Hry bojové

Bystré očko

Počet hráčů: skupinky

Pomůcky: startovní čára

Doba trvání: 60 minut

Vedoucí se postaví tak, aby na něj bylo dobře vidět a aby dobře obhlédl okolí. Hráči se zamaskují v určené vzdálenosti. Vedoucí si na sebe navléká startovní čísla (musí si je pamatovat nebo zapisovat). Hráči vedoucího pozorují a čísla, která si vedoucí obléká, si snaží zapamatovat. Zkouší se nepozorovaně připlížit co nejblíže, aby dobře viděli. Vedoucí vyřazuje hráče, které vidí. Zvítězí hráč, jenž není vyřazen.

Do vyznačeného cíle

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: lyže

Doba trvání: 40 minut

Vyměříme trať tak, aby náročnost odpovídala věku účastníků. Označíme start a cíl. Hráči startují jednotlivě nebo z řady najednou. Jejich úkolem je co nejrychleji projet terénem do cíle.

Hledání pokladu

Počet hráčů: skupiny

Pomůcky: papír, tužka a poklad

Doba trvání: 90 minut

Na určeném místě je uložen poklad. Hráče sem dovedou ukryté zprávy, z nichž každá obsahuje popis cesty k další zprávě. Hráči se rozdělí do stejně početných skupin. Vedoucí skupin dostanou při zahájení hry první zprávu. Přitom každá skupina může mít vlastní cestu. Podmínkou je, aby trasy byly stejně dlouhé a stejně obtížné. Vítězem se stává skupina, která se nejdříve dostane k pokladu. Zprávy se mohou pro ztížení i různě šifrovat atd.

Hledání trojic

Počet hráčů: dvě družstva rozdělená do trojic

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 45 minut

Hrají dvě družstva rozdělená na trojice. Každá trojice má své číslo a při hře drží pohromadě. Ve vymezeném prostoru se skryjí trojice jednoho družstva. Úkolem trojic druhého družstva je vyhledat a objevit trojice soupeřů vždy stejného čísla. Na hledání mají družstva čas asi 5 - 15 minut, podle charakteru terénu. Jakmile uplyne čas určený trojicím ke hledání, sečtou se kompletní vyhledané trojice a družstva si vymění úlohy. Kterému družstvu se podaří vyhledat v určeném čase více kompletních trojic soupeře, vítězí. Hru je možno obměnit tak, že se hledají jednotlivci, dvojice i družstva vždy stejného čísla.

Hledání uprchlíků

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev. Jedno zůstane na stanovišti, druhé odejde do určeného prostoru v terénu a jeho členové se skryjí. Po předem stanovené době vyrazí ze stanoviště druhé družstvo. Jeho úkolem je vypátrat v co nejkratší době ukryté hráče z prvního družstva. Nalezení hráči se dostaví zpět na vymezené stanoviště. Vedoucí hry měří čas. Po ukončení hledání si družstva vymění úlohu. Vítězem se stává družstvo, jež vypátrá druhé v kratší době.

Hledejte tábořiště

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: šátky

Doba trvání: 45 minut

Hra se nejlépe hraje v zalesněném terénu, kde je mnoho roklin, kopců, návrší apod. Hráčům se zavážou oči a vedoucí hry je odvede asi 500 m od tábořiště. Cestou mění několikrát směr, aby hráčům ztížil orientaci. Potom si hráči sejmou šátky. Mají za úkol se co nejrychleji vrátit do tábora. Vítězí hráč s nejkratším časem.

Hon na lišku

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: papírky s čísly

Doba trvání: 50 minut

Jeden hráč představuje lišku a jde před skupinou asi s 15-timinutovým náskokem a značí cestu malými papírky s čísly. Úkolem družstva je objevit všechny papírky, a tak vystopovat, dohonit a chytit lišku. Papírky družstvo sbírá.

Hranice

Počet hráčů: dvě skupiny

Pomůcky: krepový papír, špendlíky

Doba trvání: 50 minut

Jedna skupina hráčů pohraničníků obsadí 200 - 300 m dlouhou hranici. Druhá skupina se snaží hranici přejít. Mají na ramenou přišpendleny barevné fáborky z krepového papíru. Pohraničníci nemohou chodit za hranici, mohou být jen na svém území. Mohou mít různé maskované úkryty. Druhou skupinu zneškodňují tak, že jim strhnou znamení. Když pohraničníci zajmou více než dvě třetiny diverzantů, vyhrávají.

