Hry v přírodě

Australská stíhací jízda

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: provazy, šátky

Doba trvání: 50 minut

Na rovné ploše vyznačíme čtverec o straně 4 - 6 metrů, do vrcholů umístíme např. kameny, nad středem každé strany natáhneme zhruba ve výši kolen provázek, který upevníme na dvou kolících. Do rohů čtverce se postaví čtyři hráči a jízda začíná. Hráči se v hlubokém předklonu třikrát otočí na místě, přeběhnou v určitém po vyznačené straně čtverce, přičemž musí podlézt napnutý provázek, třikrát se na místě otočí,... Dostihnou-li jezdce před sebou, vyřadí ho dotykem ze hry. Po předběžném upozornění je možné jednou během hry změnit směr jízdy.

Azimuty

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: busoly, čtvrtky a azimuty

Doba trvání: vhodné do 30 minut

Všichni hráči obdrží busoly a vysvětlí se jim jejich použití. Od startu na další stanoviště je udán azimut (může být uvedena i vzdálenost). Úkolem hráče je stanoviště najít a pokračovat podle údajů na něm uvedených. Měří se přesnost dojití k cíli a dosažený čas. Vzdálenost mezi stanovišti je vhodná v rozmezí 100 - 300 metrů, trať může tvořit ovál či jakési kolečko s cílem blízko startu. Po 1 - 2 hodinách je vhodné hledat ztracené hráče.

Belhavá

Počet hráčů: družstva

Pomůcky: šátky

Doba trvání: 50 minut

Na louce vytvoříme družstva a uvnitř těchto družstev dvojice. Každé dvojici svážeme vnitřní nohy k sobě šátkem. Na znamení vyskáče první dvojice z družstva, obskáče mety před sebou a vrací se zpět do družstva, kde dá znamení druhé dvojici v družstvu atd. Zvítězí to družstvo, které se dříve vystřídá.

Bitva na šachovnici

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: dřevo, nebo křída

Doba trvání: 90 minut

Nakreslete si několik stejně velkých polí. V tělocvičně křídou, venku na zem kouskem dřeva. Pole leží za sebou a vedle sebe, asi jako na šachovnici. Všichni hráči vstoupí do prvního pole a na dané znamení se snaží jeden druhého vytlačit do předem domluveného pole. Ten, kterému se podaří zůstat poslední v prvním poli, je vítězem prvního kola. Potom se tento postup opakuje ve všech ostatních polích. Každé kolo zanechává za sebou jednoho vítěze. Na závěr je možno uspořádat vylučovací kolo vítězů.

Blbárna

Počet hráčů: libovolný, 2 družstva

Pomůcky: kolík

Doba trvání: do 30 minut

Nenáročná a velice úspěšná hra. Hráči se rozdělí do dvou družstev a seřadí se za sebou. Před každým družstvem je ve vzdálenosti asi 10 - 15 metrů zatlučen do země kolík, který vyčnívá asi 25 - 30 cm. Na pokyn rozhodčího vybíhá z každého družstva jeden hráč, dobíhá ke kolíku, uchopí ho oběma rukama a co nejrychleji absolvuje 10 oběhů kolíku v předklonu. Po skončení desátého oběhu se narovná a vrací co nejrychleji zpátky. V okamžiku, kdy se dotkne dalšího hráče ve svém družstvu, jeho úloha skončila a zařazuje se na konec družstva. Vybíhá další hráč. Vítězí družstvo, které dříve absolvovalo běh i otáčení. Pokud se nám nechce zatloukat kolíky, lze hráče přimět k modifikované poloze. Hráč se předkloní s hlavou ke kolenům udělá sloní chobot (jednou rukou se chytí za nos, druhou provlékne) a rozhodčí jej desetkrát otočí. Výhodné je také potom něco sebrat a donést dalšímu hráči.

