Maria Loreto

Roku 1658 získali chebští jezuité statek ve Starém Hrozňatově, který leží na hranicích s Německem. V tomto roce zde také zbudovali dnešní zámek. Roku 1664 byl položen základní kámen pro poutní místo Maria Loreto a velkou křížovou cestu.
Roku 1758 byl jezuity znovu vystaven zámecký kostel sv. Trojice.
Roku 1807 bylo Chebsko vyjmuto z diecéze Řezna a bylo přiřazeno k arcibiskupství prahy. 22. července 1822 přijel na návštěvu Starého Hrozňatova Johann Wolfgang Goethe. V roce 1897 byl Hrozňata prohlášen za blahoslaveného.
Roku 1911 byla do Starého Hrozňatova přivedena elektřina. Rok 1914 přinesl začátek 1. světové války a Starý Hrozňatov se ocitl v pásmu znepřátelených světů. V roce 1917 proběhy slavnosti při příležitosti sedmistého výročí mučednické smrti Hrozňaty a o rok později byl vyhlášen samostatný Československý stát. Roku 1930 proběhla stavba betonového mostu přes Mohelenský potok v dolní části vesnice. O tři roky později začal Starý Hrozňatov trpět nezaměstnaností a velkou bídou. V roce 1940 zazněl ve Starém Hrozňatově několikrát letecký alarm a na Cheb padla první bomba. O dva roky později byla přivedena elektřina do zdejší školy a také do poutního kostela Maria Loreto. Rok 1945 znamenal konec 2. světové války a konec utrpení. Starý Hrozňatov byl převzat českým komisařem. O rok později začaly odsuny obyvatelstva ze Starého Hrozňatova. V roce 1948 převzali moc v Československu komunisté a roku 1951 proběhla ve farním kostele poslední bohoslužba. Kostel se pomalu začal rozpadat a o rok později byla požárem zničena zvonice. V témže roce byla také zbourána budova školy. Maria Loreto bylo na pokraji naprosté devastace. Další desítky let nepřinesly nic lepšího, Maria Loreto leželo v hraničním pásmu a bylo vydáno napospas ničení a zneuctívání. Vysoké stromy časem skryly ruiny poutního místa, ze kterého dávno zmizely všechny umělecké poklady. Až rok 1989 znamenal zhroucení komunistického režimu. Po otevření hranic a odstranění hraničních drátů začali k ruinám Maria Loreto putovat poutníci. Roku 1990 byla vypracována dokumentace, která poukazuje na uměleckohistorickou hodnotu Maria Loreto. Byly spočítány náklady na sanaci a na zbourání. Bylo zjištěno, že ani na jedno řešení není dostatek finančních prostředků. V roce 1992 byl hrozňatovským rodákem Antonínem Hartem žijícím ve Waldsassenu založen Spolek pro zachování a podporu poutního kostela Maria Loreto. Zakládací schůze se konala 11. února 1992. Postupně se přidalo město Cheb a krajský Památkový ústav. Již o dva roky později proběhly slavnosti postavení nové zvonice a vysvěcení znovuobnovené kaple milosrdenství. Od dalšího roku probíhaly měsíční bohoslužby v kapli milosrdenství a o rok později také v kostele sv. Ducha. V témže roce, roku 1996, byla otevřena stezka z Mammersreuthu do Starého Hrozňatova. V dalších letech probíhala postupná obnova oprav a znovuvysvěcení některých křížových zastavení a roku 2000 byl znovu vytvořen a oplocen hřbitov s meditačním parkem. Maria Loreto opět nalezlo svou krásu a stalo se místem setkávání Čechů a Němců a symbolem smíření.