Hry v místnosti (N - Ž)

Na čáry

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír a tužka pro každého

Doba trvání: do 15 minut

Každý hráč má list papíru a tužku. Na dané znamení nakreslí každý na svůj papír libovolnou klikatou čáru a přidá list svému sousedu po pravé straně. Úkolem každého je doplnit čáru, kterou nakreslil jeho soused tak, aby vznikl obrázek, který něco představuje. Opět uspořádáme výstavu kreseb a vyhodnotíme nejlepší.

Na filmy

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Závodí spolu dvě skupiny. Aby se hra později nezdržovala, je vhodné, aby si každá skupinka připravila do zásoby několik názvů filmů. Začátečníkům doporučujeme, aby volili filmy hodně známé, v jejichž názvech nejsou cizí slova nebo vlastní jména. Když jsou obě skupiny připravené, vyšle jedna z nich svého zástupce k soupeřům, kteří mu pošeptají nebo napíší název některého z vybraných filmů. Hráč má minutu na rozmyšlenou. Pak se musí mlčky, bez jediného slova, pokusit název filmu jakýmkoliv způsobem předvést svým spoluhráčům, kteří nesmějí jen pasívně přihlížet - naopak, snaží se mu pomáhat tím, že ho zahrnují otázkami. (Je to český film, z kolika slov se skládá jeho název, předvádíš první slovo, je to podstatné jméno, má něco společného s létáním, je to pták ? atd.) Předvádějící musí na všechny otázky rychle reagovat a může si pomáhat nejrůznějšími způsoby. Skládá-li se název filmu z více slov, nejlépe začít u toho, které je pro název nejtypičtější. Závodí se tak, že předvádějící z obou skupin se střídají a časy se zapisují. Měří se od chvíle, kdy uplynula minuta na rozmyšlenou, až do okamžiku, kdy některý ze spoluhráčů předvádějícího vysloví název hádaného filmu. Vyhrává skupina s nejkratším časem.

Na lokty

Počet hráčů: libovolný, raději menší

Pomůcky: vybraných 10-12 předmětů

Doba trvání: do 30 minut

Hra cvičí paměť a hmat. Vedoucí hry ukáže několik předmětů (pro začátek stačí asi 12). Všichni hráči si pak sednou zády ke stolu, ohnou ruku a loket položí na stůl. Vedoucí jim pak klade předměty tak, aby je mohli loktem ohmatat. Hráč při akci nesmí předmět vidět. Po několikátém opakování této hry se věci již předem neukazují.

Na směšnou babu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 40 minut

Od hry na klasickou babu se příliš neliší. Baba se musí dotknout druhého hráče a tím mu tuto lichotku předat. Hráč, který ji získá, si musí rukou držet zasažené místo zásahu tak, abychom se všichni pobavili.

Na spisovatele

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro každého papír a tužka

Doba trvání: do 1 hodiny

Každý hráč má papír a tužku. Jeden nadiktuje řadu libovolných písmen, pět, šest, nejvýše deset. Čím víc písmen, tím je hra těžší. Všichni se pak snaží vytvořit větu, která se skládá ze slov, jež začínají danými písmeny, a to přesně tak, jak byla diktována. Kdo je první hotov, vykřikne: "Končím". Ten, kdo písmena diktoval, se hry rovněž zúčastní, avšak sám nesmí hru ukončit. Je-li hotov on první, musí počkat až do doby, kdy hru uzavře někdo jiný. To proto, že při diktování už mohl mít nějakou větu na mysli a byl by tím ve výhodě. Na povel: "Končím" musí všichni přestat psát. První přečte svou větu a napíše si tolik bodů, z kolika slov se věta skládá. Bylo-li diktováno pět písmen, píše si pět bodů (je samozřejmé, že věta se skládá z pěti slov). Ostatní si píší tolik bodů, kolik slov (pouze jdoucích za sebou) stačili napsat. V diktování písmen se hráči vystřídají a vyhrává ten, kdo má nejvíc bodů.