Blokáda

Počet hráčů: nad 15

Pomůcky: 4 x 30 lístků (4 různé barvy), vyznačení přístavů

Doba trvání: do 2 hodin

V zalesněném, členitém a nepřehledném terénu vyznačíme 4 stanoviště - "přístavy", vzdálené do sebe maximálně 400 metrů. Připravíme zboží, které bude mezi přístavy přepravováno: 4 x 30 lístků ve 4 barvách, přičemž v každé barvě přestavuje vždy NAFTU, RUDU. Navíc má každý druh zboží tři cenové relace, označené na lístcích číslem 1, 2, 3. Máme tedy k dispozici např. 2 x červené pšenice - 1, 2 x červená pšenice - 2, 2x červená pšenice - 3. Lístky s dvojkou mají stejnou cenu jako dva s jedničkou atd. Hráči jsou rozděleni takto : dva představují piráty, zbytek je rozdělen na obchodní a válečnou (křižníky) flotilu. Obchodní lodě se dále dělí na 4 skupiny podle mateřských přístavů, v jejichž čele stojí velitelé. Ti po celou dobu hry zůstávají v přístavu a takticky rozdělují zboží svým lodím. Ze zásoby 30 lístků vydá velitel každé své lodi jeden lístek se zbožím takového druhu a hodnoty, jaké uzná za vhodné. Naložená loď může zamířit do kteréhokoliv přístavu, přičemž jí hrozí nebezpečí oloupení jak ze strany křižníků, tak ze strany pirátů. Pokud šťastně dopluje, složí náklad a dostane nový. Velitelé přístavu přejímají zboží z lodí, které v bezpečí přístavu zakotvily, a odplouvajícím vydávají lístky své barvy. Pokud je již nemají, mohou dát do oběhu znovu lístky cizích barev, které sem byly dopraveny, přičemž se podepíší na prázdnou stranu. Tím nabývá přepravované zboží dvojnásobné hodnoty. Pokud velitel přístavu zahlédne v blízkosti křižník, má právo přivolat ho jménem a zabavit zboží té barvy, která byla z jeho přístavu na začátku hry odesílána. Křižníky se mohou pohybovat po celé ploše s výjimkou přístavů a blízkého okolí (cca 10 metrů), kde by mohly být zasaženy pobřežní obranou. Jejich velitel se na rozdíl od velitele obchodních lodí může pohybovat po celé trati a je navíc nedotknutelný, (tzn. piráti ho nemohou oloupit). Křižníky se snaží zadržet na trati některou obchodní loď (dotykem ruky), a vzít jí přepravovaný náklad. Stejné právo náleží i veliteli válečné flotily (ten navíc zvolí příhodné místo,které bude sloužit jako přístav jeho lodím). Velitelé přístavů proto určují strategii plavby a nakládání zboží různých hodnot podle pozice křižníků a pirátů na trati, o níž získávají informace od svých lodí. Piráti jsou postrachem všech. Pohybují se po celé ploše s výjimkou přístavů, ale v jejich blízkosti nemohou být zneškodnění. Dotykem ruky mohou připravit obchodní lodi i křižníky o veškeré zboží. Po ukončení hry se provádí bilance přepravovaného zboží takto:

 • Zboží, které se bezpečně dostalo do jiného přístavu, má hodnotu, která je na něm vyznačená číslem
 • Zboží převezené dvakrát má dvojnásobnou cenu
 • Zboží, které po ukončení hry zůstalo na palubě obchodní lodi, se nezapočítává, stejně jako to, které neopustilo velitele přístavu

Vítězství si odnáší obchodní flotila jen v tom případě, že bilance je 2 : 1 v její prospěch; tzn. že lodě převezly dvakrát více zboží, než jim bylo zabaveno. Při delší době hry než 2 hodiny se hra stává statickou a nezajímavou.

Bludička

Počet hráčů: neomezený

Pomůcky: baterka

Doba trvání: do 1 hodiny

Hraje se v terénu po setmění. Hráč představující bludičku má v ruce baterku a rozsvítí ji teprve v určité vzdálenosti od ostatních hráčů - lovců. Ti pak vyráží za světlem a snaží se bludičku chytit. Bludička však světlo po 3 sekundách zhasíná a prchá pryč potmě. Čas od času (asi po 1 - 2 minutách) musí bludička vždy bliknout. Lov pokračuje až do chycení bludičky, vypršení časového limitu či rozednění.

Boccio

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: 2 x 4 nebo 2 x 8 dřevěných koulí (polovina barevně odlišena od druhé), 1 menší koule výrazně barevná a odlišná od ostatních

Doba trvání: 60 minut

Vylosuje se družstvo které hází první hod základní koulí (malá). Hráči obou družstev se navzájem střídají v hodech svých 4 nebo 8 koulí. Soupeřovu kouli je možné vlastním hodem odrazit. Každá koule, která je blíž základní kouli, než některá ze soupeřových, se počítá za 1 bod. Ten hráč, který v dané hře zvítězil, má právo v další hře hodit základní koulí. Hraje se na předem dohodnutý počet bodů. Koule se hází spodním obloukem.

Boj o totem

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: totem nebo předmět jej nahrazující

Doba trvání: do 1 hodiny

Na louce je vyznačen kruh, kolem kterého se rozestaví obránci. Do středu kruhu položíme totem, nebo předmět, který jej nahrazuje. Ve vzdálenosti asi 20 metrů od totemu určíme metu, která bude sloužit k oživování lapených útočníků. Útočníků i obránců by měl být stejný počet. Obránci mohou vybíhat maximálně 2 metry od kruhové hranice do vnějšího prostoru, kde mohou dotykem zajímat útočníky. Každý útočník vyřazený dotykem obránce běží k metě, a zde vyčká tak dlouho, dokud nepřiběhne další vyřazený. Hra může být časově omezena, nebo může končit dotykem nebo odnesením totemu. Odnesení totemu je komplikováno nutností proniknout kruhem obránců i zpátky. Lze počítat také pouze dotyky totemu (dotyk totemu je 1 bod). Role útočníků a obránců je vhodné prostřídat.

Co do přírody nepatří

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: předměty nepatřící do přírody

Doba trvání: do 30 minut

Na lesní cestě v úseku asi 80 metrů umístíme předměty, které do přírody nepatří - např. hřebík, mince, papír, plechovka, hřeben atp. Hráči si připraví tužku a papír a rozdělí se případně do skupin. Pak jeden po druhém vybíhají na cestu, kterou musí absolvovat mírným poklusem a po návratu zaznamenat, které předměty "objevili". Za každý správně zaznamenaný předmět se počítá 1 bod. Za rychlost je možné připočítat bonifikaci. Při přípravě i hodnocení je důležité nezapomenout na ty předměty, které jsou již podle stezky rozmístěny bez našeho přičinění (kamna, plechovky, láhve, hadry atd..). Důležité je po hře opět všechny námi rozmístěné předměty, popř. i další posbírat a nenechat v lese.

Co les dal

Počet hráčů: libovolný, družstva nebo jedinci

Pomůcky: kotlík, zápalky, škrkátka, sekeru, kus masa, atd.

