Hry pohybové

Boj v kruhu na jedné noze

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 20 minut

Na zemi vyznačíme kruh o poloměru asi 3 m. Dvě družstva hráčů jsou promíchaná v kruhu, přičemž hráči stojí jen na jedné noze a snaží se vzájemně z kruhu vytlačit, nebo přimět soupeře k našlápnutí na obě nohy. Vítězí družstvo, kterému zůstane v kruhu více hráčů. Hru můžeme hrát i tak, že bojuje jeden proti druhému a kdo zůstane poslední v kruhu a na jedné noze, je vítězem.

Čápi a žáby

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 25 minut

Hráči se rozdělí na dvě skupiny. V jedné jsou čápy (to jsou ti, kteří stojí na jedné noze a jednou rukou si drží druhou nohu). Ve druhé skupině jsou žáby - ty skáčou jako žabáci po čtyřech. Čápi poskakují po jedné noze a snaží se pochytat v časovém limitu a v ohraničeném území co nejvíce žab. Potom si vymění úlohy.

Dobývání středu kruhu

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 20 minut

Na zemi vyznačíme dva soustředné kruhy, jeden o průměru 4 m a druhý 7 m. Obránci kruhu tvoří jedno družstvo. Mohou se pohybovat pouze po vymezené ploše mezi kruhy. Druhé družstvo, dobyvatelé kruhu, se snaží vrhnout na obránce a snaží se je vytáhnout z mezikruží. Naopak obránci se snaží vtáhnout útočníky do středu kruhu. Kdo byl přinucen přestoupit kruh oběma nohama, stává se zajatcem. Na každé straně hraje stejný počet hráčů. Vítězí družstvo, kterému se v určitém čase podařilo vtáhnout nebo vytáhnout více protihráčů. Hru je možné hrát také tak, že za každého hráče se počítají body a ty se při několika hrách sečtou.

Horký popel

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 20 minut

Několik hráčů se uchopí za ruce a vytvoří kruh. Všichni jsou bosí a snaží se navzájem šlapat si na nohy tak, jako by nestáli na zemi, ale na horkém popelu.

Chaplinova štafeta

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: míček, větší kniha, hůlka

Doba trvání: 45 minut

Hraje se buď venku, nebo ve větší místnosti. Trať je dlouhá asi dvacet metrů, na jejím konci odevzdá hráč všechny své pomůcky dalšímu. Míč se stiskne mezi koleny, na hlavu si položí knihu (postačí i polštářek) a hůlkou nebo rákoskou si točí po způsobu Charlie Chaplina. Jestliže mu míč vypadne nebo kniha spadne z hlavy, musí jej soutěžící zvednout, dát do požadované polohy a teprve pak pokračovat v pohybu.

Jak je pevná obrana

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 20 minut

Hráči utvoří kruh čelem ven a uchopí se za ruce. Jeden z hráčů z nepřátelského družstva se postaví na tři kroky od kruhu, a na dané znamení se rozběhne, a snaží se proniknout do kruhu. Družstvo tvořící kruh mu v tom brání. Hru můžeme hrát i tím způsobem, že se pokoušejí dovnitř kruhu dostat současně dva hráči najednou. Můžeme hrát na vymezený čas.

Jak roste tráva

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 5 minut

Všichni hráči se spustí do hlubokého dřepu. Sedí na patách, trup mají pěkně vzpřímený a ruce v bok. Pomaloučku, plynule, téměř neznatelně se začnou zdvihat až do vztyku a stoje na špičkách se vzpažením. Vyhrává ten hráč, který to dokáže nejpomaleji.

Kachní pochod

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 5 minut

Hráči jsou rozděleni do družstev. Všichni si sednou do dřepu. Zadní chytí vždy předního hráče okolo pasu a na dané znamení spěchají opět přes různé překážky k cíli. Kdo upadne nebo si sedne, odstupuje ze hry. Vítězí družstvo s lepším časem a větším počtem zbylých hráčů.

Karel řekl

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 30 minut

Před skupinou stojí hráč, který bude předcvičovat. Před každým novým cvikem však musí říci: "Karel řekl." Řekne-li jiné jméno či sloveso (např."Jirka řekl," či "Karel sdělil."), nesmí nikdo z hráčů předváděný cvik opakovat. Kdo se splete, vypadává ze hry. Poslední zbylý hráč ve hře vyhrává a stává se předcvičitelem v příští hře.

