2023-11-12 - Japonsko a Jižní Korea, Yoshino

Počet fotek: 104


Cesta vlakem z Kyota do Yoshina.


Cesta vlakem z Kyota do Yoshina.


Yoshino, výjezd lanovkou Yoshinoyama Ropeway.


Yoshino, výjezd lanovkou Yoshinoyama Ropeway.


Yoshino, výjezd lanovkou Yoshinoyama Ropeway.


Yoshino, výjezd lanovkou Yoshinoyama Ropeway


Yoshino, pohled směrem k Ósace.


Yoshino, výstup ke svatyni Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, výstup ke svatyni Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, výstup ke svatyni Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, pohled směrem k Ósace.


Yoshino, snídaně na vyhlídce Hanayagura Observatory.


Yoshino, výhled z vyhlídky Hanayagura Observatory.


Yoshino, svatyně Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, svatyně Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, svatyně Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, svatyně Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, svatyně Yoshino Mikumari-jinja.


Yoshino, cesta od svatyně Yoshino Mikumari-jinja k chrámu Nyoirin-ji.


Yoshino, cesta od svatyně Yoshino Mikumari-jinja k chrámu Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, chrám Nyoirin-ji.


Yoshino, Koyamaki Tree Grove cestou od chrámu Nyoirin-ji k chrámu Chikurin-in.


Yoshino, ryokan u chrámu Chikurin-in.


Yoshino, chrám Chikurin-in.


Yoshino, chrám Chikurin-in.


Yoshino, chrám Chikurin-in.


Yoshino, Sakuramoto-bo.


Yoshino, Sakuramoto-bo.


Yoshino, Sentai Jizo Bosatsu.


Yoshino, Sentai Jizo Bosatsu.


Yoshino.


Yoshino, Brslen Hamiltonův (Euonymus hamiltonianus).


Yoshino.


Yoshino, výhled z restaurace Nishizawaya, Hlohyně (Pyracantha).


Yoshino, výhled z restaurace Nishizawaya, Žlutodřev (Zanthoxylum).


Yoshino, restaurace Nishizawaya.


Yoshino, restaurace Nishizawaya.


Yoshino, restaurace Nishizawaya.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, svatyně Yoshimizu Jinja.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino, chrám Kimpusen-ji.


Yoshino.


Cesta vlakem z Yoshina do Ósaky.


Cesta vlakem z Yoshina do Ósaky.


Ósaka.


Ósaka.


Ósaka, AI-information.


Ósaka, bezkontaktní turniket.


Kyoto.


Kyoto, večeře.


Kyoto, večeře.


Kyoto, večeře.

Odkazy