Doba trvání: do 2 hodin

Družstva dostanou kotlík, 3 zápalky, škrtátko, sekeru, kousek masa atd. Soutěží se o nejbohatší tabuli. Hodnotí se množství chodů, chutnost a splnění časového limitu.

Deset kroků do neznáma

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: 50 minut

Jeden z hráčů má zavázané oči. Někdo jím třikrát otočí, aby ztratil orientaci. Při třetím otočení se hráči otočí jedním směrem a rozběhnou. Jakmile však nevidící hráč zavolá STÁT, musí se zastavit a už se nikdo nesmí ani pohnout. Nevidící pak udělá zvoleným směrem deset kroků. Pak i on musí zůstat stát, ale snaží se dotknout některého z hráčů. Podaří-li se mu to, vymění si s ním místo a hraje se znovu.

Deset oblázků

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kamínky

Doba trvání: 45 minut

Na trávníku, cestě, v lese apod. vyznačíme kruh o průměru 1 metr. Ve vzdálenosti asi 5 metrů od kruhu uděláme odhadovou čáru. První soutěžící hází jeden oblázek za druhým do naznačeného kruhu. Za oblázek, který zůstane ležet v kruhu, obdrží hráč dva body, za oblázek, který zasáhne cíl, ale odskočí mimo kruh jeden bod.

Džungle

Počet hráčů: skupinky

Pomůcky: barevné krepáky nebo jiné pásky

Doba trvání: 45 minut

Skupinky hráčů jsou barevně označeny páskou na rukávech. Jedni jsou na jedné straně určeného prostoru, např. bílí a červení a druzí na druhé straně prostoru modří a zelení. Na dané znamení začíná lov, bílí loví zelené a obráceně. Ulovený je ten, komu byla stržena páska. Kdo opustí hrací prostor, vypadává ze hry. Zvítězí ta skupina, která zachrání nejvíce pásek.

Finská stezka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: podle trati - horolezecká lana, karabiny, úvazky, atd.

Doba trvání: do 2 hodin

Pro tento závod je podmínkou vysoce členitá trať lesem, vodou, skalami atd. Jednotlivé překážky i délku trati je nutné terénu přizpůsobit. Použít se dá např. lanová lávka, přeskok rokle o tyči, šplh na strom, skok z něj, skok do vody z výšky, slaňování, výstup po skále, plavání, jízda lanovkou, chůze na chůdách atd. Jednotlivci startují ve 3 - 5 minutových intervalech buď sami za sebe, nebo jako členové štafet 4 - 5 členných družstev. Za vynechanou překážku se přidává trestný čas. Vítězem je běžec nebo družstvo s nejkratším časem.

Gonio

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: různé píšťalky, šátky

Doba trvání: 60 minut

Gonio je stanice, která navádí radiotelegrafickým signálem letadlo ve tmě a v mlze. Ve hře soutěží v navedení na letiště v mlze dvě nebo více dvojic. Jeden hráč z dvojice představuje letadlo, druhý Gonio. Gonio má píšťalku a vždy asi po 5 sekundách vysílá krátkým hvizdem signál. Hráč - letadlo - má zavázané oči a podle signálů se snaží přiletět na letiště, tj. položit ruku na hlavu svého Gonia. Signály se vysílají různými druhy píšťalek, aby se letadla navzájem nepletla. Vítězí dvojice, jejíž letadlo dříve dosáhne letiště.

Hoganův závod

Počet hráčů: libovolný - smíšené dvojice

Pomůcky: na vyznačení tratě

Doba trvání: cca 1 – 1,5 hod.

Tento mírně surový závod vyžaduje pokud možno koedukované (smíšené) dvojice a bezpečnou trať o délce 5 - 6 kilometrů. Soutěžící dvojice závodníků musí vyznačenou trať absolvovat co nejrychleji a to stále pohromadě (drží se za ruku, nebo jsou za jednu ruku k sobě přivázání šátkem) a pozadu. Dvojice se nesmí obracet a zastavovat, pouštět nebo rozvazovat. Za otáčení se bokem po směru tratě je diskvalifikace. Je dovoleno střídat běh a chůzi. Na trať je vhodné umístit několik kontrol poctivosti průběhu.

Chůdy

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: chůdy

Doba trvání: 60 minut

Soutěží družstva - úkoly mohou mít množství variant, jako vyrobit chůdy, přijetí na nich určitou vzdálenost, absolvovat slalom nebo překážkovou dráhu, chůze do kopce, přes potok apod.

Kamenný holub

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: větší a menší kameny

Doba trvání: 45 minut

Utvoříme dvojice. Jeden z dvojice vyhodí větší kámen do vzduchu a druhý z dvojice se snaží tento kámen (holuba) menším kamenem sestřelit. V dvojici se vystřídáme. Vítězí ten, kdo holuba sestřelí, nebo ten, kdo z pěti pokusů holuba sestřelí víckrát.

Kdo to dokáže?

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: překážky v lese

Doba trvání: 60 minut

V lese nebo na louce vyhledáme překážky, které jsou stupňovitě za sebou. Pokácené stromy, pařezy, keře atd. Hráči se tyto překážky snaží přeskočit (snožmo nebo jednonož), aniž by se jich dotkli. Za každý dotek je trestný bod. Vyhrává ten, kdo má kratší čas a méně trestných bodů.

Kradači a kradeníci

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: baterky, cedulky s čísly

Doba trvání: 90 minut.

