Hry na kdykoli (A - M)

A proč?

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: podle psychické odolnosti hráčů

"A proč?" To jsou otázky, jež klade hráč, který byl na začátku hry vybrán a odeslán z doslechu. Ostatní se zatím dohodli na určitém předmětu. Po návratu se snaží hráč určit otázkami tento předmět. Každý odpovídá naprosto volně, podle své fantazie. Dejme tomu, že utajená věc je deštník. "Co ti to připomíná?" ptá se tázající. "Hřiba," zní odpověď. "A proč?" ptá se dál. "Protože to má také takový klobouk," zní odpověď. "A proč ?" "Protože se také zavírá a otevírá." Hra takto pokračuje. Každý z hráčů jmenuje něco, co podle jeho představy má nějakou společnou vlastnost s myšleným předmětem. Ten, u koho hádající utajenou věc uhodne, jde hádat.

Absolutní nepořádek

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 20 minut

Soutěžící rozdělení do dvou družstev dostanou písmena s přibližně stejnou četností (např. jedno družstvo K, druhé L). Mají za úkol v daném časovém limitu (např. 5 minut) přinést na určené místo co nejvíce předmětů, začínajících příslušnými písmeny; do soutěže se berou jen ty předměty, které jsou v okamžiku vypršení limitu na místě. Potom zástupci družstev střídavě představují - ukazují - přinesené věci. Prohrává družstvo, které nedokáže do 15 vteřin představit další předmět od svého písmena.

Advokát

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 40 minut

Hráči sedí kolem stolu nebo v kruhu. Vedoucí hry klade jednotlivým hráčům otázky, avšak odpovídají na ně sousedi po pravici. Ten, kdo třikrát správně odpoví, je vyhlášen za advokáta.

Barevné interview

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lístky

Doba trvání: do 45 minut

Hra je vhodná jako seznamovací. Každý hráč obdrží od vedoucího hry lístek, na němž je napsána barva očí (modré, šedé, hnědé, černé). Hráči mají za úkol v co nejkratší době se seznámit se všemi ostatními, kteří mají stejnou barvu očí, napsat na přidělený lístek jejich jména a záliby (např. sbírání známek, sport, hry, modelaření, příroda, turistika, ...), počet sourozenců, bydliště apod. Z těchto poznámek pak vždy celá skupina (se stejnou barvou očí) sestavuje seznamovací interview, ve kterém představuje svoje členy ostatním. Vítězí družstvo, jehož vystoupení bylo nejobsažnější a zároveň nejvtipnější.

Barvy

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Jeden hráč řekne jakoukoliv barvu a na někoho ukáže. Ten musí jmenovat předmět, pro který je jmenovaná barva typická a zároveň musí říct další barvu a ukázat na dalšího hráče. Kdo se dlouho rozmýšlí nebo jmenuje nevhodný předmět, či se opakuje vypadává ze hry nebo ztrácí bod.

Blázinec

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Hráči sedí v kruhu. Vybere se jedna oběť a pošle se z doslechu. Ostatní si domluví systém, jakým budou odpovídat (posunuté o 1 nebo více hráčů, končí-li věta na souhlásku - ano, když na samohlásku - ne, atd..). Vybraný hráč se potom pozve doprostřed kruhu. Vysvětlíme mu, že se ocitl uprostřed lidí, kteří z neznámého důvodu odpovídají zcela zmateně. Na něm pak je určit, zdali se zbláznili a on je s nimi v blázinci, nebo zda je v jejich odpovědích nějaký systém a tento systém odhalit. Středový hráč se může ptát na cokoliv. Pokud neuhádne systém do 30 minut, můžeme mu nějak napovědět. Hru je vhodné provozovat s hráči, kteří ji neznají.