Na technology

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužka a papír pro každého hráče

Doba trvání: do 45 minut

Vedoucí hry jmenuje nějakou věc každodenní potřeby. Úkolem o- statních je napsat pokud možno co nejvíc prostředků, které byly použity k jeho výrobě. Vyhrává ten, kdo sestaví seznam co nej- přesnější. Je-li vysloveno třeba slovo zápalky, píší hrající všechny věci potřebné k jejich výrobě, od kácení stromů přes zpracování dřeva, síru a fosfor až po papír, který se používá na výrobu krabiček. Hru můžete hrát i jako závod dvou i více skupin.

Nádražák

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Lidé používají při vyjádření myšlenky rukou, mimiky obličeje, těla, očí, nesmí však mluvit. Hra je ukázkou toho, jak dochází v životě ke komolení informace. Přechází-li zpráva od jednoho k druhému ústně, dojde zákonitě k jejímu překroucení či obohacení, protože každý člověk má jiné vyjadřovací schopnosti, jinou fantazii i jinou schopnost si pamatovat. A stejně tomu tak je při předávání informace pantomimou. Vymyslíme si jednoduchý příběh bohatý na děj a ten předvádíme. Nejprve však vybereme pět dobrovolníků, které odešleme stranou, aby neslyšeli, co se bude předvádět. Například: nádražák na malé železniční staničce sedí ve vytopené místnosti, drží na klíně knihu a vyplňuje jakýsi dotazník. Občas se podívá na hodinky. Dostane žízeň, tak jde do nedalekého chlívku, podojí kozu a pije mléko. Podle času by měl jet vlak, jde tedy stáhnou závory, salutuje strojvůdci a počítá vagóny. Pak závory vytáhne a jde zapsat vlak. Tuto krátkou scénku předvedeme prvnímu, ten pak druhému, druhý třetímu atd. Poslední má za úkol říci, co z toho vyrozuměl. Obvykle je úžasné, co se z toho vyvine. Pak postupně hovoří čtvrtý, třetí, druhý hráč...

Nápověda

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro každého papír a tužka

Doba trvání: do 15 minut

Jeden z hráčů, který hru vede, diktuje ostatním a ti kreslí. Záleží na tom, aby kreslili přesně podle nápovědy. Diktovat lze krok za krokem nebo můžeme hru ztížit tak, že celý postup přečteme najednou. Příklad: Nakreslete tři obdélníky vedle sebe. V levém obdélníku rozdělte svislou stranu na tři díly. Z bodů, které označují třetiny veďte dvě rovnoběžky s vodorovnými stranami obdélníku. Prostřední obdélník rozdělte svislou čarou na dvě poloviny a pravou polovinu rozdělte na dva stejné pravoúhlé trojúhelníky atd.

Naslouchaná

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: hodinky nebo lépe budík, šátek

Doba trvání: do 15 minut

Hráči stojí nebo sedí v kruhu, čelem dovnitř. Vylosovaný hráč si stoupne do středu kruhu a zaváží se mu oči. Vedoucí hry dá jednomu z hráčů stojících na obvodu kruhu hodinky (mechanické, ne digitální). Všichni musí být zticha a nesmí se pohybovat, aby nevidoucí hráč mohl určit, kdo hodinky drží. Musí se totiž nejen soustředit na to, odkud zaznívá tikot, ale musí si pamatovat, v jakém pořádku byli hráči rozestavěni. Určí-li správně, kdo hodinky má, vymění si s tímto hráčem místo.

Nedejte se ošidit!

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: větší počet různých mincí

Doba trvání: do 15 minut

Vedoucí hry rozhodí na stůl hromádku různých mincí - pětníky, desetníky, dvacetníky, padesátníky, koruny, dvoukoruny, pětikoruny i desetikoruny. Na stole, na který musí všichni hráči dobře vidět, je nechá chvilku ležet, a pak je rychle sebere. Během doby, kdy peníze leží na stole, je musí hráči rychle spočítat nebo alespoň odhadnout celkovou částku. Kdo první vysloví přesnou sumu, kterou mince představují, získává bod. Bod se přiděluje i za nejpřibližnější údaj. Vítězí ten, kdo první dosáhne určeného počtu bodů.