Kdo dřív v cíli

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: busoly, kontrolní body, obálky s mapou

Doba trvání: 120 minut

Soutěž má naučit rychlé práci s busolou s určováním azimutů. Vedoucí předem připraví pochodové trasy s určením azimutů a stanoví kontrolní body. Každý jednotlivec dostane obálku, kde je určeno jeho výchozí stanoviště, velikosti azimutů, kontrolní body, popřípadě i vzdálenosti v krocích, metrech a konečný cíl. Podle těchto údajů jednotlivci nebo družstva postupují co nejrychleji k cíli, který zatím neznají, dovede je tam právě azimut. Cílem může být osamělý strom, dům, most, lom apod. Pro začátek volíme vzdálenosti kratší několik set metrů. Jednotlivé body, kde se mění směr, jsou tzv. soutěžní stanoviště, která můžeme označit nějakým předmětem, např. plechovkou apod. Soutěžící mají za úkol stanoviště nalézt. Vítězem se stává ten, kdo se dostane do cíle jako první.

Kdo pískal

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: píšťalky

Doba trvání: 45 minut

Před zahájením hry dá vedoucí několika hráčům píšťalku. Když je hra zahájena, rozejdou se hráči do terénu. Čas od času se ozve písknutí. Přitom se hráči s píšťalkami neustále skrývají svým pronásledovatelům. Hra se hraje v hustě zarostlém a zalesněném terénu na ploše asi jednoho čtverečního kilometru. Hráči se pohybují jednotlivě, sdružování není dovoleno. Čas od času musí zapískat. Úkolem ostatních je určit co nejdříve, kdo píská, a chytit ho. Kdo odhalí nejvíce pískajících, je vítězem.

Naslouchání

Počet hráčů: družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Určeným úsekem různými směry prochází několik družstev. Uprostřed prostoru stojí stráž (ve dne se zavázanýma očima), která naslouchá a určuje směr, odkud uslyší kroky. Hráč, jehož místo stráž přesně určí, vypadává ze hry. Vítězí družstvo, které prošlo střeženým terénem a ztratilo nejméně hráčů.

Noční průzkum

Počet hráčů: dvě skupiny

Pomůcky: zápalky

Doba trvání: 60 minut

Hrají dvě skupiny, jež jsou od sebe vzdáleny 200 - 500 metrů. Každá skupina si rozdělá ohníček a určí dva hráče, kteří předvádějí u ohníčku nějakou typickou činnost. Zbytek hráčů v každé skupině je rozdělen na pozorovatele a průzkumníky. Na daný signál se snaží průzkumníci dostat co nejblíže k ohníčku druhé skupiny a zjistit, co se tam děje. Pozorovatelé mají za úkol v prostoru okolo vlastního ohníčku chytit soupeře. Chycení zůstávají v zajetí. Vítězí ta skupina, která se dozvěděla, co se děje u ohníčku protivníka. V případě, že se to podařilo oběma skupinám, vítězí ta, která ztratila méně průzkumníků.

Obránci a útočníci

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Vybereme v terénu pás o rozměrech asi 100 x 50 metrů. Nejlépe se hodí louka. Hráči se rozdělí na obránce a útočníky. Družstvo útočníků se rozestaví na kratší straně vymezeného prostoru. Družstvo obránců je rozptýleno uvnitř prostoru. Po zahájení hry vyběhnou útočníci ze svého stanoviště. Jejich úkolem je proběhnout během stanovené doby (dvou až tří minut) vymezeným prostorem a dostat se na opačný konec. Obránci se jim v tom snaží zabránit. Chytají probíhající útočníky a snaží se je držet tak dlouho, pokud neuplyne stanovená doba. Obě družstva, obránci i útočníci, se mohou při boji sdružovat. Na znamení, které hru ukončí, zůstanou všichni stát na svých místech. Útočníci dostávají jeden bod za každého člena, jenž splnil úkol a stojí na konci hřiště. Body se sčítají vždy po třech nebo pěti přebězích a pak si družstva vymění úlohy. Zvítězí družstvo, které získá větší počet bodů.