Bu – ku – hu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: po 5 minutách

Hráči se rozdělí na tři skupiny: BU, KU a HU. Pak se rozprchnou a každý se ozývá svým signálem (bu-bu, ku-ku, hu-hu). Zároveň se honí podle cyklického schématu: BU honí KU, KU honí HU, HU honí BU. Chycený hráč se stává členem té skupiny, kterou byl chycen (HU se stává KU, KU se stane BU, BU se může stát HU). V okamžiku, kdy se stane hráč členem jiné skupiny, mění své zvuky za zvuky členů této skupiny a je honěn jejími nepřáteli. Hra se časově omezuje. Po vypršení limitu se hráči ve skupinách spočítají. Vítězí ta skupina, která má nejvíce členů, popřípadě všichni, pokud zbude pouze jedna skupina.

Cizojazyčná

Počet hráčů: libovolný, vhodné jsou smíšené páry

Pomůcky: lístečky s určením jazyků

Doba trvání: do 45 minut

Hráči se rozdělí sami nebo jsou rozlosováni do párů. Pár si vždy vytáhne lístek se zadaným jazykem a odchází se do ústraní připravit. Po vypršení limitu na přípravu přichází a předvádí seznamovací dialog v určeném jazyce. Není vůbec nutné, aby páry určenou řeč ovládaly, jde také o přízvuk, koncovku, některá známá slova atd. V případě nutnosti může vedoucí mírně pomoci. Lístek se zadaným jazykem vytahují dívky - je to galantní. O kvalitě předvádění rozhoduje délka potlesku hráčů.

Co budeš dělat

Počet hráčů: jakýkoliv

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do vyčerpání všech

Hráči sedí v kruhu. Hru vede jeden z nich, který má dostatečnou zásobu podstatných jmen. Vedoucí řekne otázku " Co budeš dělat, až budeš...?" a rychle ukáže na některého z hráčů. Hráč musí do 10 vteřin odpovědět s tím, že jeho odpovědó musí obsahovat sloveso, které má stejné začáteční písmeno s názvem tvora, předmětu nebo osoby v otázce. Tehdy např. slepice - snášet, užovka - uhánět, hříbě - hrabat. Kdo se zmýlí, neodpoví do deseti vteřin, nebo udělá jinou chybu, dostává bod. Po dosažení jistého počtu bodů vypadává ze hry.

Co by to bylo

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 1 hodiny

Hra je tak trochu psychologická, poznávací. Jeden hráč se vzdálí a ostatní se dohodnou, koho bude hádat. Poté vybraného hráče přivolají a hra začíná. Hádající hráč může klást otázky typu: "Co by to bylo, kdyby to byl...(např. strom, květina, barva...atd.)". Na každou otázku musí všichni ostatní hráči včetně hádaného odpovědět. Podle výstižnosti otázek i odpovědí si vytvoří hádající hráč určitou představu, o koho jde. Pak se může optat: "Je to ...?" Pokud uhádl, zařazuje se mezi ostatní hráče. Pokud neuhádl, má ještě dva pokusy. Když neuhádne ani potřetí, ostatní mu sdělí, o koho jde, cennější je ale vlastní poznání. Hra je přínosná i pro hádaného hráče, neboť podle odpovědí ostatních může soudit, co si o něm myslí a jak na ně působí, což někdy může být v ostrém rozporu s jeho sebehodnocením.

Co představuji

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lístečky, tužka

Doba trvání: do 1 hodiny

Předem si připravíme kartičky se jmény osob žijících, smyšlených, zesnulých, věcí, zvířat (např. Mirek Dušín, tovární komín, hroch, Golem atd.). Kartičky se pak připevní na záda hráčů. Hráči mají pomocí otázek, jež dávají ostatním, zjistit, co jsou zač. Hra končí, až všichni uhádnou, co představují. Pozor, přípustné jsou pouze takové otázky, na něž lze odpovědět ano nebo ne.