Nosiči

Počet hráčů: několik stejných družstev

Pomůcky: 3 knihy a míče na družstvo

Doba trvání: 50 minut

Hráči se rozdělí do několika družstev o stejném počtu členů. Družstva se seřadí do zástupů. První z družstva stojí na startovní čáře, má na hlavě tři knihy a v ruce drží míč. Na druhém konci místnosti, proti každému družstvu je nakreslen malý kruh, ve kterém leží druhý míč. Po pokynu první hráči vyjdou ke svému kruhu a vymění míč. Vrátí se na startovní čáru, předají knihy a míč dalšímu v družstvu. Skupina, která první absolvuje výměny míčů, vyhrává. Jestliže někomu spadnou knihy, přidrží-li si je rukou, nebo jestliže neumístí míč správně do kruhu, musí se vrátit na startovní čáru a začít znovu.

Ovocný koš

Počet hráčů: libovolný počet

Pomůcky: židle (o jednu méně než je účastníků)

Doba trvání: 40 minut

Provede se rozpočítání účastníků hry, kteří sedí na židlích v kruhu, různými druhy ovoce, a to střídavě. Např. jablka, hrušky, třešně, švestky, atd. Jeden hráč se postaví doprostřed kruhu a vyvolává jednotlivé druhy ovoce, přičemž si ti hráči (druh ovoce), kteří byli vyvoláni musí navzájem vyměnit místo. Hráč, který stojí uprostřed, se snaží zaujmout volnou židli. Ten, na kterého židle nevybyla, musí vyvolávat. Vyvolá-li "OVOCNÝ KOŠ", vymění si místo všichni hráči.

Pantomima dvojic

Počet hráčů: libovolný (dvojice)

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Hra je postavena na umění předání informace pohybem i na schopnosti zrekonstruovat z kusých informací co nejvýstižnější příběh. Prvnímu zástupci z dvojice hráčů je předložena určitá historka a jeho úkolem je předvést ji svému partnerovi pantomimicky natolik přesně, aby ji dokázal co nejlépe popsat. Společnost se obyčejně baví jednak způsobem předvádění, jednak i tím, jaké skutečnosti se druhému při ukázce vybavily a jak celou historku interpretoval. Doporučujeme vybírat historky těžko proveditelné a předveditelné a samy o sobě humorné (např. lyžování na Sahaře, pastevec sobů, cesta vlakem do Tater apod.) Jedno téma lze dát více dvojicím, poslat je do vedlejší místnosti a potom porovnávat více způsobů, jak lze jeden a tentýž příběh předvést.

Pepíček s čárkou

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: krém, zubní pasta, uhel

Doba trvání: podle vytrvalosti hráčů

Hraje neomezený počet lidí (např. Petr, Jana, Lenka, Karel). Na začátku hry jsou všichni bez čárky. Pak se začne vlastní hra:

Petr: "Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky."

Karel: "Já, Pepíček bez čárky, volám Janu bez čárky."

Jana: "Já, Pepíček bez čárky, volám Lenku bez čárky."

V případě, že se někdo splete, dostane čárku. Čárka se udělá krémem, zubní pastou, uhlem nebo něčím jiným na obličej, aby byla vidět. Pak se říká:

Lenka: "Já, Pepíček bez čárky, volám Karla s jednou (dvěma, třemi...) čárkou."

Karel: "Já, Pepíček s čárkou (dvěma, třemi...), volám Janu bez čárky."

Hra končí vyčerpáním mentální odolnosti hráčů.

Pět teček

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír s tečkami a tužka pro každého hráče

Doba trvání: do 30 minut

Vedoucí hry si připraví tolik listů papíru, kolik je hráčů. Na každý nakreslí 5 teček a rozdá je hrajícím. Úkolem každého je nakreslit lidskou postavu tak, aby z těchto pěti teček měla dvě na rukou, dvě na špičkách nohou a pátou na špičce nosu. Chcete-li, aby všichni měli stejnou předlohu, složíte papíry na sebe a tečky propícháte špendlíkem. Na daný povel začínají hráči kreslit všichni samostatně. Nakukovat přes rameno k sousedovi se nepovažuje za čestné. Po skončení hry se obrázky vystaví, posoudí a nejlepší ocení.