Hráče rozdělíme do dvou družstev - na kradače a kradeníky. Všichni mají baterky a na zádech trojmístné číslo. Jsou vypuštěni do lesa a jejich úkolem je najít hromadu nuggetů a po jednom je odnosit na místo, které si sami označí. Protihráči je mohou zajmout přečtením jejich čísla, vedoucí pak zajatce na určeném místě hlídá 2 minuty, poté mu vymění číslo a vypustí ho zpět do hry. Vítězí ten, kdo za hodinu odnese víc nuggetů.

Na motýly

Počet hráčů: 10 - 15 hráčů

Pomůcky: barevné kartičky (A6)

Doba trvání: 60 minut

Na hustě zalesněném svahu nebo jiné špatně přehledné ploše (asi 150 krát 150 m) rozmístíme barevné kartičky. Plocha, na níž jsou, představuje rezervaci, kam se hráči vydávají na lov vzácných motýlů (kartičky). Ne každý motýl má stejnou hodnotu: bílý je za jeden bod, žlutý za dva, modrý ze tři, hnědý za čtyři a zelený za pět bodů. Protože jsme však v rezervaci, může nás zpozorovat bdělý správce, který pak neukázněné návštěvníky pronásleduje až na hranice rezervace. Úlohu správce, který víceméně usměrňuje průběh celé hry, zastává obvykle instruktor nebo některý fyzicky zdatný hráč. Jestliže správce někoho chytí, získává okamžitě všechny jeho motýly a může je opět vypustit na svobodu.

Na radar

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: 40 minut

Vylosovanému hráči zavážete oči, čímž se stává radarem. Je mu povoleno běhat, zatímco vidící hráči smí jenom poskakovat. Nevidící má pomocníka, který ani neběhá ani neposkakuje. Stojí nebo sedí tak, aby měl přes hrající přehled a dává svému radaru pokyny, podle nichž se tento snaží některého z hráčů chytit. Podaří-li se mu to, stává se chycený radistou, pomocník radarem. Úspěšný radar se pak připojí k ostatním hráčům.

Na sochaře

Počet hráčů: družstva

Pomůcky: podle fantazie

Doba trvání: do 2 hodin

Družstva mají za úkol ve stanoveném čase postavit sněhuláka podle své fantazie. Musí však dodržet stanovenou velikost.

Paraple

Počet hráčů: libovolný, na 2 - 3 družstva

Pomůcky: deštník nebo lépe zahradní slunečník pro každé družstvo

Doba trvání: cca 1 - 1,5 hod.

Jde o prostý přespolní běh, lezení po skalách, sutí, plavání a brodění vodních toků ve družstvech a to s deštníkem či parapletem. Vhodné je vést trasu i obydlenými místy. Trať by měla být dostatečně dlouhá (6 - 10 km) a deštník (paraple) musí být stále otevřený.

Past

Počet hráčů: nad 10

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 0,5 – 1,5 hod.

Noční hra na motivy události z doby honu na indiány, kdy byly indiánské kmeny zaháněny ze svého území do rezervací. Jeden z těchto kmenů z vymezeného území uprchl, byl stíhán vojskem a obklíčen. Na kraj však přišla hustě mlha poté hned tma. Velitel vojáků proto odložil rozhodující útok na ráno. Byl si zcela jist, že obklíčený kmen nemůže uniknout. Když se však ráno zvedla mlha, byla past prázdná, po indiánech se jakoby slehla zem. Hráči se rozdělí na dvě poloviny, jedna se snaží za tmy druhou "pochytat" při útěku z lesa. Hraje se na tři kola. Vyhrává ta skupina, která zachytí více utíkajících soupeřů.

Petrachtace

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 4 hodiny až dva dny

Vylosujeme dvojice, které mají za úkol splnit v daném časovém limitu tyto úkoly:

 • Dostat se jakýmkoliv způsobem do určené obce (12 - 15 km od místa, kde jsme), zjistit její historii
 • Donést potvrzení o tom, že dostali oběd (nebo večeři či nocleh) zdarma, aniž o to požádali
 • Donést živé zvíře, plavidlo, večerní oblek
 • Donést největší vejce, houbu, rybu

Po návratu účastníků bývá petrachtační burza - předvádění výsledků úsilí a vyprávění zážitků. Starší chlapecké účastníky můžeme vypouštět i jednotlivě.

Pralidi

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: přírodniny, kůra, laso, oštěp, luk

Doba trvání: 6 hodin

Jedná se o volně koncipovaný půlden - družstva soutěží o nejhezčí model oděvu z přírodnin, o nejpevnější boty z kůry, ulovení zvířete lasem, v hodu oštěpem, střelbě lukem a překonání opičí dráhy.

Prohazování kruhu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kruh na provázku

Doba trvání: 45 minut

Kruh pověsíme na větev tak, aby se jím dalo prohazovat. Do tohoto kruhu se potom trefujeme různým přírodním materiálem - šiška, kámen, klacek. Komu se podaří prohodit šišku kruhem, získává bod. Kruh můžeme zvětšovat, zmenšovat nebo měnit vzdálenosti odhodové čáry, rozhoupat atd.

Proskoč kruh!

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kruh, lano

Doba trvání: 45 minutv

Na větev připevníme lano a do přiměřené vzdálenosti ve směru zhoupnutí zavěsíme na motouz kruh zhotovený z větve vhodného stromu. Hráč naskočí na lano, zhoupne se a jeho snahou je proskočit zavěšeným kruhem na konci zhoupnutí, aniž by se tohoto kruhu dotkl.