Čas k jídlu

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: kojenecké láhve s dudlíky a papírový ubrousek

Doba trvání: 20 minut

Dívky sedí na židlích na jednom konci místnosti, v ruce drží láhev naplněnou mlékem, limonádou nebo jiným nápojem (všechny musí mít pochopitelně stejný obsah) a ubrousek. Chlapci stojí na druhém konci místnosti. Na znamení přiběhnou ke svým partnerkám, pokleknou před nimi, dívky jim uváží kolem krku ubrousek a přidržují láhev, zatímco muži co nejrychleji pijí, přičemž se nesmí láhve dotknout rukama. Jakmile dopijí, dívky rychle ubrousek odvážou a oba běží k místu startu. Vítězí nejrychlejší pár. Hru je možno zpestřit tím, že dítě svou partnerku na místo startu odnese.

Čtenář myšlenek

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro každého hráče 1 obálka nebo pro všechny hráče stejný papír

Doba trvání: do 30 minut

Jde o trik sloužící i k pobavení ostatních. Je třeba abyste byli předem smluveni s některým z hráčů. Oznámíte všem, že jste čtenář myšlenek, o čemž je hned přesvědčíte. Vyzvete je, aby každý napsal na list papíru nějaké přísloví nebo libovolnou větu o pěti slovech (ne více), dal ji do obálky a zalepil. Potom obálky seberte, jednu po druhé přikládejte na čelo, soustředíte se, tváříte se důmyslně a k úžasu přítomných čtete věty v nich obsažené. V čem je celý trik: Když přiložíte první obálku na čelo, nevíte sice co je v ní napsáno, ale znáte větu, kterou jste si předem smluvil se svým tichým společníkem a tuto větu řeknete jako první. Když pak obálku "pro kontrolu" otvíráte, seznámíte se s obsahem věty, kterou napsal jiný účastník a přisoudíte ji další obálce. Po skončení celé atrakce se mohou účastníci přesvědčit, že všechny věty, které jste přečetl, jsou skutečně na líscích napsány. Při otvírání obálek je nutno dát bedlivý pozor, abyste obálku se smluvenou větou otevřeli jako poslední. Je dobře, když obálky i lístky papíru jsou stejné, aby některý z diváků nepoznal trik. Pokud chceme ušetřit obálky, musí všichni hráči svůj papír složit stejným způsobem a to tak, aby nebyl vidět text.

Dotkni se železa

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hrát se může kdekoliv, ale obzvláště vhodná je větší místnost. Hráči se rozsadí nebo rozestaví libovolným způsobem. Jeden z nich pak hru vede a všichni ostatní se musí řídit jeho pokyny. Když řekne třeba: "Dotkni se železa", každý z hráčů musí najít co nejrychleji železný předmět a dotknout se ho. Následují další povely, např. dotkni se mosazi, levé zdi, podlahy, dřeva, porcelánu atd. Kdo se nedotkne určeného předmětu dřív, než vedoucí hry třikrát tleskne nebo odpočítá (podle velikosti herního prostoru), dostává bod nebo naopak vypadává ze hry. Vítězí hráč, který zůstává poslední ve hře.

Dřevěný panáček

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Vedoucí hry dá prvnímu hráči v kruhu libovolný klacík a řekne mu: "Toto je dřevěný panáček." Hráč odevzdá klacík sousedovi po pravici a řekne: "Toto je dřevěný panáček, který má červenou čepičku." Další řekne: "Toto je dřevěný panáček, který má červenou čepičku a bydlí v domečku." Každý další k vyprávění něco přidá. Poslední musí celou pohádku opakovat doslova. Kdo se zmýlí, dá zástavu, ztrácí bod nebo vypadává ze hry.

Dvanáct vteřin a dost

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: nakreslených 12 obrazců

Doba trvání: do 10 minut

Hráčům předvedeme 12 různých geometrických obrazců (kruh, ovál, mnohoúhelníky atd.) po dobu 12 vteřin. Potom se všichni hráči snaží nakreslit tyto obrazce zpaměti a co nejpřesněji. Při hodnocení srovnáme zadání a výtvory, hráči by si měli všimnout chyb, kterých se dopustili. Hned potom tutéž zkoušku opakujeme znovu. Tentokrát už jistě budou mít všichni zakresleno všechno bez chyb. Ve zkoušce pak lze pokračovat kreslením obrazců, které vymysleli sami hráči a zároveň zvyšováním počtu obrazců.