Koleno rameno

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 5 minut

Všichni hráči sedí v kruhu čelem dovnitř. Obě ruce mají položeny na kolenou, dlaněmi dolů. Vedoucí hry (sedí uprostřed kruhu) vyvolává slova - koleno nebo rameno. Je-li vyvoláno rameno, potom musí každý hráč dát pravou ruku na pravé rameno nalevo sedícího hráče. Je-li vyvoláno koleno, potom musí dát levou ruku na levé koleno napravo sedícího hráče. Vedoucí hry se snaží rychlým střídáním splést hráče. Kdo se splete, je vyřazen nebo dostane trestný bod.

Na siláka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 15 minut

Na zemi narýsujeme kruh o průměru 2 - 3 m podle počtu hráčů. Na dané znamení se snaží hráči jeden druhého vytlačit z kruhu. Kdo zůstane v kruhu poslední, je silák. Při hře jsou ruce založeny na prsou, není dovoleno bojovat nohama.

Na vlky

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

V rozích hřiště vyznačíme čtyři čtverce (ovčince) a uprostřed kruh (vlkovo doupě). Na zahajovací povel začnou ovce přebíhat v určeném směru z ovčince, přičemž se je vlk snaží chytit a zatáhnout do svého doupěte. Chycené ovce se stávají pomocníky vlka. Ovce mohou ohroženým pomáhat, ale jen tehdy, jsou-li některou částí těla v ovčinci. Podaří-li se bránící ovci při přetahování dotknout některou částí těla ovčince, je ovce zachráněna a vlk ji musí pustit.

Nebezpečný průchod

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: asi 10 špalíků

Doba trvání: 20 minut

Postavíme asi 10 špalíků do řady tak, aby vzdálenosti mezi nimi nebyly větší než jeden metr. Hráč si prohlédne sestavu a se zavázanýma očima se pokusí projít mezi špalíky. Soutěží jednotlivci nebo družstva. Za každý povalený špalík se počítá trestný bod.

Němá štafeta

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 15 minut

První z každé štafety doběhnou k metě, kde dostanou od vedoucího hry úkol. Okamžitě běží zpět a beze slov, pouze mimikou se snaží úkol sdělit ostatním. Vyhrává to družstvo, které splní úkol dříve.

Nohama proti sobě

Počet hráčů: sudý počet

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 5 minut

Dva soupeři sedí na zemi proti sobě, chodidly se vzájemně dotýkají a ruce mají položeny na kolenou. Na dané znamení se snaží jeden druhého odtlačit z místa. Vítězí ten, komu se to podaří. Hráči si nesmí pomáhat rukama, ani se jimi nesmí dotýkat země.

Nosová

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: míček

Doba trvání: 10 minut

Hráč musí nosem prohnat míček po stanovené dráze. Zábavnější je tato hra venku, kde se naskytnou různé překážky.

Odtrhni soupeře

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 10 minut

Jeden z hráčů se drží pevně za strom nebo za jiný pevný předmět. Druhý hráč se jej pokouší odtrhnout, ale jedině tahem. Počítá se doba, po kterou hráč dokázal vzdorovat. Hráči si mohou místa vyměnit, může se hrát i v družstvech.

Orientace se zavázanýma očima

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: provaz, šátky, dvě tyče

Doba trvání: 15 minut

Mezi dva kůly nebo stromy uvážeme ve výši přibližně 1 m provaz, vzdálenost mezi oběma kůly nebo stromy je 4 - 5 m. Ve vzdálenosti 15 až 20 m od provazu se na určeném místě postaví několik hráčů. Mají šátkem zavázané oči, na daný povel se musí otočit několikrát na místě a na další povel co nejrychleji nalézt směr a podlézt uvázaný provaz. Kdo podleze první, je vítězem.

Pešek

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pešek (teniska)

Doba trvání: 15 minut

Hráči stojí v kruhu, jeden vylosovaný je uprostřed. Hráči jsou v kruhu s rameny těsně u sebe, čelem do středu, podávají si peška, a když se jim to hodí, uhodí peškem středního hráče. Chytí-li prostřední hráč peška do ruky, potom se vystřídá s tím, od něhož peška získal.