Plácaná

Počet hráčů: libovolný, do 20

Pomůcky: stůl

Doba trvání: do 30 minut

Hráči si sednou okolo stolu, aby tvořili uzavřený kruh. Všichni položí ruce na stůl dlaněmi dospod tak, aby je měli překřížené se sousedy. Jeden člověk plácne o stůl a řetězově se plácání posouvá. Pokud někdo plácne dvakrát za sebou, obrací se směr plácání.

Počítání s tleskáním

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: mozek

Doba trvání: do 30 minut

Hraje se kolem stolu nebo v kruhu. Hru vede dobrý počtář, který počítá, a hráči přitom musí při vyslovení každého čísla tlesknout. Kdykoli však vysloví číslo, které je násobkem tří, nebo ve kterém je trojka, netleskají hráči hlasitě, ale tiše tlesknutí naznačují. Kdo se splete, vypadne ze hry. Kdo zůstane poslední, vítězí a při opakování hry počítá. Pochopitelně se může hra obměňovat s jakýmkoli jiným číslem.

Pokračování příště

Počet hráčů: maximálně 10

Pomůcky: tužka a větší papír pro každého hráče

Doba trvání: do 30 minut

Všichni hráči potřebují tužku a větší papír. Dohodnou se, co se bude kreslit, zda muž či žena nebo zvíře. Začíná se od hlavy, kterou všichni nakreslí, založí papír tak, aby nebylo vidět co nakreslili, a podají svému sousedu. Ten pokračuje v kresbě krku a stejným způsobem odevzdá papír dalšímu hráči. Postupně se tak nakreslí ruce, trup k pasu, nohy ke kolenům, nohy ke kotníkům. Předposlední přikreslí boty a poslední připíše, koho portrét představuje. Na závěr se uspořádá výstava portrétů.

Postřeh

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: libovolné drobné předměty (30 - 50 ks), stopky

Doba trvání: do 15 minut

Na stole rozložíme větší množství (30 - 50 ks) drobných předmětů (knoflíky, šroubky, známky, kamínky...) a přikryjeme je ručníkem, prostěradlem, atd. tak, aby hráči neviděli, o vedoucí hry pak na chvíli (cca 20 - 30 vteřin) předměty odkryje a hráčům ukáže. Hráči potom mají za úkol napsat na papír co nejvíce předmětů. Složitější způsob bodování je ten, že za každý správně určený určený předmět započteme 1 bod, za napsaný předmět, který nebyl vystaven se dva body strhnou, a za vystavený a nenapsaný; se strhne jeden bod. Zkoušku lze několikrát opakovat. Zajímavé je testovat časovou závislost paměti tím, že po delší době (asi 2 hodiny), požádáme hráče o nové zapsání předmětů, které viděli.

Programování

Počet hráčů: 10 - 15 lidí

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Úkolem hráčů je boj o svou roli. Vybereme dva hráče nebo zájemce, kteří však hru neznají a každého naprogramujeme: určíme mu konkrétní roli, kterou si musí přes všechna naléhání a vlivy udržet. Důležité je, že každého naprogramujeme zvlášť tak, aby o tom nevěděli, co kdo dostal za roli. Vtip hry spočívá v tom, že každého naprogramujeme stejně a hráči se snaží udržet si svou roli stůj co stůj. Jde o to, kdo bude mít větší schopnost si roli uhájit, kdo nepodlehne - kdo zůstane s tím, co měl naprogramovaného a naopak. Například: v restauraci se sejdou dva lidé, kteří jsou naprogramováni takto: "Ten druhý si o sobě myslí, že je psychiatr, ale je blázen. Snaž se ho taktním způsobem dostat do psychiatrické léčebny." Nebo: nedělní ráno, novomanželé jsou ještě v posteli, oba mají hlad, ale ani jednomu se nechce vstát a udělat něco k snídani. Každý je naprogramován: "Přesvědč svého partnera, ať jde uvařit snídani, ale nedej najevo, že jsi to ty, kdo má hlad."

Příběhy

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: 50 minut

Všichni hráči si sednou do kruhu a dostanou čísla. Pak se určí jeden chytač, kterému se zavážou oči a postaví se dovnitř kruhu. Vyzve vyvoláváním dvou čísel příslušné soutěžící, kteří si musí vnitřkem kruhu vyměnit místa. Vyvolávač se jich snaží v době, kdy si vyměňují místa dotknout. Podaří-li se mu to, předává chycenému svou úlohu chytače, pokud ne, pokračuje ve vyvolávání dále.