Elektrárna

Počet hráčů: nad 10

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Určí se jeden z hráčů a odešle se z doslechu. Zbývající hráči mezi sebou dále určí jednoho, který představuje výměník, a dva, kteří představují zvonky. Jejich funkce: zvonek - cinkne při průchodu proudu,výměník - vysílá elektrický proud a může obracet směr proudu. Po určení funkcí se hráči uchopí za ruce a vytvoří kruh. Zavolají hráče, jenž byl mimo. Ten si stoupne doprostřed kruhu a jeho úkolem je zjistit, který z hráčů je výměník. Proud se předává stiskem ruky hráčů. Pro dobu uhádnutí je dobré určit časový limit.

Elektrický proud

Počet hráčů: libovolný, 2 družstva

Pomůcky: mince, libovolný menší předmět

Doba trvání: do deseti minut

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev a drží se v družstvech za ruce. V čele (u prvních členů družstev) je lichý hráč, který hází korunou. Padne-li dohodnutá strana, vyšlou první z družstev stisknutím ruky signál. Poslední z družstva, když k němu dojde signál, musí co nejrychleji uchopit menší předmět, který je volně uložen mezi posledními hráči obou družstev. Družstvo, jež je rychlejší, získává bod. Je vhodné, aby hráči jednoho družstva neviděli na ruce družstva druhého.

Gentleman

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 10 minut

Hráči se postaví za svoje partnerky, které také stojí. Na pokyn si svléknou saka (svetry, bundy - podle toho, co mají na sobě) a musí je co nejdříve obléci svým partnerkám. Saka musí mít zapnutý horní nebo prostřední knoflík. Poté musí chlapci knoflík opět rozepnout a sako vysvléknout z dívky a obléci na sebe. Dívky nesmí aktivně pomáhat - pouze přizpůsobováním, pohybem těla. Hodnotí se počet vysvlečení a oblečení kabátu v určeném časovém limitu. Zvláštní porota složená z ostatních hráčů může zároveň přidělovat body za galantní chování. Vhodné je brát vždy po dvou až třech párech tak, aby ostatní mohli sledovat. Zároveň se tím lépe kontroluje počet oblékacích cyklů.

Házíme šipkami

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šipky, kruhový terč se středem

Doba trvání: do 45 minut

Terč umístíme ve vzdálenosti 5 až 10 metrů, asi ve výši očí. Za terč poslouží dřevěná, korková nebo jiná deska, do níž se šipky dobře zabodávají. Každý soutěžící má 3 až 5 hodů. Může se hrát na více kol a výsledky se sčítají. Vítězí hráč, který dosáhne největšího počtu bodů.

Herecké talenty

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír, tužka

Doba trvání: do 1 hodiny

Vybrané páry soutěží ve vylosovaném nebo určeném pořadí. V době, kdy se ještě neví, o co půjde, vymyslí soutěžící vhodná zajímavá témata na scénky dvojic. Tato témata vedoucí zapíše a pak se náhodným losem přidělí jednotlivým párům. Hodnotí se podle líbivosti potleskem, nebo bodováním ostatními hráči.

Hledání špendlíků

Počet hráčů: libovolný, nejlépe páry

Pomůcky: zavírací špendlíky

Doba trvání: do 30 minut

Hráči se rozdělí do dvojic (pokud možno smíšených), jeden z dvojice má zavázané oči. Druhý dostane několik zavíracích špendlíků. Tyto špendlíky umístí na svém oblečení a poté stojí nehnutě. Druhý se zavázanýma očima má za úkol tyto špendlíky na svém partnerovi najít co nejrychleji. Vyhrává nejrychlejší dvojice.