Přetahování lana

Počet hráčů: sudý počet

Pomůcky: lano

Doba trvání: 20 minut

Dvě družstva stojí v řadách, obě vzdálena asi deset metrů od lana, které mají mezi sebou na zemi. Na dané znamení se k němu všichni rozběhnou. Obě družstva se snaží lano uchopit a odnést na své výchozí místo. Podaří-li se uchopit oběma družstvům lano současně, nastane přetahování. Vítězí družstvo, které se dříve vrátí s lanem na svoje místo, podmínkou je však, aby se všichni členové družstva lana drželi. Hru lze ztížit tak, že družstva vybíhají z různých postavení, např. sedí nebo leží na zemi, klečí apod.

Přetahování v kruhu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lano

Doba trvání: 20 minut

Svažte lano tak, aby bylo na koncích spojeno, a položte je na zem do kruhu. Potom okolo něho nakreslete kruh s průměrem asi o metr větším než je kruh lana. Mezi lano a nakreslený kruh se postaví přiměřený počet hráčů. Na dané znamení uchopí všichni lano a snaží se dostat ven z kresleného kruhu. První, komu se to podaří je vítězem.

Pucro

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lampióny

Doba trvání: 60 minut

Jedná se o půlnoční cross po trase vyznačené lampióny. Nejlepší je nerovný členitý terén v lese. Vítězí nejrychlejší.

Sázka na pětku

Počet hráčů: libovolný nad 6

Pomůcky: zajišťují si hráči sami, text ke hře

Doba trvání: podle složitosti úkolu - půlden až den

Účastníci hry dostanou dva dny před hrou text, podle něhož si připraví potřeby. Start pak začíná splněním nějakého intelektuálně náročného úkolu - vypočtení příkladu, překlad textu, luštění šifry a podobně. Pak následují vlastní úkoly hry a zjišťuje se doba, za kterou byly tyto úkoly provedeny. Příklad úkolů:

 • Vyrobit tři desetimetrové stožáry
 • Vyrobit tři totemy (useknout, vyřezat, nabarvit...)
 • Přinést 20 galonů vody na vzdálenost l km
 • Sehnat dvacetihaléř, doběhnout k nejbližší železniční trati a nechat dvacetník přejet vlakem
 • Nasekat kmeny, zhotovit vor a přeplavit na něm jezero, rybník (vor se může koupit za dvě hodiny času od družstva, které se už přeplavilo).

Sázka a napětí hry spočívá v tom, že jeden úkol nemusí dělat, ale který to je, se hráči dozvědí až po vylosování na konci hry. Každá skupina mohla jeden z úkolů vynechat, ale pokud se na konci objeví, že vynechala povinný úkol, je diskvalifikována. Pokud se strefila do všech čtyř povinných nebo splnila všechny, měří se čas. Tým s kratším časem je pochopitelně lepší. Příklad sázky: může se uzavřít v průběhu hry - např. nemusí se dělat poslední úkol.

Seber kamínek

Počet hráčů: libovolný, 2 družstva

Pomůcky: kamínky

Doba trvání: do 30 minut

Vyhledáme vhodný pařez, raději vyšší, o průměru 10 - 15 cm. Ve vzdálenosti 20 kroků od pařezu vyznačíme dvě startovní čáry. Hráči se rozdělí na dvě stejně početná družstva, v každém družstvu se rozpočítají a postaví se v zástupu na start. Vedoucí položí doprostřed pařezu kamínek a vyvolá některé z čísel, jimiž jsou hráči označení. Na tuto výzvu vyběhnou z družstva vyvolaná čísla. Každý z nich běží k pařezu a snaží se sebrat kamínek dříve, než to učiní jeho protivník. Nezávisle na tom, kdo kamínek sebere, oba hráči se ihned obrátí a aniž by oběhli pařez, snaží se co nejdříve zaujmout místo ve svém družstvu. Hráč, který sebere kamínek, získává svému družstvu 2 body. Jeden bod získá družstvo, jehož hráč se dříve vrátí na své místo. Před začátkem soutěže upozorní vedoucí hráče na to, že všichni musí běhat tak, aby pařez byl neustále po jejich pravé straně, poruší-li některý z hráčů toto pravidlo, dostane jeho družstvo tři trestné body. Hru kontroluje rozhodčí a dva pomocníci, kteří stojí u družstev. V okamžiku, kdy hráč po dokončení běhu zaujme své místo v zástupu, oznámí pomocník hlasitě: Hotovo! Vedoucí vyvolává dvojice na přeskáčku a pokaždé položí na pařez nový kamínek. Ve hře musí absolvovat běh všechny dvojice. Je-li málo hráčů, může vedoucí některá čísla vyvolat dvakrát. Vítězí to družstvo, které získá největší počet bodů.

Siamská dvojčata

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Každý závodník z družstva uchopí hráče stojícího před ním za zdviženou pravou nohu a položí mu levou ruku na rameno. Na povel družstvo vyběhne. Během cesty k cíli se nesmí družstvo nijak uvolnit. Zpátky mohou běžet stejným způsobem nebo volně, popřípadě v nějaké jiné kombinaci. Družstvo, které je na výchozí čáře dříve, vyhrává. Pokud se družstvo průběhu běhu k cíli (metě) rozdělí, musí se libovolně vrátit na start a začít znovu. Čas mezitím stále běží. Pro vítězství je vhodné, pokud první z každého družstva dává povel ke skákání. Družstvo se pohybuje rychleji velkými skoky vpřed.