Předávačka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro družstvo krabička od sirek, koruna, míček

Doba trvání: 45 minut

Hráči v družstvu si předávají mezi sebou:

 • víčka krabičky od sirek z nosu na nos
 • pomeranč nebo jiné ovoce, popřípadě míček držený pod bradou
 • korunu z čela na čelo
 • míček z klína na klín

Vítězí tým, který předal dříve, při pádu opakuje dvojice, která pád způsobila. Je zakázáno pomáhat si rukama.

Putovní prstýnek

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: provázek

Doba trvání: do 30 minut

Hráči se posadí do kruhu a každý má pořadové číslo. Do středu kruhu jde vedoucí. Přijde k některému hráči a zeptá se: "Máš volné místo?" Ten odpoví: "Ne, ale je volné čtvrté a osmé." Hráči s čísly čtyři a osm si vymění místa. Vedoucí se snaží dosáhnout volného místa dříve než některý z těchto hráčů. Když se mu to podaří, zůstává sedět na získaném místě a nechává si to číslo, které měl hráč, jenž nesedí. Hráč, který zůstává bez místa, jde do středu a ve hře se pokračuje.

Ředitel muzea

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír a tužky

Doba trvání: 45 minut

K realizaci této hry potřebujeme nejen tužku a papír, ale i trochu fantazie, originality a ducha. Hráč si na chvíli představí, že je jmenován ředitelem muzea, které je nové, a musí každou místnost vybavit předměty podle níže uvedeného návodu:

 • Pět důležitých vynálezů za posledních 50 let
 • Pět slavných uměleckých předmětů
 • Pět velmi velikých předmětů zhotovených člověkem
 • Pět velmi drahých věcí
 • Pět dopravních prostředků
 • Pět předmětů objevujících se u soudu

Pro náročné hráče druhé kolo:

 • Pět světových nenapodobitelných unikátů
 • Pět věcí, které doposud nebyly lidským okem spatřeny
 • Pět desek s nápisy
 • Pět věcí, které měly významnou roli v historii
 • Pět věcí, které mají co dělat s okultismem, čarováním, magií

Za každou správnou odpověď je bod.

Sbírání kolíčků

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: kolíčky, provázek, ešus nebo hrnec

Doba trvání: 50 minut

Na provazech natažených vodorovně přes jednu stranu místnosti navěsíme kolíčky na prádlo, ne těsně k sobě. Na druhou stranu místnosti do místa startu postavíme na zem ešus nebo menší hrnec. Úkolem soutěžícího je přenést všechny kolíčky v co nejkratším časovém intervalu do nádoby na startu, a to pouze ústy. Je povoleno brát si více kolíčků zároveň a s kolíčky na šňůře jakkoliv (ústy) manipulovat. Tato hra se dá hrát i jako vyřazovací - dva provazy vedle sebe, či jako štafeta.

Slepý žebrák

Počet hráčů: libovolný, do 10

Pomůcky: hrst platných mincí, šátek

Doba trvání: do 30 minut

Potřebujete hrst mincí, které jsou v oběhu. Pár korun, desetníků, dvacetníků, dvoukorun, pětikorun a desetikorun. Hrst mincí vložíte do rukou hráči, kterému zavážete oči. Jeho úkolem je v co nejkratší době mince roztřídit. Za každou špatně umístěnou nebo vůbec nezařazenou minci odečítáme hráčům trestný bod. Čas pochopitelně měříme. Vítězí hráč, který má nejlepší čas s nejmenší bodovou ztrátou.

Slovní fotbal

Počet hráčů: sudý počet

Pomůcky: žádné

Doba trvání: podle libosti

Ten, kdo otvírá hru, vysloví nějaké podstatné jméno, třeba ATOM. Smyslem hry je co nejrychleji odpovědět slovem, které začíná dvěma posledními písmeny řečeného slova, v našem případě např. OMÁČKA. Kdo vysloví slovo první, získává bod. Další slovo bude třeba KAJUTA, atd. Slovní přihrávky se mají dít co nejrychleji. Slova se nemohou opakovat a platí pouze ta, která mají skutečně smysl.