Hmat

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: modurit nebo plastelína, nějaký předmět

Doba trvání: 50 minut

Do plastelíny nebo moduritu otiskneme nějaký předmět nebo vyryjeme obrazec. Každý hráč má za úkol poslepu přejet tento obrazec prsty a na papír namalovat to, o čem se domnívá, že poznal hmatem.

Hod kroužkem

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: láhev, kroužky

Doba trvání: do 45 minut

Z vrbových nebo jiných proutků si připravíme kroužky o průměru asi 15 až 20 cm. Proutek na obou koncích svážeme nití, provázkem, drátem. Na vyhlédnutém místě postavíme ve vzdálenosti 3 až 5 metrů láhev. Hráči se snaží házet kroužky tak, aby spadly na láhev. Každý hází 3 až 5 kroužků. Ten, komu se podařilo hodit nejvíc kroužků na láhev, je vítězem. Hra se může hrát i na více kol.

Hra na básníka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hru začíná jeden z hrajících slovy: "Já jsem básník, ty jsi básník, řekni rým na pátek," a ukáže na některého z hráčů. Označený hráč musí říct slovo, jež se rýmuje se slovem, které bylo řečeno (v našem případě pátek), a to dřív, než tázající napočítá do sedmi, např. svátek, šátek, matek, zkratek apod. Neodpoví-li správně do určené doby, vypadává ze hry. V tom případě se znovu ptá první hráč někoho jiného. Odpoví-li označený hráč správně do určené doby, ptá se sám dalšího. Pokračuje se do vyčerpání slovní zásoby. Každé slovo lze použít jen jednou.

Chudinka kočička

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Hráči sedí v kruhu na židlích. Jeden hráč je uvnitř kruhu a představuje chudinku kočičku. Kočička si klekne před libovolného hráče, žalostně zamňouká a dělá přitom komické grimasy. Sedící hráč musí při tom kočičku pohladit a říci: "Chudinka kočička." Nesmí se ale usmát. Kočka třikrát zamňouká, a když hráče rozesměje, vymění si s ním úlohu. Nepodaří-li se jí to, přejde k jinému sedícímu hráči a vše se opakuje.

Chytání za slovo

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: povídka nebo jiný čtený text

Doba trvání: do 15 minut

Jeden z hráčů čte nějakou kratší, ale zajímavou povídku. Po jejím skončení musí posluchači sdělit, kolikrát se v ní vyskytovala spojka "a" nebo "ale", či nějaké jiné slovo, na němž je ovšem nutno se předem dohodnout.

Chytrá horákyně

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hra vychází z pohádky Boženy Němcové Chytrá horákyně. Účastníci po rozdělení nejlépe do pětičlenných družstev řeší v časovém limitu (do 15 minut) hlavní úkol této pohádky: jeden z nich se dostaví a absolvuje čestné kolo před králem "ani pěšky ani na voze, ani nahý, ani ustrojený, ani bos, ani obutý." Porota nejoriginálnější provedení náležitě odmění.

Jaké příslovce?

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Jeden hráč jde za dveře a ostatní se domluví na příslovci, např. vztekle. Po návratu má hráč z odpovědí na své otázky (odpovídat se smí jen ano nebo ne), z gest, výrazů obličeje atd. uhádnout zdvojené příslovce.

Ježek

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: špendlíky, brambory, tlusté rukavice

Doba trvání: 20 minut

Každý soutěžící dostane omytý neoloupaný brambor a skleničku špendlíků. Úkolem soutěžících je v tlustých rukavicích po jednom vybrat špendlíky a zapichovat je do bramboru. Kdo jich stihne zapíchat během předem stanoveného času nejvíce, vyhrává.

Jsem to já nebo ne?

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 15 minut

Jeden z hrajících upozorní ostatní, aby si ho dobře prohlédli. Potom na chvíli odejde a změní na sobě několik věcí. Třeba si rozepne jeden knoflík, vyhrne si rukávy, jinak se učeše apod. Vrátí se k ostatním a ti se snaží objevit všechny změny, které na sobě provedl. Kdo změny nalezl první, odchází se mimo upravit a hra se opakuje.