Skákaná po pařezech

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pařezy

Doba trvání: 45 minut

V lese nebo na pasece najdeme pařezy s větší plochou, různě od sebe vzdálené. Hráči budou skákat z jednoho pařezu na druhý. Vzdálenost mezi nimi se bude zvětšovat. Zvítězí ten, komu se podaří přeskočit na pařez nejdále vzdálený a po doskoku se na něm udrží, aniž by se dotkl země. V případě, že nenajdeme vhodné pařezy, můžeme použít kameny, cihly, tvárnice atd.

Softball

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: kožený míček a dřevěné pálky na softball

Doba trvání: 120 minut

Je to hra vycházející ze základních lidských pohybových schopností - běhání a házení. Je ovšem také velice náročná na postřeh, paměť a rychlou reakci a klade důraz na zodpovědnost jedince ke kolektivu. Jedna chyba ve fotbale může znamenat branku, v softballe může znamenat čtyři body a ty se pak těžko dohání. Hřiště je vnitřek pravoúhlé kruhové výseče o délce ramen 60 m. Hrají družstva po 9 hráčích - na pálce (v útoku) a v poli (v obraně). Úlohy si družstva vymění celkem sedmkrát. Po odpálení získá pálkař pro své družstvo bod, když se mu podaří oběhnout čtverec. Hráči v poli se mu v tom snaží zabránit několika způsoby:

 • Chytí odpálený míč ve vzduchu. Pálkař je autován, ostatní se vrátí na svou metu, je možné vyřadit hráče dřív, než k ní doběhne hráč, který se vrací.
 • Dopraví míček na první metu dříve, než k ní doběhne pálkař.
 • Dotknou se pálkaře míčkem, pevně drženým v ruce, když běží mezi metami.
 • Při nuceném postupu totéž jako u bodu 2 na druhé, třetí nebo čtvrté metě, je-li meta před běžcem obsazená.

Jsou-li vyřazeni 3 pálkaři - běžci (3 auty), nastává směna. Hra začíná nadhozem, pálkař odpaluje na 4. (domácí) metě. Nadhazovač může zkazit 3 nadhozy, pálkař 2 odpaly. Při pálkařově plném stavu se míček, který dopadne mimo výseč, počítá jako špatný.

Správce rezervace

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: 17 čtvrtek, připínáčky, hráči hodinky a tužku

Doba trvání: do l hodiny

Hra procvičuje paměť a orientaci v terénu. Ten by měl být zarostlý a členitý, o rozloze cca 6000 m2. Každý účastník je v roli správce rezervace muflonů, která byla přepadena smečkou vlků. Hrozí pochopitelně nebezpečí vyhubení muflonů vlky. Úkolem správce je v co nejkratší době sehnat všechny muflony a likvidovat vlky. K tomu účelu jsou v terénu rozmístěny čtvrtky s označením M (mufloni) a V (vlci), přičemž véčka jsou opatřena pořadovými čísly. Čtvrtky by měly být umístěny tak, aby nebyly snadno k nalezení. Všichni startující mají s sebou tužku a hodinky. Mají objevit všechny čtvrtky M i V : v případě muflonů půjde jen o jejich "sehnání do houfu", tj. o udání celkového předpokládaného počtu umístěných čtvrtek; co se týče vlků, jde pochopitelně o jejich "zneškodnění" - na véčka se každý podepíše a zaznamená čas. "Odstřel" vlků je možné provádět jen podle pořadí, ve kterém přibíhají, tj. podle pořadových čísel. Zapsaný čas slouží ke kontrole. Vyhrává ten, kdo v nejkratším čase zachrání největší počet muflonů a zastřelí nejvíce vlků. Za každého neobjeveného vlka nebo muflona se přičítá ztrátový čas. Doporučení: Nejoptimálnější počet je 8 muflonů a 9 vlků.

Sraz hradbu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: plechovky, tenisák

Doba trvání: 45 minut

Z plechovek postavíme hráz (plechovky vedle sebe), kterou hráči sráží. Kolik hodů potřebují ke sražení plechovek, tolik dostanou trestných bodů. V případě shodného počtu bodů u několika hráčů budou tito hráči rozhazovat, tzn. soutěžit ještě jednou v hodu na menší počet plechovek.

Stahování hada

Počet hráčů: několik družstev s libovolným počtem hráčů

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Rozestup v družstvech na předpažení. Hráči se na povel "Připravit" předkloní a každý dá pravou ruku skrze nohy hráči, který je za ním. Ten ji uchopí svou levicí a pravici opět podá za sebe. Na povel "Teď" začne celý zástup couvat, poslední si lehne celou délkou těla na záda a postupně si tak lehnou všichni hráči, až celé družstvo leží v přímce, kolena těsně u hlavy spoluhráče. Nohy jsou napjaty při těle druhého, špičky přihnutý dovnitř. Poslední si lehá hráč, který stál v čele zástupu. Sotva dolehl, hned se zase zvedá a postupuje rozkročmo dopředu. Za ním se zdvihají i ostatní. Když se zdvihne poslední, vykřikne - "Hotovo", družstvo se pustí a všichni běží k vytyčenému cíli. Při lehání i vztyku se nikdo nesmí pustit a družstvo musí zůstat až do výkřiku "hotovo" spojeno. Pustí-li se někdo, musí znovu zaujmout polohu, jakou měl před puštěním a ostatní se musí k němu vrátit. Až si tuto hru trochu osvojíte, můžete si pravidla upravit tak, že družstvo může zůstat spojeno i při dobíhání k cíli.

