2016-07-24 - Kellyho kronika CLXIII. a CLXIV.

Kellyho kronika CLXIII. (163)

Název: Kellyho kronika CLXIII. (163)
Vytvořeno: 24. 7. 2016
Technika: Scrapbooking.

Kellyho kronika CLXIVI. (164)

Název: Kellyho kronika CLXIV. (164)
Vytvořeno: 24. 7. 2016
Technika: Scrapbooking.