Klíče

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pro družstvo klíč a provázek

Doba trvání: do 10 minut

Hráči se rozdělí do skupin. Každá dostane klíč, v jehož oušku je přivázán dostatečně dlouhý provázek. Ve stejné chvíli začnou všechny skupiny protahovat klíč svým oděvem tak, že musí od hlavy k patě procházet pod celým oděvem. Když je sešněrován jeden hráč, předá klíč druhému a pochod se opakuje. Vyhrává ta skupina, která je svázána dříve.

Komu?

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: nějaký malý předmět

Doba trvání: 45 minut

Hráči si stoupnou do kruhu zády do středu. Dva hráči v kruhu nestojí. Jeden z nich má ruce sepjaté a v nich nějakou malou věc. Chodí vně kruhu kolem spoluhráčů. Všichni mají jako on sepjaté ruce. Hráč s "tajemstvím" vsunuje postupně své ruce mezi ruce stojících a pak pokračuje dál. Druhý hráč jde za ním a má uhádnout, komu dal první hráč onu věc do rukou.

Korálky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: korálky všech barev a velikostí

Doba trvání: 45 minut

Vedoucí hry vysype na stůl pytlík s korálky. Po chvíli beze slova korálky posbírá a dá nazpět do pytlíku. Úkolem hráčů je určit počet korálků všech barev, určit jejich velikost, druh materiálu (např. největší byl modrý s dírkou, nejmenší bílá skleněná kulička).

Krabičky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: krabičky zápalek

Doba trvání: podle libosti

Je to oblíbená hra, kterou mohou hrát i jenom dva hráči. Ke hře potřebujeme jednu či několik naplněných krabiček zápalek, sůl. Na stole je možné označit ve vzdálenosti asi 10 cm od okrajů hranici dopadu. Zvyšuje se tak náročnost hry.
Hráč položí krabičku na stůl tak, aby přečnívala o 1 - 2 cm okraj směrem ven. Pak ji cvrnknutím vyhodí do vzduchu, aby se za letu otočila kolem své osy. Jestliže se neotočí, hod neplatí a hráč musí odpalovat znovu. Krabička musí dopadnout alespoň 10 cm od okraje stolu, nanejvýš se smí dotýkat hranou nakreslené hranice dopadu. Krabička může dopadnout jedním ze čtyř způsobů:

  1. nálepkou nahoru 2 body
  2. na delší užší plošku 5 bodů
  3. na kratší užší plošku 10 bodů
  4. nálepkou dolů žádný bod a ruší se i body dosud získané v této sérii!

Hráč odpaluje budó pouze jednou, nebo může odpalovat vícekrát až do chvíle, kdy řekne "dost". Získané body si připočítává k bodům získaným v celé této sérii odpalu. Hraje se až do chvíle, kdy některý z hráčů získá předem stanovený počet bodů.

Kutilky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: co je k dispozici a lékárnička

Doba trvání: do 1 hodiny

Hra procvičuje manuální zručnost účastníků v těch oborech, které by nemusely být jejich doménou. Úkolem je ve stanoveném časovém limitu vyrobit nějaký předmět - dívky např. dřevěnou stoličku, chlapci ušít rukavice atd. Volba úkolu je závislá na materiálu a nářadí, které máme k disposici. Pro účastníky je téměř životu nebezpečné např. vyřezání funkční lžíce ze špalíčku dřeva. Lékárnička je nutnou podmínkou!!!

Laso

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: laso, ovoce

Doba trvání: 40 minut

Na stůl položíme několik druhů ovoce: pomeranč, jablko, kokosový ořech, ananas, hrušku apod. Jeden hráč po druhém hází malým lasem a snaží se jím ovoce zachytit a přitáhnout k sobě. Ovoce můžeme podle velikosti obodovat a podle toho hráče hodnotit. Největší ovoce bude mít nejméně bodů.