Střelba na věž

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kameny

Doba trvání: 45 minut

Z několika kamenů postavíme několikapatrovou věž na vyvýšeném místě. Pak na ni z určité vzdálenosti zahájíme palbu. Kdo věž zasáhne, získává tolik bodů, kolik pater srazil. Soutěžíme do získání určitého počtu bodů.

Šiškovnost

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: smrkové šišky

Doba trvání: 45 minut

Jedná se opět o soutěž jednotlivců a úkolem je v určitém limitu přeseknout co největší počet šišek.

Špaček

Počet hráčů: dvě družstva po 5 - 10 lidech

Pomůcky: dřevěný, pestře barevný špalek, oplechovaná pálka, prkýnko

Doba trvání: do 120 minut

Je to stará lidová hra, velmi jednoduchá a pochopitelná a přitom velmi dramatická. Hraje se na hřišti tvaru kruhové výseče s pravým úhlem a s délkou ramen 100 - 140 m. Ve vrcholu úhlu je do země zabudovaná cihla a před ní je vyhlouben podélný žlábek. Čára je čtvrt kružnice o poloměru 5 m. Ke hře je potřeba špaček, pálka a prkýnko. Na začátku se pólaři rozestoupí na čáře. První pálkař položí špačka napříč přes žlábek a držadlem pálky ho vyhodí co nejdále do výseče před sebe. Když pólaři špačka chytí, mají 10 bodů. Když nechytí, hra pokračuje dál. Pálkař položí špačka na cihlu, sekne ho pálkou do zadečku a odpálkuje co nejdál. Má 3 pokusy. Pokud se mu první a druhý podaří, podloží si špačka prkýnkem a pálí podruhé (potřetí). Jeho družstvo získá tolik bodů, kolik metrů špaček uletí. Chytí-li však špačka pólaři, pálkařům se výkon anuluje. Až se vystřídají všichni, vymění si místo s pólaři. Hraje se na předem dohodnutý počet výměn.

Tapinův závod

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: blok, tužka, asi 10 lístků a kamenů

Doba trvání: podle počtu hráčů, do 30 minut

Nenáročný závod jednotlivců s časem a pamětí. Hraje se na jakékoliv rovinaté ploše, např. louce, hřišti. Na trati je rozloženo 10 kamenů, které jsou od sebe vzdáleny 3 - 5 metrů. Pod každým leží lístek s dvoumístným číslem, obrácený popsanou stranou k zemi. Na konci tohoto 30 - 50 metrového úseku je blok a tužka. Běžec má za úkol proběhnout trať, nahlédnout pod všech deset kamenů a snažit se zapamatovat si spatřená čísla, a to pokud možno v pořadí, jak šla za sebou. Po doběhnutí zapíše vše do bloku. Vítězí běžec s nejlepší pamětí a časem. Vhodné je na trať vypustit jednoho hráče a až po jeho doběhnutí dalšího. Zamezí se tak možnosti opisování a zmatku v měření času v cíli. Výhodné je požadovat bezchybný záznam čísel v jejich pořadí a až po jejich správném napsání měřit konečný čas.

Terénní kritérium

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: různobarevné fáborky

Doba trvání: 30 - 45 minut

Po neschůdných cestách v divokém terénu umístíme na vymezeném území barevné fáborky. S výhodou lze využít strží, skal, šípkových houští, jezírek, potoků, bažin, stromů atd. Úkolem soutěžících je přinést ve stanoveném nebo co nejkratším čase co nejvíc fáborků. Podle složitosti získání fáborků lze také odstupňovat jejich hodnotu a vyjádřit ji různými barvami.

Ústup

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: šátky a provazy

Doba trvání: 90 minut

Hrají dvě armády, jedna je dobře vyzbrojená a vystrojená na zimu, hráči si tedy obléknou na sebe veškeré šatstvo, které mají s sebou na akci. Navíc mají hráči A svázané nohy u kolen, hráči B u kotníků. Druhá armáda je zbídačená, hráči si obnaží libovolnou polovinu těla (trenýrky však zůstávají). Hráči C jsou slepí (mají oči zavázané šátkem). Hráči D jdou o berli, jednu nohu vůbec nepoužívají. Po celou dobu hry se drží dvojice A - B a C - D za ruce. Armády proti sobě postupují od protilehlých hranic vyznačeného území. Druhá armáda (C - D) se snaží projít, první (A - B) je zatýká.

Vejce a já

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: syrová vajíčka, zápalky

Doba trvání: 30 minut

Úkolem hráčů je co nejrychleji uvařit vajíčka a to tak, aby se vařilo 3 metry nad zemí.

