolím označena jako kulturní památka.

V roce 2005 byla zbudována naučná stezka seznamující s historií obce Hradešín. Má 6 zastavení, začíná uprostřed obce, vede ke kostelu sv. Jiří a končí u kapličky sv. Jana Nepomuckého.

Rotunda sv. Jiří leží ve výšce 399 metrů nad mořem. Je orientována ve směru jihozápad-severovýchod. Na jihozápadě se nachází původní románská rotunda, k níž byla na severovýchodě přistavěna gotická loď.