Loupež v muzeu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Hráč, který hru vede, si vymyslí příběh o krádeži v muzeu, a to třeba v oddělení historických šperků nebo mincí. Jmenuje co nejvíc zlatých předmětů, jako náramek, spona, náušnice, pohár, zlatý dukát atd. Hráči pozorně sledují jeho vyprávění, a když skončí, každý musí napsat jména všech zlatých předmětů, jež byly v povídce uvedeny. Hru lze libovolně obměňovat, protože muzeální sbírky jsou rozsáhlé a loupit lze v mnoha odděleních jako přírodovědeckých, geologických, technických apod. V takovém případě se pochopitelně v povídce vyskytují třeba jména nerostů a polodrahokamů nebo ptáků či motýlů. Hru lze ještě ztížit tím, že hráči si musí pamatovat určené předměty v pořadí, v jakém byly jmenovány.

Magický obrazec

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papír a tužka

Doba trvání: 40 minut

Na kus papíru namalujte podle předlohy devět čtverců o rozměru asi 15 x 15 cm. Do každého čtverce nakreslíte příslušnou číslici. Papír položte na podlahu na rovnou zem. Hráči mají za úkol trefit se mincí do čtverce s největším číslem. Hází se ze vzdálenosti šesti metrů, přičemž každý má devět hodů. Mince, které se dotýkají čáry, se počítají vždy podle nižšího bodování. Vítězí ten, kdo má nejvyšší počet bodů.

Malované písničky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: fixy nebo tužky

Doba trvání: do 1 hodiny

Hráči se rozdělí do několika družstev (počet členů je v podstatě libovolný). Každé družstvo vždy vyšle jednoho zástupce. Tomu je ukázán název písničky. Tuto písničku má pak pomocí kresby oznámit zbylým členům družstva. To družstvo, které pozná, o jakou písničku jde, ji musí začít zpívat. Nejrychlejší družstvo získává bod. V případě, že nelze rozhodnout, které družstvo začalo písničku zpívat dříve, dostávají bod obě družstva. Hraje se podle dohody - např. do získání 5 bodů atd.

Mám zahradu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Jeden z hráčů sedí v kruhu a uvede nějaké téma, např.: "Mám zahradu." Oslovený hráč se zeptá: "Jakou zahradu?" "Pěknou zahradu," odpoví první. Druhý hráč se ptá třetího, čí to je zahrada, jak je dlouhá, co tam roste atd. a všichni musí odpovídat dalším přídavným jménem začínajícím písmenem "P". Neodpoví-li někdo do 10 vteřin, vypadává ze hry.

Míček na lžíci

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: lžíce a pingpongové míčky

Doba trvání: 30 minut

Hráči se rozdělí do dvou družstev. Každý vezme do úst polévkovou lžíci. Na znamení vloží prvý na řadě na svou lžíci pingpongový míček a přesune ho ze své lžíce na lžíci souseda. Jestliže míček upadne, nesmí se zvednout rukou, nýbrž opět lžící.

Místo činu

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Vybereme nějaké místo, dům, místnost, kterou všichni hráči dobře znají, a pak hráče vyzveme, aby se pokusili odpovědět na jednoznačné otázky, jež popisují vzhled vybraného místa, např.: Jakou barvu mají stěny místnosti? Kolik obrazů v ní visí a jaké? Kolik je tam židlí? Kde jsou zásuvky a vypínače? Co je vidět z oken? Jaké jsou kliky u dveří? Jakým klíčem se zamyká? Z jakého materiálu je podlaha? atd. Je zajímavé, jak je dost těžké popsat přesně místo, i když ho vídíme třeba velice často. Vítězem je samozřejmě ten, kdo byl nejpřesnější.