Prolez oknem

Počet hráčů: družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 10 minut

Dvojice stojí čelem proti sobě, spojí obě ruce, jeden pár ruku zdvihne a druhý pár spustí, takže vznikne okno. Tímto oknem prolézá celé družstvo. Okno se nesmí rozbít, jinak provinilec musí prolézat znovu.

Přetahování tyčí

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: delší dřevěná tyč, bidlo apod.

Doba trvání: 20 minut

Dva hráči naproti sobě uchopí tyč a na daný povel se snaží jeden druhého přetlačit z vyznačené mety. Přetlačovat se může více hráčů, 2 až 4 na každé straně. Vyhrávají hráči, kteří přetlačili soupeře.

Rychle vstaň!

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: židle

Doba trvání: 50 minut

Dvě řady hráčů si sednou na židle čelem k sobě v uličce asi 1 až 1,5 metru široké. Uličkou prochází hráč a snaží se někomu tlesknout na kolena. Ohrožený se zachrání tím, že před zásahem rychle vstane. Zasažení dostanou po trestném bodu.

Řady proti sobě

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 15 minut

Dvě družstva stojí v řadách proti sobě. Mezi nimi čára - hranice, kterou nesmí překročit. Na dané znamení sednou všichni do dřepu a bojují proti sobě. Prohrává ten, kdo přepadne dopředu nebo dozadu, překročí čáru nebo se zvedne z podřepu. Poražený ze hry odstoupí a vítěz pak bojuje proti dalšímu volnému soupeři.

Sedící pešek

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: pešek

Doba trvání: 15 minut

Hráči sedí v kruhu těsně u sebe a pod pokrčenými koleny si podávají peška. Prostřední hráč se jej snaží získat; má povoleno sahat do mezery, kterou si hráči peška podávají, pokud si myslí, že tam pešek je. Hráči ho matou klamnými pohyby a při vhodné příležitosti ho peškem uhodí.

Štafeta

Počet hráčů: dvě, družstva o stejném počtu hráčů

Pomůcky: kámen, kotlík apod.

Doba trvání: 30 minut

Družstva stojí v zástupu za sebou. Každé družstvo má vymezenou dráhu stejné délky. Na jejím konci se musí hráč dotknout např. stromu, kotlíku, oběhnout kámen atd. Na dané znamení vyrazí první hráči v družstvech a běží co nejrychleji k první metě a zpět. Další hráč v družstvu může vyběhnout až poté, když se ho vracející hráč dotknul. Hráč, který splnil úkol, se zařadí na konec družstva. Vítězí družstvo, které se nejrychleji vystřídalo a jehož hráči jsou všichni v zástupu. Hru je možné obměňovat tak, že hráči buď nesou kotlík, který si předávají, nebo plní uložené úkoly.

Těžká tužka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tužky

Doba trvání: 10 minut

Hráč se postaví zády ke zdi, paty těsně u ní. Mezi špičky nohou si položí tužku, kterou po narovnání má rukama zvednout. Tužky se nesmí dotknout ničím jiným než rukou. Při sklánění pro tužku hráč nesmí pohnout nohama z místa.

Trakaře

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Hráči stojí ve dvojřadu. První řad udělá podpor ležmo za rukama. Hráči druhé řady uchopí hráče první řady za nohy. Na dané znamení všichni vyrazí k dané metě. Tento běh lze udělat rovněž jako běh štafetový.

Triangl

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: tři klacky

Doba trvání: 45 minut

Utvoří se kruh tak, že se všichni hráči uchopí za ruce. Doprostřed kruhu se postaví ze třech klacků trojnožka. Kruh se roztočí po směru hodinových ručiček. Kdo z hráčů shodí trojnožku nebo se přestane držet, vypadává. Vyhrává poslední hráč.

Tvrdohlavec

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 20 minut

Dvojice si kleknou proti sobě. Mezi nimi je na zemi čára. Na dané znamení se soupeři začnou přetlačovat hlavami. Kdo druhého odtlačí, vyhrává. Pozor, hlavami se přetlačuje silou, nikoliv úderem.

Ukořisti čepici!