Sociodrama

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Kolektivu se předloží zajímavý problém a hráči se rozdělí do skupin podle názoru, který na danou problematiku zastávají:

 • Zastánci skupinového názoru
 • Zastánci svého vlastního názoru
 • Ti, kteří ještě nemají vlastní názor
 • Ti, kdož nebudou hrát

Vítězí ta skupina, která získá na svou stranu nejvíce příznivců. Účelem hry není ale násilné přesvědčování lidí, nýbrž rozvinutí živé diskuze a správné formulace názorů. Hru vede jeden vedoucí, který řídí diskusi a uděluje slovo. Možná témata: Eexistuje přátelství mezi mužem a ženou? Matriarchát nebo patriarchát? Potrat ano - ne? Trest smrti ano - ne?

Solo Sušice, Solo Lipník

Počet hráčů: sudý počet

Pomůcky: krabičky od zápalek

Doba trvání: 30 minut

Hráči se rozdělí do dvou družstev a posadí či postaví vedle sebe. Kapitáni obou družstev si na nos nasadí vnější část krabičky od zápalek a předají ji na nos dalšího hráče, aniž by použili rukou. Tak předává až k poslednímu v řadě a zase se předává krabička zpět. Spadne-li krabička na zem, musí ji hráč, který ji upustil, zvednout ze země, ale opět bez pomoci rukou. Musí si ji nastrčit na nos (např. tím, že si ji opře o nějaký pevný předmět, nebo že mu ji spoluhráč přidrží nohou). Vítězí to družstvo, jehož krabička se vrátí kapitánovi nejdříve.

Šestý smysl

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír a tužky

Doba trvání: 60 minut

Vedoucí hry čte otázky a hráči si zaznamenávají odpovědi. Neodpovídají ale za sebe, nýbrž se snaží uhádnout, kterou odpověď si vybere většina. Nesmí se dávat najevo, jakou odpověď hráč napíše. Příklad úkolů:

 • Jmenujte den v týdnu
 • Rozhodněte se pro pannu nebo orla
 • Rozhodněte se pro jednu z těchto částí těla: plíce, srdce, játra, ledviny, slezina
 • Rozhodněte se pro jedno číslo: 7, 100, 13, 261, 99, 555
 • Jmenujte měsíc v roce
 • Namalujte jeden z obrazců: křížek, kolečko, čtverec, trojúhelník, vlnovka, hvězdička
 • Jmenujte telefonní číslo
 • Jmenujte píseň
 • Jmenujte píseň
 • Jmenujte letopočet
 • Jmenujte film
 • Vyberte si jednu dvojici barev: červená - modrá, zelená - žlutá, šedá - hnědá, purpurová – zlatá
 • Máte neomezené finanční zdroje. Představte si částku, kterou byste chtěl(a) na den

Způsob hodnocení: Z každé otázky získá hráč tolik bodů, kolik hráčů má shodnou odpověď. Hráči s vyšším počtem bodů mají většinou lepší kontakt s okolním světem.

Šplh

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: nit, bonbóny nebo cukr

Doba trvání: 15 minut

Kostka cukru nebo bonbón se uváže na stejně dlouhou nit pro každého závodníka - asi 100 - 120 cm dlouhou. Závodníci musí vsoukat nit do úst bez pomoci rukou. Kdo se rychleji dostane ke kostce cukru, vyhrává.

Utíkající místo

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: židle

Doba trvání: 30 minut

Židle jsou sestaveny do kruhu. Na všech kromě jedné, sedí hráči. Jeden hráč stojí uprostřed. Začne hru tak, že se snaží posadit na prázdné místo, ale všichni hráči, rychle si přesedají doleva a brání tím, aby se na volné místo dostal. Místo stále střednímu utíká. Podaří-li se mu, aby si sedl, jde na jeho místo jeho soused vlevo.

Uzel

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hráči vytvoří kruh a pomalu kráčí k jeho středu a to tak dlouho, až nemohou dál. Pak skloní hlavy a zvednou pravou ruku nad hlavu a zachytí ruku někoho jiného. Poté se podívají vzhůru a uloví v chumlu zdvižených levých rukou ruku někoho jiného. Tím bylo dosaženo rozhození kostky. Úkolem hráčů je zmíněnou kostku složit, tedy vytvořit opět kruh s podmínkou, že se všichni musí držet za ulovené ruce. Hráči mohou podlézat, přelézat, rozmotávat se, avšak nesmí se pustit.