Mišmaš

Počet hráčů: dva hráči nebo skupiny

Pomůcky: žádné

Doba trvání: podle chuti

Autorem hry je Lewis Carroll (Alenka v říši divů). Mišmaš mohou hrát dva hráči, ale stejně tak dobře i větší společnost, rozdělená do dvou soupeřících skupin. Jedna z nich předloží protihráčům "jádro", pozůstávající ze tří písmen, která jsou buď obsažena v nějakém slově, např. ARD (pardál), nebo jsou vybrána namátkou, aniž by autoři měli na mysli určité slovo. Skupina, které bylo jádro předloženo, má na rozmyšlenou dvě minuty. Po jejich uplynutí dojde ke zhodnocení odpovědi hádajících:

  • Hráči prohlásí, že slovo znají a soupeř potvrdí, že i on měl na mysli určité slovo. Když hádající slovo oznámí, získávají jeden bod a to i v případě, že našli jiné slovo, než které vybrala zadávající skupina (např.ARD - PARDÁL i KARDINÁL). Písmena musí být ve slově obsažena v daném seskupení. Pokud zahajující přizná, že neměl na mysli žádné slovo, hádající získává dva body.
  • Hráči oznámí, že slovo nenašli. Ztrácí jeden bod, ať už zahajujíci měli na mysli nějaké slovo nebo neměli.
  • Hráči prohlásí, že slovo s danými třemi písmeny podle jejich názoru neexistuje a že ani protivník žádné takové slovo nezná. Mají-li pravdu, získávají dva body, v opačném případě, když soupeř slovo nezná, dva body ztrácejí. Pak se skupiny vystřídají a hra pokračuje.

Předem se domluví, zda se vítězem stane ten, kdo dosáhne nejdřív 10 bodů, či ten, kdo po deseti hrách má lepší skóre. Vybírat se smějí pouze podstatná jména jednotného čísla, nikoliv vlastní jméma a pochopitelně se musí dodržovat u daných písmen (pokud tvoří součást nějakého slova) čárky i háčky. Jádro se musí vždy vyskytovat uvnitř slova, tedy slovo jím nesmí začínat nebo končit.

Módní přehlídka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 30 minut

Chlapecká část hráčů se ve stanoveném limitu (do 15 minut) oblékne za dámy. Dámská část hráčů s napětím čeká na výsledek. Po vypršení limitu jedna dívka uvede módní přehlídku a bude komentovat jednotlivé modely. Nejnápaditější model vyhrává. Je vhodné celou přehlídku rozdělit na různé kolekce, např. plážové komplety, večerní róby apod.

Moje číslo

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papíry s čísly

Doba trvání: do 15 minut

Hráči sedí okolo stolu nebo v kruhu. Uprostřed je na papírcích napsáno tolik čísel, kolik je hráčů. Papírky jsou obráceny písmem dospod. Některá čísla se mohou opakovat. Hráči si postupně tahají papírky se svým číslem a snaží se ho ostatním vtipně popsat. Např. hráč si vytáhne číslo 7 a hned řekne: "To je šťastné číslo." Týden má sedm dnů atd. Kdo neumí dát správnou odpověď nebo nad ní dlouho přemýšlí, je vyřazen, nebo obdrží trestný bod. Stejně tak se nesmí opakovat popis, který už někdo z hráčů použil.

Molekuly

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: do 10 minut

Každý hráč představuje atom, který se může a někdy i musí slučovat do molekul. Kolika molekulová molekula to bude, určuje vedoucí hry. Když vykřikne číslo (od 2), snaží se "atomy" vytvořit příslušně velkou molekulu. Ty atomy, jež zůstanou navíc (vytvoří méně atomovou molekulu), vypadávají. Je-li k disposici chemicky gramotný vedoucí hry, může jednotlivým hráčům také určit, který prvek představují, a místo čísel pak může vyvolávat názvy možných sloučenin. Nesloučené atomy opět vypadávají. Po kontrole se molekuly opět rozpadají a jednotlivé atomy se pohybují znovu chaotickým pohybem všemi směry.