Odstřelovači a průzkumníci

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Pět až šest hráčů představuje ostřelovače a vzdálí se 300 až 400 m od hlavní skupiny. Asi za 15 minut po jejich odchodu se vydají ostatní hráči na průzkum. Udržují 20 až 30 m rozestupy a snaží se pohybovat tak, aby je ostřelovači nezpozorovali. Ostřelovač, který spatřil některého z průzkumníků, zavolá: "Stůj!", a jmenuje hráče, který je tímto okamžikem vyřazen ze hry. Nejlepšími ostřelovači a průzkumníky jsou ti, kteří zneškodnili nejvíce nepřátel.

Pátrání při cestě

Počet hráčů: dvě nebo více družstev

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Pro hru je nejvhodnější nízký les, členitý a málo přehledný terén. Jedno z družstev je předem vysláno napřed po určené cestě. Jeho členové se skrývají v předem vymezeném úseku 800 až 1000 m. Přitom se žádný z hráčů nesmí vzdálit od cesty více než 30 kroků. Po určité době vycházejí za prvním družstvem hráči druhého družstva. Mohou jít pouze po cestě, nesmí sejít napravo ani nalevo, pouze zrakem mohou pátrat po ukrytých členech prvého družstva. Spatří-li některého z nich, zavolají jeho jméno a ukáží směr, kde se skrývá. Objevený musí odejít na předem určené stanoviště. Potom se hráči vymění. Vítězí družstvo, jež objeví více hráčů.

Poklad v pevnosti

Počet hráčů: dvě skupiny

Pomůcky: jakýkoliv předmět, praporek

Doba trvání: 120 minut

Za pevnost vybereme hustě porostlý vrcholek, kde umístíme nějaký předmět nebo praporek. Ve vzdálenosti asi 40 kroků od tohoto předmětu se v úkrytech rozmístí obránci, kteří mají za úkol bránit pevnost ze tří stran. Část obvodu, nejlépe ta, která je nejméně schůdná a nepřehledná, zůstává nehájená, aby měli útočníci možnost proniknout do opevnění. Útočníci však nevědí, která část to je. Jejich úkolem je poslat průzkumníky, aby to objevili. Útočníci zvítězí, jakmile jakýkoliv z nich uchopí v pevnosti umístěný předmět. Družstva si potom úlohy vymění. Vítězem se stává družstvo, které se zmocnilo praporku dříve nebo které získalo větší počet zajatců. Zajímá se buď vyvoláním jména, nebo dotykem paže. Obránci se ve svých krytech nesmějí přemisťovat.

Pro zajatce

Počet hráčů: 20 hráčů

Pomůcky: papír a tužky

Doba trvání: 120 minut

Jde o hru většího rozsahu. Nepřítel zajal skupinu partyzánů a uvěznil je ve střeženém táboře. Partyzáni se snaží své druhy osvobodit. Ve stanovém táboře jsou v uzavřených stanech zajatci - partyzáni. Okolo tábora hlídkují strážní, kteří jsou pevní, strážní se mohou pohybovat pouze v okruhu 20 až 50 metrů kolem svého stanoviště. Kromě stálých stáží procházejí volně terénem ještě hlídky nepřítele. Hlídky se nesmí přiblížit k táboru na vzdálenost menší než 300 až 400 m. Nepřátelské stráže nemohou být za normálních okolností zajaty. Může se tak stát pouze tehdy, přiblíží-li se k táboru na kratší vzdálenost, než je dovoleno, nebo opustí-li okruh svého stanoviště. Partyzáni se snaží projít střeženým územím, proplížit se do tábora a osvobodit zajatce. Postupuje se tak, že zajatec, který je právě na řadě, dostane od svého osvoboditele určitý předmět, který zajatce opravňuje k volnému odchodu (může to být šátek, baret, kus látky). Současně dostane zajatec náčrtek cesty do tábora partyzánů. Osvobozený zajatec se nemusí skrývat. Musí pouze dobře ukrýt náčrt cesty ke stanovišti partyzánů, protože může být na zpáteční cestě zastaven a prohledáván. Každý partyzán smí najednou osvobodit pouze jednoho zajatce. Zajatci mají pořadová čísla a jsou postupně podle nich osvobozováni. Proto se musí předem dorozumět ve stanech (v úkrytu), nesmějí však tento stan opustit, vyhlížet ven a volat. Dorozumět se mají proto, aby se partyzáni nemuseli zdržovat hledáním toho, kdo je na řadě. Na způsoby dorozumívání se mohou domluvit předem, aby je pak neviděli strážní, kteří mají výhled na stany. Vše se musí dít úplně potichu. Domlouvání mezi zajatci a osvoboditeli není dovoleno. Na to dohlíží rozhodčí v táboře. Zajatci dostanou svá čísla v zalepených obálkách těsně před zahájením hry, kdy již jsou umístěni ve stanech. Pořadová čísla neznají ani partyzáni, ani strážní. V táboře je tabulka, na nichž osvoboditelé zaznamenávají číslo osvobozeného a čas osvobození. Tím je úkol osvoboditele v táboře skončen, může se však znovu pokusit o úspěch. Výsledky se hodnotí takto: za každého osvobozeného zajatce tři body pro partyzány, za každého zajatce dva body. Nalezne-li hlídka u nepřítele náčrt, získá tři body. Pronese-li zajatec náčrt, získá pro svou stranu tři body.