Valné shromáždění

Počet hráčů: tříčlenné skupiny

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 90 minut

Hra je zaměřena na hledání stanovisek k určitému problému a jejich formulace. Státy tvořené vždy třemi hráči, předkládají na půdě světového valného shromáždění své stanovisko k projednávané problematice (určitý problém, událost, nově vzniklá situace apod.), které by mělo být zformulováno tak, aby jej řídící výbor uznal za tzv. "ustanovení". Za ustanovení může být přijata taková formulace, která vystihuje podstatu problému, události, vzniklé situace atd. a proti níž nemají ostatní státy žádný argument. Za argument se považuje stanovisko, které jasně vyvrátí jiný argument přítomných zástupců států nebo nějaký návrh ustanovení. V takovém případě získává stát, který argument vznesl, jeden bod. Za formulaci ustanovení, které nebylo vyvráceno argumenty a řídící výbor je uznal, získává stát 5 bodů. Každý stát může v průběhu hry celkem dvakrát využít vyřazovacího práva, tj. může vyloučit kteréhokoliv z hráčů soupeřících států ze hry, a to bez udání důvodu. Vyloučený hráč se může do hry vrátit jen za předpokladu, že jeho stát dokázal po jeho vyloučení formulovat alespoň jedno ustanovení. Stát, který dovolil svému hráči někoho vyloučit, musí naopak usilovat o to, aby získal do konce kola alespoň dva body, jinak ztrácí nárok na účast v dalším kole. Za kolo se považuje každé část hry, v jejímž průběhu formulují svá stanoviska k dílčí otázce, vztahující se k dané problematice, všechny státy. Hra má čtyři kola, jejichž délka je omezena dohodou všech hráčů - zpravidla na 10 - 20 minut. V průběhu každého kola může řídící výbor vyhlásit oddechový čas. Tento výbor uzavírá každé kolo informací o zisku bodů jednotlivých států, o přijatých ustanoveních, případně argumentech. Před vyhlášením výsledků a zahájením dalšího kola je řídící výbor povinen vyhlásit alespoň 5 – 10 minutovou přestávku. Státy se hlásí o slovo zdvižením ruky. O jeho udělení rozhoduje řídící výbor na základě pořadí přihlášených. Ustanovení mohou formulovat jen oficiální mluvčí států, formy argumentů mohou používat bez omezení všichni hráči.

Vernisáž

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lepidla, nůžky, pastelky, čtvrtky, krepák atd.

Doba trvání: 120 minut

Družstva dostanou za úkol na určitý námět (např. bazilišek) pomocí papíru, pastelek a přírodního materiálu vytvořit pod vedením uměleckého vedoucího své umělecké dílo. Výtvory se pak vystavují a hodnotí.

Vlakové kupé

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Představte si vlakové kupé, v němž cestuje šest, sedm, osm lidí. Každý z cestujících má jiné vlastnosti, jiný charakter. Sešli se tu např. optimista, hádavý neurotik, flegmatik, bojácná studentka, hysterická žena, nervově postižený, pesimista atd... Role přiděluje vedoucí hry tak, aby o nich ostatní cestující nevěděli a dali si navzájem možnost vyniknout a projevit se. Ostatní účastníci hry se rozdělí do 6 - 8 skupinek (podle počtu cestujících) a úkolem každé je uhádnout, kdo z předvádějících jakou roli dostal.

Vlastní večer

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír a tužky

Doba trvání: 90 minut

Na začátku akce se zvolí téma a každý účastník na něj má napsat povídku, básničku, hru, fejeton, reportáž... Literární výtvory se čtou v průběhu jednoho večera.

