Kladruby

Sedm kilometrů od města Stříbra se nachází bývalý benediktinský klášter. Byl založen českým knížetem Vladislavem I. roku 1115. Ležel v blízkosti Norimberské zemské stezky, která spojovala Čechy a Bavorsko. Klášteru náleželo mnoho majetku, pozemků a četných privilegií. Původní osazenstvo kláštera bylo české. Brzy po založení byla na přání Richenzy do Kladrub poslána mise mnichů z kláštera ve Zwiefaltenu. Následovalo dlouhé období národnostních sporů o charakter kláštera. Spory byly ukončeny až roku 1130 definitivní německou kolonií.
Do konce 14. století se klášterní majetek rozvíjel. Rostl také mocenský vliv kláštera.
Slibný vývoj byl ukončen husitskými válkami. V lednu roku 1421 dobyl klášter Jan Žižka a zanechal zde svoji posádku. Posádka odolala dokonce i útoku vojsk krále Zikmunda. Klášter však ztratil velkou část majetku, který se dostal do rukou šlechty. Po husitské revoluci se zničený klášter zotavoval jen pomalu zotavoval.
V roce 1590 zachvátil všechny klášterní budovy rozsáhlý požár.
Za třicetileté války byl klášter mnohokrát vypleněn. V době pobělohorské se začal klášter vzmáhat.
Na počátku 18. století za opata Maura Finzguta proběhla řada rekonstrukcí. Tehdy byl do barokně gotické podoby přestavěn chrám Nanebevzetí Panny Marie. Autorem přestavby je pražský barokní stavitel Jan Blažej Santini Aichl. O rozšíření komplexu budov se zasloužil také další barokní architekt Kilián Ignác Dienzenhofer. Roku 1785 byl však klášter v rámci reforem Josefa II. zrušen. Poté sloužily budovy jako sklad střelného prachu. Později byl konvent využit jako generální vojenský špitál. Za napoleonských válek fungoval klášter jako kasárna a lazaret.
Roku 1825 byla na celé panství vypsána dražba. V tomto roce Kladruby koupil Alfréd I. kníže Windischgrätz. Tento rod využíval objekt hlavně k hospodářským účelům, protože rodinné sídlo měli na zámku v Tachově.
Na počátku 20. století přesídlila rodina do Kladrub. Z této doby pochází také poslední úpravy objektu. Po 2. světové válce přišli na základě Benešových dekretů Windischgrätzové o veškerá panství v Čechách a odešli do Německa. Po roce 1945 převzal objekt Státní statek v Kladrubech. V 70. letech 20. století byla zahájena rekonstrukce. V současnosti jsou objekty jsou ve správě Památkového ústavu v Plzni.
Dominantou celého klášterního areálu je kostel, který byl přestavěný Janem Blažkem Santinim ve stylu barokní gotiky. Santini také navrhl většinu vybavení interiéru. Na interiérech se podíleli bratří Asamové, sochaři z okruhu Matyáše Bernarda Brauna a Karel Legát. Po jižní straně kostela je situován starý konvent. Na východě u něj stojí stará prelatura a na jihu budova nového konventu. Její autorství je připisováno Kilianu Ignáci Dienzenhoferovi.