Proniknout z obklíčení

Počet hráčů: dvě skupiny

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Hraje se většinou v lese nebo ve vysoké trávě. Hráči jsou rozděleni na dvě skupiny. Skupina A obklíčí nepřátelský terén (okruh o průměru 200 m). Uvnitř kruhu je druhá skupina B. Jejím úkolem je proniknout z obklíčení. Hráči skupiny A se snaží pronikající hráče skupiny B buď pochytat, nebo se jich dotknout. Za každého chyceného hráče získávají 1 bod. Chycení hráči vypadávají za hry. Po sečtení bodů se úlohy vystřídají a vítězí to družstvo, jež má za sudý počet kol více bodů. Obměna hry je v rozlehlejším (šířka i délka je asi 300 - 500 m) a méně přehledném terénu. Hráči skupiny A však nemusí pronikající hráče chytat, stačí pouze ohlásit správné jméno pronikajícího hráče. Mohou se jakkoliv pohybovat, ovšem jen po kruhu.

Přepad tábora

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Na vymezeném prostoru - např. 10 x 15 metrů se pohybuje družstvo obránců. Druhé družstvo má za úkol přepadnout tábor a dopravit obránce mimo prostor. Obránci se mohou pohybovat jen v prostoru hřiště a mají možnost se bránit. Potom se družstva vymění a obránci představují útočníky. Hra se hraje na čas. Vítězí družstvo, jemuž se podařilo v lepším čase dopravit mimo tábor více hráčů.

Skrývaná

Počet hráčů: libovolný

Pomůcky: čísla

Doba trvání: 60 minut

Hráči postupují lesní cestou za vedoucím a mají na sobě čísla. Vedoucí zapíská. Hráči se snaží ukrýt v prostoru 30 m okolo vedoucího. Vedoucí počítá do 10ti a potom dvakrát zapíská. Po tomto signálu hráči musí zůstat tam, kde je hvizd zastihl. Vedoucí zůstává na místě a z něho pozoruje. Jakmile uvidí číslo, ukáže ho (má čísla na papíře připravená) a majitel tohoto čísla musí opustit úkryt. Po třech minutách zapíská třikrát a tím oznámí konec hry. Hráči pak postupují cestou dále a hra se opakuje.

Střelba na dráze

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: hadrové nebo papírové koule, tenisáky

Doba trvání: 35 minut

Pro hru vybereme přírodní překážkovou dráhu, např příkop, pokácené stromy, potůček apod. Délka dráhy je 100 až 200 metrů. Prvé družstvo se připraví na startovní čáru před překážkovou dráhu a druhé se rozestaví podél této dráhy ve vzdálenosti 10 až 15 metrů od ní. Každý hráč, který stojí vedle dráhy, dostane jednu hadrovou kouli nebo tenisák. Na znamení vedoucího vyběhnou hráči prvního družstva a snaží se co nejrychleji proběhnout dráhu. Hráči druhého družstva mají za úkol koulí nebo tenisákem zasáhnout běžící hráče. Za zásah běžícího hráče se počítá jeden bod. Potom si družstva vymění místa. Zvítězí družstvo, které získalo nejvíce bodů.