Výprava na severní pól

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Jeden z hráčů je námořníkem, ostatní sedí v kruhu. Námořník přistoupí k některému hráči a řekne: "Jedu na severní pól, chceš něco poslat Eskymákům ?" Oslovený musí jmenovat nějakou věc, která je v místnosti a začíná stejným písmenem jako jeho jméno. Námořník tuto věc vezme, obejde s ní přístav (tj. kruh) a ptá se dalšího. Kdo si nic nevymyslí, stává se námořníkem a musí převzít všechny dary a chodit s nimi dál kolem kruhu. Když námořník obejde všechny hráče, položí hromadu věcí na zem a volá: "Haló, Eskymáci, to vám posílá Evropa!" Na to se všichni hráči vrhnou k hromadě věcí a každý se snaží co nejrychleji zmocnit své věci a dát ji na původní místo. Kdo byl poslední, bude v příštím kole námořníkem.

Vysoké napětí

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 15 minut

Postavíme se do kruhu a uchopíme za ruce. Jeden hráč se postaví doprostřed. Hráči v kruhu představují elektrické články, jimiž probíhá proud, a úkolem prostředního je zajistit, aby byl článek přerušen. Hra začíná tím, že na pokyn středního hráče stiskne označený hráč ruku svému sousedovi po levé straně. Ten předá stisk ruky dalšímu, a tak obíhá stisk kolem kruhu. Hráči si občas jeho směr mění. Střední hráč si bedlivě všímá svých kamarádů stojících v kruhu, jejich tváří i rukou, a jeho úkolem je uhodnout, kde právě stisk probíhá. Uhodne-li, musí ho hráč, jehož stisk ruky zpozoroval, vystřídat. Zmýlí-li se, musí hádat znovu.

Zadkošťouch

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 40 minut

Soupeři si nejdříve upraví postoj a vzdálenost asi takto i jeden hráč se předkloní a druhý, prohnutý v pase směrem dopředu, stoupne těsně za něho. Oba stojí zády k sobě ve stoji spatném. Úkolem je donutit soupeře ukročit nohou ze základní pozice, tentokrát úderem tzv. prodloužené části zad. případně úhybným manévrem v okamžiku soupeřova útoku. Uhýbat se může i do stran, chodidla však musí zůstat na místě. Po celou dobu se soutěžící dívají dopředu, neotáčejí se a řídí se odhadem a citem.

Z jednoho co nejvíc

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužka a papír pro hráče

Doba trvání: do 30 minut

Hráči jsou vyzbrojeni papírem a tužkou. Dohodnou se na nějakém delším slově, které si zapíší na svůj list papíru. Z jeho písmen se pak každý snaží utvořit co největší počet slov. Smí se tvořit ta slova, skládající se výhradně z písmen, z nichž se dané slovo skládá, a to i co do počtu. Obsahuje-li dané slovo jedno A, nesmí se v žádném novém slově vyskytovat A dvakrát. Smí se tvořit jen podstatná jména, nikoli vlastní, v prvním pádě jednotného čísla. (Háčky a čárky se nesmí přidávat ani ubírat). Každé utvořené slovo musí mít alespoň tři písmena. U zkušených hráčů může kdykoli ukončit kterýkoli hráč tak, že řekne "DOST". Všichni si spočítají utvořená slova. Ten, který jich má nejvíc, začne pomalu číst svůj seznam. Je samozřejmé, že mnoho ze čtených slov mají ve svých seznamech i jiní hráči. V takovém případě vzkřiknou "Mám!" a přečte svůj seznam slov další hráč, opět se vyškrtají slova, společná u dvou nebo více hráčů a takto se postupně vystřídají všichni. Vyhrává ten, kterému zbylo nejvíc nepřeškrtnutých slov. Ukázka: Dáno je slovo SAMOOBSLUHA. Tvořená slova o nejméně 4 písmenech: Obloha, album, bluma, halas, halma, houba, losos, laso, moula, ohlas, sloha, sobol, aula, basa, hlas, husa, lama, louh, maso, mlha, molo, mula, obal, osma.

Zmatkovací

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lístečky s úkoly

Doba trvání: 20 minut

Soutěžícím se rozdají lístečky s úkoly, které musí plnit. Např.: Vyzuj co nejvíce hráčů! - nikdo se nesmí zouvat! - vynes co nejvíce židlí! - polib co nejvíce partnerů! - nikdo nesmí vynášet židle! - nikdo se nesmí líbat! atd. Na znamení se všichni dají do toho úkolu, který dostali a snaží se ho co nejlépe plnit.