Velká pardubická

Počet hráčů: libovolný, alespoň 8

Pomůcky: otázky a odpovědi

Doba trvání: do 30 sekund

Hráči se rozdělí na jezdce a koně. V případě malého počtu hráčů v jednom družstvu hráči nejdříve dělají koně a pak jezdce, takže hráč jezdec se dále stává koněm pro dalšího hráče. Hra začíná tím, že jezdec vyskočí na koně, který jej odveze do vzdálenosti asi 20 metrů k určené metě. Tam jezdec seskočí a běží k rozhodčímu, který je od mety vzdálen několik metrů. Vyzvedne si u něj otázku, na kterou musí okamžitě odpovědět. V případě že odpoví a rozhodčí jeho odpověď uzná, vrací se ke svému koni, vyskočí na něj a koňmo se vrací ke svému družstvu, aby předal štafetu dalšímu jezdci. V případě že neodpoví správně, nebo rozhodčí jeho odpověď neuzná, může se poradit s koněm. Kůň však nesmí mluvit, může pouze kývnutím nebo zavrtěním hlavou dát najevo svůj názor na odpověď. Jestliže ani on nezná správnou odpověď, vrací se jezdec na koni zpět ke svému družstvu, které mu může s odpovědí poradit. S odpovědí se znovu vrací k rozhodčímu. Jestliže ani tentokrát není odpověď správná, dostává družstvo po absolvování všech dalších otázek novou, stejně jako za každou další nezodpovězenou otázku. Vyhrává družstvo, které nejdříve odpoví, a všichni jeho členové se vrátili do výchozího postavení.

Vstávej, běží ti čas

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: cca l hodina

Jde o noční závod jednotlivců na pokud možno méně přehledné a dostatečně členité trati o délce 1 - 2 km. Ve dvou až tří minutových intervalech jsou spáči buzeni slovy: "Vstávej, rychle se oblékni, obuj, vezmi baterku a přijď za mnou. Začíná závod (hra), běží ti čas." Největší šanci na vítězství má ten, kdo je schopen se rychle probrat a překonat nepříjemný moment buzení. Čas totiž začíná běžet právě v okamžiku buzení. Kdo se nedostaví k vyzvednutí nezbytných informací do 10 minut, je buzen podruhé, po dalších 10 minutách potřetí vždy stejným způsobem, přičemž se vždy znovu začíná měřit čas. Venku je k dispozici mapka prostoru závodu se zakresleným kontrolním bodem, který by měl být umístěn na výrazném místě. Běžci je pak zabavena baterka a dostává úkol přinést kupón z kontrolního stanoviště. Závod pro něho končí odevzdáním kupónu v cíli.

Zálesáci

Počet hráčů: bez omezení

Pomůcky: zápalky, provázek, sekerky nebo nože pro hráče

Doba trvání: do 30 minut

Hráči dostanou sekerku nebo nůž, tři zápalky se škrtátkem. Ještě před zahájením soutěže si připraví v malých skupinkách ohniště a nad ním na dvou větvích natáhnou provázek ve výši asi 40 - 50 centimetrů nad zemí. Na znamení vybíhají do lesa, kde si co nejdříve musí nasbírat a připravit hraničku dřeva, tu musí na ohništi nejvíce třemi zápalkami zapálit a udržovat tak dlouho oheň, dokud se nepřepálí provázek. Když hráči nestačí první tři zápalky, může dostat další, ale za každou zápalku se mu připočítá l minuta. Tuto hru lze doplnit například o soutěž ve schopnosti připravit jednoduchý pokrm s využitím ohně a lesních plodů atd.

Závod stonožek

Počet hráčů: libovolný, alespoň 2 družstva

Pomůcky: pro každé družstvo lano

Doba trvání: do 30 minut

Všichni členové družstva uchopí lano, které probíhá mezi jejich nohama. Na dané znamení běží k předem vyznačenému cíli, který musí oběhnout, a poté se vrátí na výchozí postavení a zaujmou původní postoj. To družstvo, které to dokáže první, to zvítězilo. Běh lze různě ztížit - běh pozadu, se zavázanýma očima atd. Lano je vhodné poskytnout družstvu dostatečně krátké. Lano nesmí v průběhu běhu opustit prostor mezi nohama hráčů. Pokud se tak stane, vrací se družstvo na start (libovolně) a začíná znovu, přičemž čas mu stále běží.

Zlatá horečka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: ešusy, kamínky v alobalu, nebo jiná imitace nuggetů

Doba trvání: 90 minut

Soutěž jednotlivců. Na daný povel se všichni rozběhnou k vyznačenému úseku potoka, vyrobí si kolíky, zaberou klajmy a pomocí ešusů se snaží vyrýžovat co nejvíce zlata - kamínků v alobalu.

Zmatená stezka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papíry s čísly

Doba trvání: cca 30 - 45 minut

Na stromy či jiné body se připraví papíry s čísly. Jsou různě zpřeházené a těžko viditelné. Závodníci jsou seznámeni s prostorem, kde jsou čísla rozmístěna. Vytvoří se dvě až dři družstva, a každý člen družstva musí oběhnout čísla s dodržováním pořadí (např. 1 - 10). Měří se čas. Časy jednotlivců se sčítají pro družstvo. U každého čísla je tajná kontrola, která zapisuje příchody závodníků (časy), aby nemohlo dojít k porušení pravidel.

Znalci přírody

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír, tužka pro hráče

Doba trvání: podle počtu hráčů - do 30 minut

Na lesní cestě nebo pěšině uděláme předem několik úprav, kterými vytvoříme jevy, které se v přírodě nevyskytují. Např. borovicová šiška na dubu, záměna listí, na čerstvém pařezu mochomůrka, svázaná tráva do uzlů, atd. Poté jdou po pěšině jeden po druhém účastníci soutěže, kteří u sebe mají papír a tužku. Jejich úkolem je zaznamenat všechny nepřirozenosti, kterých si na stezce povšimli. Hodnotí se čas a postřeh. Vyhrává ten, kdo prošel pěšinou v nejkratším čase a zaznamenal nejvíce zvláštností. Je nutné stanovit za každý nenalezený jev trestný čas.