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: čepice

Doba trvání: 45 minut

Vyznačte na hřišti kruh půldruhého metru v průměru. Do jeho středu položte čepici, kterou hlídá jeden strážce. Ostatní hráči se rozestaví za obvodem kruhu a snaží se čepici ukořistit. Mohou ji sebrat rukou, nebo vykopnout nohou. Komu se to podaří, získává 1 bod. Potom se čepice vrátí do středu kruhu. Hlídač je stále ve střehu, a plácne-li některého útočníka ve chvíli, kdy má ruku nebo nohu v kruhu, vymění si s ním roli. Vítězí hráč, který získá nejvíce bodů.

Vařečka

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Hráči si sednou těsně do kruhu čelem dovnitř, přitáhnou kolena k sobě a ruce skrčí. Jeden z nich se postaví toporně doprostřed. Své nohy má upevněny nohama hráčů. Nyní se střední hráč naklání ze strany na stranu a hráči si ho přehazují po kruhu zleva doprava a opačně. Hráč vlastně při hře opisuje tvar trychtýře. Jestliže některý hráč prostředního neudrží a ten spadne, vystřídají se.

Vlk v pasti

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 30 minut

Hráči utvoří opět kruh a podají si ruce. Tentokrát stojí čelem dovnitř kruhu. Uprostřed kruhu je vlk a snaží se vyprostit z kruhu provlékáním, prorážením nebo přeskočením spojených paží. Jakmile se mu to podaří, běží ostatní hráči za ním. Kdo se ho dotkne první, stává se vlkem a hra se může opakovat.

Vrať se zpět!

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátek

Doba trvání: 10 minut

V kruhu o průměru 1 až 1,5 m stojí hráč se zavázanýma očima. Vyjde z kruhu 10 kroků vpřed, tam se dvakrát otočí a vrací se deseti kroky zpět na místo, ze kterého vyšel. Komu se to podaří?

Vysvoboď přítele

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 15 minut

Utvoří se kruh, hráči se obrátí čelem z kruhu a chytnou se za předloktí. Jeden hráč je uvnitř, druhý vně kruhu. Kruh se otočí dvakrát kolem dokola a mezitím se mohou oba hráči spolu domluvit. Jakmile se kruh zastaví, přiblíží se hráč k obvodu kruhu a snaží se za pomoci přítele z venku z kruhu prorazit ven. Není to tak lehké, protože hráči tvořící kruh jej obklopují ze všech stran.

Vyviklej ho!

Počet hráčů: dvojice

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 20 minut

Hráči stojí proti sobě čelem, položí si navzájem ruce na ramena a jednou rukou přitahují, druhou otlačují a snaží se soupeře vytočit, nebo vyviklat ze základního postavení - soupeř ztrácí rovnováhu a padá. Nohama se nesmí hýbat, ty musí být k zemi jako přilepené.

Zakázaný cvik

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Jeden z hráčů stojí před ostatními a předcvičuje. Před zahájením cvičení se všichni dohodnou na cviku, který nebudou provádět - na takzvaném "zakázaném cviku". Cvičitel cvičí rychle a cviky mění v rychlém sledu. Kdo se nechá splést, ten ze hry vypadává.

Zkouška výrdrže

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 10 minut

Všichni hráči se opřou zády o zeď a to tak, aby měli kolena v pravém úhlu. Měří se čas, kdo vydrží déle. Pět minut je dobrý výkon.

Zpátečník

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 30 minut

Jedná se o závod trojic. Prostřední hráč je obrácen zády k metě, oba boční hráči stojí k metě čelem. Všichni se pevně zavěsí v loktech a běží. Vítězí trojice, která dosáhne nejlepší čas. Pozor, běžet musí všichni tři, nelze si pomáhat nesením prostředního.

Žlutí a černí

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: prkénko (na jedné straně černé a na druhé žluté)

Doba trvání: 40 minut

Hráči se rozdělí do dvou družstev a seřadí se jeden a půl metru od vyznačené čáry, čelem proti sobě. Vedoucí hry, který stojí mezi oběma družstvy, vyhodí do vzduchu prkénko. Padne-li černou stranou nahoru, pronásleduje družstvo černých. Žlutí se obrátí a běží ke stanovené metě vzdálené asi 20 metrů. Jestliže je některý z nich dostižen dříve, než dosáhne mety některý z černých, připočítává se jeho družstvu 1 trestný bod. Vedoucí hry po skončení běhu sečte trestné body, zapíše je a hra pokračuje. Hraje se do určitého počtu bodů nebo na čas.