Výpad z obklíčení

Počet hráčů: dvě družstva

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Hráči se rozdělí do dvou družstev. Jedno obklíčí druhé v kruhu o poloměru asi 300 až 500 m. Úlohou obklíčené skupiny je prorazit s co nejmenšími ztrátami z obklíčení. Oblehatelé se zatím snaží vyřadit obklíčené dotykem ruky ze hry. Obklíčené družstvo zvítězí, podaří-li se alespoň polovině jeho hráčů uniknout. Družstva si mohou úlohy vyměňovat.

Zajatci

Počet hráčů: dvě skupiny

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 60 minut

Hráči se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina - ochránci - je v pevnosti a druhá se rozptýlí po lese ve vyznačeném prostoru. Útočníci podnikají výpravy ze své pevnosti a snaží se ulovit někoho z protivníků. Nesmí volat jménem, musí protivníkovi položit ruku na rameno a do pevnosti ho beze slova odvést. Jakmile mu ruku z ramene sejmou nebo promluví, může mu protivník utéct. Potom si skupiny úlohy vymění.

Zajištěný přesun

Počet hráčů: dvě skupiny

Pomůcky: žádné

Doba trvání: 50 minut

Hra je vhodná pro zpestření delšího pochodu nebo přesunu. Hráči se rozdělí do dvou skupin, které postupují rovnoběžně určeným směrem podél silnice, cesty, potoka apod. Vzdálenost mezi družstvy je 100 až 200 m. Každé družstvo má svůj průzkum, zadní zabezpečení a boční hlídku. Každá skupina se snaží co nejlépe pozorovat druhou skupinu. Vítězem se stává skupina, která podá nejpřesnější hlášení o směru pochodu, počtu, hlídkách a vedoucích nepřátelského družstva. Hlášení může být doplněno situačním náčrtem. Před zahájením přesunu družstva se mohou hráči dohodnout na plnění určitých úkolů tak, aby o tom hráči druhého družstva nevěděli. Snaží se zmást nepřítele a znemožnit předání přesného hlášení.

Zneškodnění výsadkářů

Počet hráčů: dvě až čtyři družstva

Pomůcky: mapy, busoly

Doba trvání: 120 minut

Hra spojuje znalost práce s mapou a busolou s plněním bojových úkolů. Hru hrajeme nejlépe v terénu, který hráči neznají. Vedoucí hry seznámí všechny hráče s celkovou situací a se smyslem hry. Podrobně jim ukáže na mapě, že v prostoru lesa nebo určité kóty bylo vysazeno nepřátelské mužstvo. Jejich úkolem je pozorovat pohyb našich družstev a získat zprávy pro nepřítele. Vedoucí hry rozdělí hráče do dvou až čtyř družstev a za výsadkáře zvolí tři nejobratnější hráče. Jednotlivá družstva mají své velitele. Vedoucí vysvětlí celý postup bojové akce na mapě. Oznámí, kde se skrývají výsadkáři. Toto místo je vzdáleno od výchozího bodu 3 až 5 kilometrů. K akci se hodí les, vrchol kopce porostlý lesem atd. Každé družstvo má určenu pochodovou trasu, kterou musí při přechodu dodržet. Družstva postupují samostatně. Předtím ještě vedoucí na mapě ukáže, jakým způsobem družstva provedou obklíčení, v kolik hodin musí zaujmout postavení k útoku a jak bude navázáno spojení mezi družstvy, aby se uzavřel kruh kolem místa, kde se výsadkáři skrývají. Vedoucí družstev mají k dispozici mapy, busoly, nebo si situaci nakreslí na náčrtky. Vysvětlení musí být přesné, aby bylo všem hráčům jasné, jak bude akce provedena. Úkol výsadkářů: vedoucí hry vyšle asi o hodinu dříve skupinu výsadkářů do předem určeného místa. Ti se pak musí dobře ukrýt, zamaskovat, využít i různých lstí, např. vylézt na stromy apod. V předem určenou dobu, kdy mají být družstva připravena k útoku, tzn. v době po uzavření kruhu, se snaží výsadkáři proniknout kruhem hráčů, využít nastalého zmatku a uniknout z obklíčení. Postup družstev musí probíhat skrytě a je potřeba dodržovat stanovené časové limity. Podaří-li se družstvům zajmout aspoň dva výsadkáře, vyhrávají. Zajmou-li jen jednoho, vyhrávají výsadkáři. Vedoucí hry předem určí, kde se všichni hráči shromáždí po skončení hry. Hru zhodnotí a vytkne případné nedostatky a chyby.